การวางแผนภาษีการจ่ายเงินปันผล เงินส่วนแบ่งกำไร และการตั้งสำรองตามกฎหมาย

รหัสหลักสูตร : 21/1818

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,564 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

การวางแผนภาษีการจ่ายเงินปันผล เงินส่วนแบ่งกำไร และการตั้งสำรองตามกฎหมาย

 • ปัญหาการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่ประกอบกิจการ BOI และ NON BOI
 • ปัญหาการหักภาษี ณ ที่จ่าย กรณีจ่ายเงินปันผลจากกำไรหลายๆปีรวมกัน
 • ประเด็นการออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ออกอย่างไรให้ถูกต้อง
 • การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลทำได้หรือไม่

หัวข้อสัมมนา

1. หลักเกณฑ์และขั้นตอนในการจ่ายเงินปันผลตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
1.1.บริษัทจะประกาศจ่ายเงินปันผลได้เมื่อใด
1.2.การจ่ายเงินปันผล ต้องมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อใด

 • ขั้นตอนการ “บอกกล่าว” การจ่ายเงินปันผลตามกฎหมาย
1.3 เมื่อมีประกาศจ่ายเงินปันผลแล้ว ต้องจ่ายเงินให้ผู้ถือหุ้นภายในกี่วัน
1.4 การจ่ายเงินปันผลที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายกรรมการต้องรับผิดอย่างไร

 • ต่อเจ้าหนี้
 • ผู้ถือหุ้น
1.5 จ่ายเงินปันผลปีละหลายๆ ครั้งได้หรือไม่
1.6 ถ้ามีการอนุมัติจ่ายเงินปันผลแล้ว ภายหลังจะยกเลิกการจ่ายเงินปันผลได้หรือไม่

 • กรณียังไม่ได้จ่ายเงินปันผล
 • กรณีจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นแล้ว
2. ใครคือผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผล คณะบุคคลสามารถรับเงินปันผลได้หรือไม่
3. การจ่ายเงินปันผล สามารถจ่ายเป็นทรัพย์สิน หุ้น หรือทรัพย์สินอื่นๆ นอกจากเงินได้หรือไม่
4. บริษัทต้องตั้งสำรองการจ่ายเงินปันผลหรือไม่ มีเงื่อนไขอย่างไร

 • กิจการร่วมค้าต้องตั้งสำรองด้วยหรือไม่
5. การจ่ายเงินปันผลของบริษัททั่วไป กับบริษัทในตลาดหลักทรัพย์เหมือนหรือต่างกันอย่างไร
6. การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลต้องทำอย่างไร
7. ธุรกิจมีผลขาดทุนอยู่แต่จะจ่ายเงินปันผลทำได้หรือไม่ต้องทำอย่างไร

 • การลดทุนเพื่อล้างผลขาดทุนสะสมทำได้หรือไม่
 • มีขาดทุนสะสมแต่ปีปัจจุบันมีกำไรจะจ่ายเงินปันผลได้หรือไม่
 • มีขาดทุนสะสมแต่มีการเพิ่มทุนเพื่อล้างขาดทุนสะสมจะจ่ายเงินปันผลได้หรือไม่
 • บริษัทมีกำไรแต่ไม่มีเงินสด จะจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นแทนได้หรือไม่ - มีกำไรสะสมแต่ปีปัจจุบันขาดทุน
 • บริษัทขาดทุนสะสมและมีการกู้ยืมเงินมาเพื่อใช้ในกิจการและนำมาจ่ายเงินปันผลได้หรือไม่
 • ดอกเบี้ยที่เกิดจากการกู้ยืมเพื่อนำมาจ่ายเงินปันผลจะลงเป็นรายจ่ายของกิจการได้หรือไม่
8. การรับรู้รายได้และรายจ่ายสำหรับผู้รับเงินปันผลและผู้จ่ายเงินปันผลทั้งบริษัทในและนอกตลาดหลักทรัพย์
 • ผู้รับเงินปันผลจะรับรู้รายได้เมื่อใด
 • ในกรณีที่ไม่ทราบวันที่ปิดสมุดทะเบียนต้องปฏิบัติอย่างไร
9. การวางแผนการจ่ายเงินปันผลเพื่อประโยชน์ทางภาษีของบริษัทและผู้ถือหุ้น
 • สิ่งที่ต้องระวังเมื่อบริษัทมีกำไร ผลทางภาษีต่างกันอย่างไร ระหว่าง“คืนทุน” กับ “จ่ายเงินปันผล”
 • บริษัทมีกำไรแต่ไม่จ่ายเพราะนำเงินไปขยายกิจการต่อมากู้เงินมาจ่ายปันผลทำได้หรือไม่
 • การลงทุนในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลเมื่อได้รับเงินส่วนแบ่งกำไรจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอย่างไร
10.การจ่ายเงินปันผลของกิจการ BOI และ Non BOI มีวิธีการจ่ายอย่างไร
 • กรณี BOI มีกำไรแต่ Non BOI ขาดทุนจะจ่ายเงินปันผลได้หรือไม - Trick ในการจ่ายเงินปันผลของกิจการ BOI
 • ผู้ได้รับเงินปันผลจาก BOI ต้องถือเงินปันผลไว้หน้า 3 หลัง 3 หรือไม่จึงจะได้รับยกเว้น
 • ผู้ที่ได้รับเงินปันผลจาก BOI นำเงินปันผลไปจ่ายต่อกันเป็นทอดๆจะยังได้รับยกเว้นภาษีหรือไม่
11.การยกเว้นภาษีเงินปันผลตามมาตรา 65 ทวิ(10)
 • การจ่ายเงินปันผลของบริษัท Holding Company มีเงื่อนไขอย่างไร
 • การนับระยะเวลาการถือหุ้น หน้า 3 หลัง 3 นับอย่างไร
 • การยกเว้น 100% , การยกเว้นกึ่งหนึ่ง
12.ปัญหาการจ่ายเงินปันผล กรณีมีการควบ โอนกิจการ
 • การนับระยะเวลาการถือหุ้นเริ่มนับอย่างไร
 • การควบ โอนกิจการทำอย่างไรจึงจะได้รับยกเว้นภาษีจากการจ่ายเงินปันผล
13.ภาระภาษีที่เกิดจากการจ่ายเงินปันผลจากกองทุนรวมตามพ.ร.บ.หลักทรัพย์
14.ปัญหาภาษีกรณีการจ่ายเงินปันผลผ่านจากกำไรหลายชั้น
15.หลักเกณฑ์การยกเว้นภาษีที่ได้รับจากบริษัทต่างประเทศมีเงื่อนไขอย่างไร

 • เงินปันผลที่ได้รับยกเว้น - เอกสารและวิธีการยกเว้น
 • ระยะเวลาการถือหุ้น
 • อัตราภาษีที่บริษัทต่างประเทศได้เสียภาษีจากเงินปันผล
 • Holding Company ในบริษัทต่างประเทศจะได้รับยกเว้นหรือไม่
16.คุณธรรม จริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0 6 0 0 0 6

วิทยากร

อาจารย์วิชัย จึงรักเกียรติ

สถานที่

โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพ
973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ :
02 656 0444
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba