เคล็ดลับการจัดทำงบกระแสเงินสดอย่างถูกต้อง จบ ครบ ทุกประเด็น

รหัสหลักสูตร : 23/4922/1

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 5,350 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 6,099 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


เคล็ดลับการจัดทำงบกระแสเงินสดอย่างถูกต้อง จบ ครบ ทุกประเด็น

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 6 ชม.

 

วิทยากรโดย อาจารย์วิทยา เอกวิรุฬห์พร

หัวข้อสัมมนา


Section 1  Review มาตรฐานรายงานทางการเงิน และความสำคัญที่ต้องจัดทำ
1.สรุปประเด็นสำคัญ การเปลี่ยนแปลงของงบกระแสเงินสด ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7
2.ทำความเข้าใจ งบกระแสเงินสด กับ การบังคับใช้ทุกกิจการ จริงหรือไม่?
3.ชี้ประเด็นบทบาทความสำคัญและประโยชน์ของงบกระแสเงินสดที่มีต่อกิจการในปัจจุบัน

Section 2 จัดประเภทกิจกรรมและวิเคราะห์กระแสเงินสดเข้า – ออก
4. คำจำกัดความ การแยกประเภทของเงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสด
5. วิเคราะห์กระแสเงินสดเข้า – ออก
6. งบกระแสเงินสด สามารถทำได้กี่วิธี และวิธีการเลือกรูปแบบให้เหมาะสมกับกิจการ
7. การเตรียมข้อมูลเบื้องต้น สำหรับการจัดทำงบกระแสเงินสดการทำความเข้าใจรูปแบบธุรกิจวิเคราะห์การจัดประเภท
กิจกรรม ทั้ง 3 กิจกรรม
- กิจกรรมการดำเนินงาน
- กิจกรรมการลงทุน
- กิจกรรมการจัดหาเงิน

Section 3 เคล็ดลับการจัดทำงบกระแสเงินสด และทำ Test ทดสอบ
8.เคล็ดลับวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ว่ามีผลจากรายการใด
และกิจกรรมประเภทไหน
9. ลำดับขั้นและวิธีการในการจัดทำงบกระแสเงินสด วิธีทางตรงอย่างเข้าใจง่ายพร้อมทดลองทำตัวอย่าง
10.ลำดับขั้นและวิธีการในการจัดทำงบกระแสเงินสด วิธีทางอ้อมอย่างเข้าใจง่ายพร้อมทดลองทำตัวอย่าง

Section 4 การเปิดเผยรายการ และประเมินสภาพคล่องจากงบกระแสเงินสด
11. การเปิดเผยรายการ
12.วิธีการประเมินสภาพคล่องจากงบกระแสเงินสด เพื่อวัดความสามารถในการทำกำไรของกิจการ

Section 5 เคล็ดลับการอ่านและวิเคราะห์ตัวเลขในงบกระแสเงินสด
13. เคล็ดลับการอ่านงบกระแสเงินสด
14.เทคนิคจากการใช้ข้อมูลจากงบกระแสเงินสดเพื่อนำเสนอฝ่ายบริหาร
- การอธิบายเปรียบเทียบกับงบแสเงินสดงวดก่อน
- การอธิบายเปรียบเทียบแต่ละกิจกรรมในงวดปัจจุบัน
- การอธิบายเปรียบเทียบแต่ละกิจกรรมเดียวกันในงวดก่อน
15. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี


นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
6 0 6 0 0 0

วิทยากร

อาจารย์วิทยา เอกวิรุฬห์พร

สถานที่

โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพ
138 Sukhumvit Soi 4, Sukhumvit Road, Bangkok 10110
โทรศัพท์ :
02 254 0404
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba