เคล็ดลับการจัดทำงบกระแสเงินสดอย่างถูกต้อง จบ ครบ ทุกประเด็น (Workshop)

รหัสหลักสูตร : 23/4922

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 5,350 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 6,099 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

หัวข้อสัมมนา

Section 1  Review มาตรฐานรายงานทางการเงิน และความสำคัญที่ต้องจัดทำ
1.สรุปประเด็นสำคัญ การเปลี่ยนแปลงของงบกระแสเงินสด ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ฉบับที่ 7
2.ทำความเข้าใจ งบกระแสเงินสด กับ การบังคับใช้ทุกกิจการ จริงหรือไม่?
3.ชี้ประเด็นบทบาทความสำคัญและประโยชน์ของงบกระแสเงินสดที่มีต่อกิจการในปัจจุบัน

Section 2 จัดประเภทกิจกรรมและวิเคราะห์กระแสเงินสดเข้า – ออก
4. คำจำกัดความ การแยกประเภทของเงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสด
5. วิเคราะห์กระแสเงินสดเข้า – ออก
6. งบกระแสเงินสด สามารถทำได้กี่วิธี และวิธีการเลือกรูปแบบให้เหมาะสมกับกิจการ
7. การเตรียมข้อมูลเบื้องต้น สำหรับการจัดทำงบกระแสเงินสดการทำความเข้าใจรูปแบบธุรกิจวิเคราะห์
การจัดประเภทกิจกรรม ทั้ง 3 กิจกรรม
- กิจกรรมการดำเนินงาน   
- กิจกรรมการลงทุน   
- กิจกรรมการจัดหาเงิน

Section 3 เคล็ดลับการจัดทำงบกระแสเงินสด และทำ Test ทดสอบ
8.เคล็ดลับวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ว่ามีผลจากรายการใด
และกิจกรรมประเภทไหน
9. ลำดับขั้นและวิธีการในการจัดทำงบกระแสเงินสด วิธีทางตรงอย่างเข้าใจง่ายพร้อมทดลองทำตัวอย่าง
10.ลำดับขั้นและวิธีการในการจัดทำงบกระแสเงินสด วิธีทางอ้อมอย่างเข้าใจง่ายพร้อมทดลองทำตัวอย่าง

Section 4 การเปิดเผยรายการ และประเมินสภาพคล่องจากงบกระแสเงินสด
11. การเปิดเผยรายการ
12.วิธีการประเมินสภาพคล่องจากงบกระแสเงินสด เพื่อวัดความสามารถในการทำกำไรของกิจการ

Section 5 เคล็ดลับการอ่านและวิเคราะห์ตัวเลขในงบกระแสเงินสด
13. เคล็ดลับการอ่านงบกระแสเงินสด 
14.เทคนิคจากการใช้ข้อมูลจากงบกระแสเงินสดเพื่อนำเสนอฝ่ายบริหาร   
- การอธิบายเปรียบเทียบกับงบแสเงินสดงวดก่อน
- การอธิบายเปรียบเทียบแต่ละกิจกรรมในงวดปัจจุบัน
- การอธิบายเปรียบเทียบแต่ละกิจกรรมเดียวกันในงวดก่อน
15. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
6 0 6 0 0 0

วิทยากร

ดร.วิทยา อรุณศิริเพ็ชร

สถานที่

โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส ศรีนครินทร์
53 Srinakarin Road, Nongbon, Pravet Bangkok, Nong Bon, Prawet, Bangkok 10250
โทรศัพท์ :
02 721 8400
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba