Update การทำบัญชีเดียวให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีใหม่..ไม่บกพร่องต่อการเสียภาษี

รหัสหลักสูตร : 21/1951

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

Update การทำบัญชีเดียวให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีใหม่ไม่บกพร่องต่อการเสียภาษี

 • Update การจัดทำงบการเงินที่ต้องยื่นต่อสรรพากร และขอสินเชื่อจากธนาคาร
 • Update มาตรฐานการบัญชี และภาษีเกี่ยวกับสินทรัพย์ที่สำคัญ
 • การปรับปรุงรายการบัญชี ณ วันสิ้นงวด
 • วิธีการกลับรายการทางบัญชีให้เป็นรายการทางภาษี
 • ปัญหาภาษีเงินได้นิติบุคคลเกี่ยวกับรายได้และค่าใช้จ่าย

หัวข้อสัมมนา

1. Update การจัดทำงบการเงินที่ต้องยื่นต่อสรรพากร และขอสินเชื่อจากธนาคาร

2. กรอบมาตรฐานรายงานทางการเงินในปัจจุบัน

3. การรับรู้รายได้ ต้นทุน และรายจ่าย ของธุรกิจต่างๆ

4. หลักการบัญชีเกี่ยวกับรายได้และค่าใช้จ่าย, เกณฑ์คงค้าง, การจับคู่ต้นทุนกับรายได้, การรับรู้รายได้

5. หลักการบัญชีและภาษีเกี่ยวกับสินทรัพย์ที่สำคัญ
 • สินค้าคงเหลือ ปัญหาการตีราคาสินค้าคงเหลือ ต้นทุนสินค้าคงเหลือ
 • สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ปัญหาในการค่าตัดจำหน่าย
 • ที่ดินอาคารและอุปกรณ์ ปัญหาในการคำนวณค่าสึกหรอ ค่าเสื่อมราคา
 • ลูกหนี้การค้า ปัญหาการตัดหนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ
6. หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำรายการและเอกสารหลักฐานให้ถูกต้องตามหลักการบัญชีและภาษีอากร
 • การจัดทำบัญชีและงบการเงินให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
 • หลักในการจัดทำบัญชี ระยะเวลาที่ต้องลงรายการในบัญชี วันเริ่มทำบัญชี
 • เอกสารหลักฐานทางบัญชีและภาษีอากรที่เกี่ยวข้องกับกิจการและวิธีการตรวจสอบ
 • ความสำคัญของงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน
7. การปรับปรุงรายการบัญชี ณ วันสิ้นงวด
 • รายได้รับล่วงหน้า
 • รายได้ค้างรับ
 • ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า
 • ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
 • วัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป
 • ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวร
 • ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
 • หนี้สงสัยจะสูญ
 • ประมาณหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
 • ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินทรัพย์ถาวร/สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
8. วิธีการกลับรายการทางบัญชีให้เป็นรายการทางภาษี

9. ปัญหาภาษีเงินได้นิติบุคคลเกี่ยวกับรายได้และค่าใช้จ่าย

10. 9 รายจ่ายต้องห้ามทางภาษีที่ต้องระวัง
 • การวางระบบเอกสารและการแก้ปัญหารายจ่ายไม่ให้บวกกลับ
 • รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับบริษัทในเครือ การเฉลี่ยค่าใช้จ่าย
 • ปัญหาค่ารับรอง รายจ่ายส่วนตัวกรรมการ ผู้บริหาร
 • รายจ่ายที่ไม่มีบิลสามารถลงเป็นรายจ่ายได้หรือไม่ อย่างไร
11. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
3:0 3:0 3:0 3:0

วิทยากร

สถานที่

โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ เพลินจิต
566 ถ.เพลินจิต แขวง ลุมพินี เขต ปทุมวัน กทม.
โทรศัพท์ :
02 2305 6000
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba