กฎหมายแรงงานสำหรับการบริหารงานบุคคล

รหัสหลักสูตร : 21/3101/4

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,066 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 4,815 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

กฎหมายแรงงานสำหรับการบริหารงานบุคคล
หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline

 

วิทยากรโดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

หัวข้อสัมมนา

1. Update..กฎหมายคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ บังคับใช้ปี2562

  - สิทธิลากิจธุระจำเป็นสำหรับลูกจ้าง
  - การเปลี่ยนแปลงตัวนายจ้างจะต้องได้รับการยอมรับจากลูกจ้างหรือไม่
  - ลูกจ้างหญิงมีครรภ์สามารถลาเพื่อตรวจครรภ์และจำนวนวันที่มีสิทธิลา
  - อัตราค่าชดเชยใหม่สำหรับลูกจ้างอยู่นาน
  - การย้ายสถานประกอบกิจการ
  - ค่ากำหนดค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ฯลฯ

2. สาระสำคัญของกฎหมายแรงงานที่นายจ้าง ลูกจ้างและฝ่ายบุลคล (HR) ต้องร้

3. บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารตามกฎหมายแรงงาน

  - การมอบหมายงานในหน้าท่ี
  - คำสั่งโยกย้ายตำแหน่งหน้าที่

4. การกำหนดวัน เวลาทำงาน

  - เวลาทำงานปกติ (regular working times)
  - เวลาพัก (Rest period)
  - วันหยุดประจำสัปดาห์ (Weekly holiday)
  - วันหยุดตามประเพณี (Traditional holidays)
  - วันหยุดพักผ่อนประจำปี (Annual Vacation)
  - วันลา (Leave for absence)

5. เทคนิคการใช้ข้อบังคับในการทำงาน การแก้ไขเปลี่ยนแปลง สภาพการจ้างจะต้องปฏิบัติอย่างไร?

  - กรณีนายจ้างแก้ไขสภาพการจ้างฝ่ายเดียวทำได้หรือไม่
6. ค่าจ้าง (Wage) จะต้องประกอบด้วยหลักเกณฑ์อะไรบ้าง
  - องค์ประกอบสำคัญของคำว่า “ค่าจ้าง”
  - หลักเกณฑ์การจ่ายค่าจ้าง ค่าตอบแทน ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด (รวมทั้งกรณีเป็นลูกจ้างรายวันและรายเดือน)
7. การดำเนินการลงโทษทางวินัย จะต้องพิจารณาและมีขั้นตอน อย่างไร?
  - กรณีลูกจ้างกระทำผิดร้ายแรงและกระทำผิดไม่ร้ายแรง แตกต่างกันอย่างไร? และมีประเด็นใด ในการพิจารณา
  - ขั้นตอนในการลงโทษทางวินัยที่ถูกต้องตามกฎหมาย

8. กรณีลูกจ้างเกษียณอายุ

  - กรณีมีการจ้างงานหลังเกษียณอายุจะต้องจ่ายค่าชดเชย ก่อนหรือหลังจากการเริ่มงานใหม่
  - กรณีลูกจ้าง “เสียชีวิต” หลังจากการจ้างงานต่อจากการเกษียณอายุ นายจ้างจะต้องทำอย่างไร?

กำหนดการอบรม

วันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2562

เวลา 09.00-16.00 น.

โรงแรมดิเอมเมอรัลด์

สีแยกห้วยขวาง (รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีห้วยขวาง)

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิก (Tax/HR)

3,800 + Vat 266 = 4,066 บาท

บุคคลทั่วไป

4,500 + Vat 315 = 4,815 บาท

(รวมเอกสาร อาหารว่าง ชา กาแฟ อาหารกลางวัน)

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 0:0 0:0 0:0

วิทยากร

สถานที่

โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
99/1 ถ.รัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กทม.
โทรศัพท์ :
02 2764567
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba