การจัดทำงบการเงินรวม การบันทึกเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้ถูกต้องตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน

รหัสหลักสูตร : 21/2137

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,564 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

1. UPDATE มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องฉบับใหม่และฉบับปรับปรุง (PACK 5)

2. TFRS 3 การรวมธุรกิจ

3. TFRS 10 งบการเงินรวม

4. TFRS 11 การร่วมการงาน

5. TFRS 12 การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น

6. TAS 27 งบการเงินเฉพาะกิจการ

7. TAS 28 เงินลงทุนในบริษัทร่วม และการร่วมค้า

8. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาอำนาจควบคุม

9. การบัญชีเงินลงทุนในบริษัทร่วม บริษัทย่อยและกิจการร่วมค้า

10. งบการเงินรวม กรณีกิจการถือหุ้นในบริษัทย่อยที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน

11. งบการเงินรวม กรณีกิจการถือหุ้นในบริษัทย่อย

ที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน

12. งบการเงินรวมตามวิธีส่วนได้เสีย กรณีลงทุนในบริษัทร่วมและหรือกิจการร่วมค้าแต่ไม่มีการลงทุนในบริษัทย่อย

13. งบการเงินรวม กรณีบริษัทลงทุนในบริษัทย่อยในต่างประเทศ

14. งบการเงินรวม กรณีกิจการมีการซื้อขายหุ้นในบริษัทย่อยเป็นระยะ ๆ

15. ประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้อง ในการจัดทำ งบการเงินรวมตาม (PACK 5)

16. กรณีศึกษาการจัดทำงบการเงินรวมเบื้องต้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องฉบับใหม่และฉบับปรับปรุง (PACK 5)พร้อมข้อควรระวัง

17. ตัวอย่างการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินสำหรับบริษัท ที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์

18. คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
6 0 6 0 0 0

วิทยากร

ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์

สถานที่

โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน
1 ถนนรัชดาภิเษก Fortune Town เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ :
02-641-1500
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba