การจัดทำงบกระแสเงินสด (ภาคปฏิบัติ) Cash Flows Statement (Work Shop)

รหัสหลักสูตร : 21/2122

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,564 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


การจัดทำงบกระแสเงินสด Statement of Cash Flows Workshop

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี รอ ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี รอ ชม.

 

วิทยากรโดย ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข

หัวข้อสัมมนา

1. งบกระแสเงินสด
• ความสำคัญของงบกระแสเงินสดและบทบาทของนักบัญชีในการบริหารสภาพคล่องทางการเงิน
• หลักการและวิธีการที่ถูกต้องในการทำงบกระแสเงินสด
• แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการจัดทำงบกระแสเงินสดได้อย่างสมบูรณ์
• ส่วนประกอบของงบกระแสเงินสด
• ขั้นตอนการทำงบกระแสเงินสด
- วิธีทางตรง
- วิธีทางอ้อม
• การวิเคราะห์งบกระแสเงินสด
• ฝึกทำงบกระแสเงินสด จับประเด็น และรายงานผล

2. การวิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชีหรือการวิเคราะห์งบการเงิน
• ความสําคัญและความจําเป็นในการวิเคราะห์งบการเงิน
• ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิเคราะห์งบการเงิน
• ประเภทของการวิเคราะห์งบการเงิน และการเลือกวิธีวิเคราะห์งบการเงิน
• การวิเคราะห์งบการเงินเพื่อการตัดสินใจและการบริหาร
• การใช้อัตราส่วนทางการเงินในการวิเคราะห์ปัญหา ตรวจสอบและพยากรณ์แนวโน้มของธุรกิจ
• การเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์งบการเงินของกิจการประเภทเดียวกัน
• การนําข้อมูลจากการวิเคราะห์ไปใช้ในการวางแผนและตัดสินใจ
• ฝึกวิเคราะห์ข้อมูลและอ่านผล

3. การนำเสนอข้อมูลทางบัญชีแบบมืออาชีพ
• ทำไมต้องจัดทำและนำเสนอข้อมูลทางบัญชีการเงินและบัญชีเพื่อการจัดการ
• ลักษณะเชิงคุณภาพของข้อมูลทางบัญชีการเงินเพื่อการจัดการและการบริหารกิจการ
• ประโยชน์ต่อองค์กรและผู้มีส่วนได้เสียที่ได้รับจากรายงานบัญชีการเงิน และ รายงานบัญชีเพื่อการจัดการ
• รูปแบบรายงานและการนำเสนอที่เป็นมาตรฐานและเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจ
• เทคนิคการนำเสนอ การวิเคราะห์เปรียบเทียบ การจัดทำข้อสรุปและข้อเสนอแนะ
• การส่งสัญญาณเตือนภัยจากรายงานบัญชีการเงิน
• การเตรียมตัวนำเสนอ และ การคาดการณ์คำถาม เพื่อเตรียมข้อมูลและชี้แจงอย่างมีประสิทธิภาพ
• ฝึกการนำเสนอแบบมืออาชีพ

4. คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี


นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
6 0 6 0 0 0

วิทยากร

ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข

สถานที่

Intercontinental Bangkok Hotel
973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ :
02 656 0444
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba