เจาะประเด็นการตรวจสอบรายการทางบัญชีของเจ้าหน้าที่สรรพากร (หลักสูตรใหม่ 2562)

รหัสหลักสูตร : 23/4931

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


เจาะประเด็นการตรวจสอบรายการทางบัญชีของเจ้าหน้าที่สรรพากร

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline

 

Promotion พิเศษ
เข้า 2 ท่านลด 500  บาท
เข้า 3 ท่านลด 1,000   บาท


วิทยากรโดย อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร

หัวข้อสัมมนา

1. ภาระภาษีที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจขายสินค้าหรือให้บริการ

2. Update กฎหมายใหม่ล่าสุดที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงาน

3. ทำความเข้าใจระบบการตรวจสอบของกรมสรรพากรยุค 4.0 และเตรียมรับมือการเปลี่ยนแปลง
- e-Payment
- e-Tax Invoice
- e-Receipt
- e-Withholding Tax

4. การตรวจสอบภาษีระบบ RBA (Risk Based Audit System) ของกรมสรรพากรจะมีผลกระทบต่อ
กิจการอย่างไร

5. การวิเคราะห์ข้อมูลของกรมสรรพากรจากข้อมูลภายในและข้อมูลภายนอกเป็นอย่างไร และกิจการ
จะต้องเตรียมตัวอย่างไรเมื่อถูกตรวจสอบ

6. การจัดกลุ่มในการเสียภาษีอากรว่า มีความเสี่ยงในการถูกเรียกตรวจสอบ มีประเด็นใดบ้าง

7. เมื่อกิจการมีความเสี่ยงในการเสียภาษีไม่ถูกต้อง สรรพากรจะดำเนินขั้นตอนจากเบาไปหนัก กี่ขั้นตอน
และมีอะไรบ้าง

8. ประเด็นความเสี่ยงที่มักถูกสรรพากรวิเคราะห์แบบและเรียกตรวจสอบภาษีอากร แยกวิเคราะห์ได้ดังนี้
8.1 ตรวจสอบสินทรัพย์หมุนเวียน
- กิจการใช้แต่เงินสดเพียงอย่างไรเดียวหรือไม่
- มีบัญชีเงินฝากธนาคารหรือไม่
- ลูกหนี้มีตัวตนจริงหรือไม่ มียอดสูงกว่าปกติหรือไม่
- การตัดบัญชีหนี้สูญเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือไม่
- สินค้าคงเหลือมีอยู่จริงตรงกับสภาพข้อเท็จจริงหรือไม่
- สินค้าคงเหลือมีขาดหรือเกินหรือไม่                                                                                                                - ลูกหนี้เงินยืมกรรมการ พนักงาน หรือบริษัทในเครือมีจริงหรือไม่ และได้คิดดอกเบี้ยหรือไม่
8.2 ตรวจสอบสินทรัพย์ถาวร
- กิจการซื้อสินทรัพย์ แต่บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายมีหรือไม่
- กิจการมีสินทรัพย์ถาวรครบถ้วนหรือไม่ และได้มีการจัดทำบัญชีสินทรัพย์ถาวรหรือไม่
- กิจการซื้อสินทรัพย์ถาวรมีราคาสูงเกินปกติหรือไม่
- สินทรัพย์ชำรุด ใช้การไม่ได้ หรือ สูญหาย กิจการปฏิบัติได้ถูกต้องตามประมวลรัษฎากรหรือไม่
- รถยนต์นั่งหรือรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน กิจการปฏิบัติตามประมวลรัษฎากรถูกต้องหรือไม่
- สินทรัพย์เหลือ 1 บาท กิจการยังคงมีอยู่จริงหรือไม่ หรือตัดออกจากบัญชีไปแล้ว
8.3. ตรวจสอบหนี้สินหมุนเวียน
- กิจการมีเจ้าหนี้มีตัวตนหรือไม่ และจำนวนเงินสูงหรือต่ำไปหรือไม่
- กิจการได้มีการตั้งค่าใช้ค้างจ่ายหรือไม่
8.4. ตรวจสอบหนี้สินไม่หมุนเวียน
- กิจการมีหนี้สินตามสัญญาระยะยาวหรือไม่
- กิจการมีการตั้งประมาณการหนี้สิน และได้มีการปรับปรุงกำไรสุทธิหรือไม่
8.5. ตรวจสอบเงินทุนและกำไรหรือขาดทุนสะสม
- กิจการมีการเพิ่มทุน และได้รับชำระเงินทุนครบถ้วนหรือไม่
- กิจการมีผลขาดทุนสะสมติดต่อกันหลายปี แต่มีการขยายกิจการหรือไม่
- กิจการใช้ผลขาดทุนสะสมถูกต้องหรือไม่
8.6. ตรวจสอบรายได้
- กิจการรับรู้รายได้ไม่เป็นไปตามประมวลรัษฎากร
- กิจการถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย แต่แสดงรายได้ไม่ครบถ้วน
- กิจการได้รับการส่งเสริมการขาย แต่ไม่ได้รับรู้รายได้
- เงินยืมกรรมการ พนักงาน หรือ บริษัทในเครือ แต่ไม่รับรู้รายได้ค่าดอกเบี้ย
- กิจการได้บันทึกกำไร(ขาดทุน) จากการจำหน่ายสินทรัพย์หรือไม่
- กิจการมียอดขายในแบบ ภ.พ.30 ไม่ตรงกับรายได้ในแบบ ภ.ง.ด.50 ต้องกระทบยอดหรือไม่
- กิจการมีรายได้ แต่แสดงรายได้ไม่ครบถ้วน
8.7. ตรวจสอบค่าใช้จ่าย
- เอกสารหลักฐานประกอบการจ่ายเงิน กิจการมีครบถ้วนหรือไม่
- เอกสารหลักฐานการจ่ายเงินถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิทุกรายการหรือไม่
- กิจการมีรายจ่ายต้องห้าม ได้บวกกลับครบถ้วนหรือไม่
- กิจการใช้สิทธิประโยชน์ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากที่จ่ายจริง แต่เข้าเงื่อนไขสิทธิประโยชน์หรือไม่
- กิจการมีค่าใช้จ่ายพนักงาน และค่าใช้จ่ายผู้บริหารสูงเกินควรหรือไม่
- กิจการได้นำบัตรประชาชนของผู้อื่นมารับเงินแทน และทำเอกสารเท็จหรือไม่
- กิจการจ่ายเงินได้หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายถูกต้องหรือไม่ และได้นำส่งกรมสรรพากรหรือไม่

9. เครื่องมือป้องกันการเสียภาษีผิดพลาดคลาดเคลื่อนมีอะไรบ้าง และกิจการควรปฏิบัติอย่างไร

10. การปรับปรุงกำไรสุทธิ (บวกกลับ) จะช่วยลดการถูกตรวจสอบหรือไม่ อย่างไร

11. ประเด็นที่ต้องระมัดระวังเมื่อถูกเรียกตรวจสอบ และการขอลดเบี้ยปรับเงินเพิ่มมีผลหรือไม่


นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0 0 0 0 0 0

วิทยากร

อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร

สถานที่

โรงแรมแมนดาริน
662 ถนน พระราม 4 แขวง มหาพฤฒาราม เขต บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ :
02 238 0230
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba