การปิดบัญชีให้พร้อมต่อการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี และยื่นเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล

รหัสหลักสูตร : 21/2243

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

1. การวางแผนการจัดทำบัญชี เพื่อลดปัญหาในการปิดบัญชี

1.1 รายการทางบัญชี

1.2 เอกสารประกอบการลงบัญชี

1.3 บันทึกรายการในบัญชี

1.4 งบการเงินหรือรายงานทางการเงิน

2. รายการบัญชีที่สำคัญ ที่นักบัญชีควรระมัดระวังตอนปิดบัญชี และเทคนิควิธีการตรวจสอบ

2.1 ทบทวนรายการและการประมาณการให้เป็นไปตามเกณฑ์คงค้าง

2.2 ปัญหาทางบัญชีและแนวทางแก้ไขเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือ

2.3 การตรวจนับและการตีราคาสินค้าคงเหลือปลายงวด

2.4 มูลค่าของทรัพย์สินถาวรและการตีราคา

2.5 การตรวจนับทรัพย์สินถาวร

3. หลักเกณฑ์การปรับปรุงกำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

4. สาระสำคัญบนงบการเงิน ความเข้าใจร่วมกันกับผู้ตรวจสอบบัญชี

4.1 ประเภทของการตรวจสอบบัญชี

4.2 สาระสำคัญบนงบการเงิน

5. การวางแผน การประสานงาน การเตรียมข้อมูล เพื่อพร้อมต่อการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี

5.1 เอกสารทั่วไปที่ต้องเตรียมเมื่อผู้สอบบัญชีเข้าตรวจสอบบัญชี

5.2 เอกสารทางการบัญชีที่ต้องเตรียมเมื่อผู้สอบบัญชีเข้าตรวจสอบบัญชี

5.3 ประเด็นอื่นที่ผู้สอบบัญชีมักสอบถาม และแนวทางการแก้ไขให้ถูกต้อง

6. เทคนิคการปรับปรุงรายการเมื่อตรวจพบข้อผิดพลาดในรายการบัญชีตอนปิดบัญชี จาก Case Studyเพื่อให้ได้งบการเงินที่ถูกต้องพร้อมต่อการเข้าตรวจของผู้สอบบัญชี

6.1 การปรับปรุงรายการปีปัจจุบัน

6.2 การปรับปรุงรายการย้อนหลัง

7. ผลกระทบทางภาษี ต่อรายการบัญชีขณะปิดบัญชี ที่ควรระมัดระวังและสิ่งที่ควรปฏิบัติเพื่อลดปัญหาการถูกตรวจสอบจากกรมสรรพากรภายหลัง

7.1 ผลกระทบต่อภาษีมูลค่าเพิ่ม

7.2 ผลกระทบต่อภาษีหัก ณ ที่จ่าย

7.3 ผลกระทบต่อภาษีเงินได้นิติบุคคล

8. การคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีอากรหลังปรับปรุงรายการบัญชีการเงิน และข้อควรระมัดระวังในการบวกกลับ

8.1 รายจ่ายต้องห้าม ตามเงื่อนไขตามมาตรา 65 ตรี

8.2 หลักเกณฑ์การจำหน่ายหนี้สูญทางบัญชี

9. เทคนิคการนำประโยชน์ที่ได้รับเมื่อจบงานตรวจสอบกับผู้สอบบัญชีเพื่อมาปรับปรุงงานบัญชี

9.1 นำข้อเสนอแนะจากผู้สอบบัญชีมาปรับปรุง

9.2 ป้องกันและแก้ไขปัญหาในสิ่งที่ผู้สอบบัญชีตรวจพบ

9.3 ปรับปรุงระบบควบคุมภายในให้เหมาะสม

9.4 ให้ความรู้ และความเข้าใจในการบริหารความเสี่ยง

9.5 สร้างทัศนคติที่ดีต่อการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง

9.6 นำเสนอประเด็น รายการปรับปรุง ข้อแนะนำจากผู้สอบบัญชีต่อผู้บริหาร

10. การแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชีต่องบการเงิน จุดที่นักบัญชีต้องนำมาแก้ไข

11. Work Shop การปิดบัญชี เทคนิคการตรวจสอบบัญชีและการกระทบยอดก่อนการปิดงบการเงินพร้อมวิธีแก้ไขข้อผิดพลาดให้ถูกต้องตามหลักบัญชีและพร้อมสำหรับการยื่นแบบเพื่อเสียภาษี

12. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
3 3 3 0 0 3

วิทยากร

ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข

สถานที่

Intercontinental Bangkok Hotel
973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ :
02 656 0444
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba