การใช้ Excel เพื่อวางระบบและควบคุมภายในสำหรับสินทรัพย์ (หลักสูตรใหม่ 2562)

รหัสหลักสูตร : 21/2235

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


การใช้ Excel เพื่อวางระบบและควบคุมภายในสำหรับสินทรัพย์

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 6 ชม.

 

วิทยากรโดย ดร.ธีรวิทย์ กาปัญญา

หัวข้อสัมมนา

 

1. หลักการวัดมูลค่าเมื่อรับรู้รายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
- ต้นทุนเริ่มแรก หลักการวัดมูลค่าของราคาทุน
- ต้นทุนที่เกิดขึ้นในภายหลัง วิธีการตีราคาใหม่

2. การได้มาซึ่งทรัพย์สินที่มีตัวตนแต่ละวิธีบันทึกรายการอย่างไร
- สินทรัพย์ที่ซื้อมาด้วยเงินสด
- สินทรัพย์ที่ซื้อมาตามสัญญาผ่อนชำระ มูลค่าทรัพย์สินภาษีซื้อและดอกเบี้ยบันทึกอย่างไรจึงจะถูกต้อง
- สินทรัพย์ที่ซื้อโดยวิธีออกใบหุ้น ใช้ราคาใดในการบันทึกออกหุ้นประเภทใดในการซื้อทรัพย์สิน
- การบันทึกโดยใช้ราคาตลาดจะใช้ในกรณีใด
- การประเมินราคาสินทรัพย์จำเป็นหรือไม่ในการบันทึกราคาทุนของทรัพย์สินที่ได้มาหากไม่ทราบราคา
- สินทรัพย์ได้มาโดยการแลกเปลี่ยนต้องบันทึกอย่างไร
- แลกเปลี่ยนโดยใช้ทรัพย์สินอย่างเดียวบันทึกอย่างไร
- แลกเปลี่ยนโดยต้องจ่ายเงินเพิ่มทำอย่างไร
- บันทึกสินทรัพย์ใหม่ตามราคาตลาดทำได้หรือไม่อย่างไรกำไรขาดทุนจากการแลกเปลี่ยนทรัพย์สินคิดอย่างไร
- สินทรัพย์ที่ได้มาจากการบริจาคหรือค้นพบบันทึกอย่างไร
- สินทรัพย์ที่สร้างขึ้นเองบันทึกอย่างไรถึงจะถูกต้อง (วัตถุดิบ วัสดุ ค่าแรง ค่าโสหุ้ย ค่าออกแบบค่าที่ปรึกษา
ค่าธรรมเนียม ค่าประกันดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้องบันทึกอย่างไร)
- การแยกบันทึกส่วนประกอบออกจากอาคารสิ่งปลูกสร้าง งานระบบต่างๆจำเป็นหรือไม่อย่างไร
- การบันทึกค่าตกแต่ง ติดตั้ง อุปกรณ์ที่ฝังในตัวอาคารเช่น ห้องนิรภัยควรบันทึกย่างไร

3. สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนใช้หลักเกณฑ์เช่นเดียวกันกับสินทรัพย์ถาวรที่มีตัวตนหรือไม่อย่างไร
- การได้มาด้วยการชำระเงินสดหรือการผ่อนชำระบันทึกอย่างไร
- หากไม่ได้ชำระเป็นใช่เงินสด แต่เป็นการแลกเปลี่ยนต้องใช้ราคาใด ราคาตลาดมีผลอย่างใดหรือไม่ใน
การบันทึกรายการทรัพย์สิน
- ค่าใช้จ่ายในการอัพเกรดคิดเป็นค่าใช้จ่ายหรือต้นทุน

4. การควบคุมดูแลทรัพย์สินถาวรที่ดีควรเป็นอย่างไรมีอะไรที่ต้องคำนึงถึงบ้าง
- การให้หน่วยงานต่าง ๆ วางแผนในการจัดหาและดูแลทรัพย์สินและใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ
ควรทำอย่างไร
- การจัดซื้อจัดจ้างและการจำหน่ายทรัพย์สินที่โปร่งใสและเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ
ต้องจัดเตรียมสิ่งใดบ้าง
- การออกแบบทะเบียนคุมสินทรัพย์ถาวรให้เหมาะกับลักษณะธุรกิจควรคำนึงถึงอะไรบ้าง
การคำนวณค่าเสื่อมราคา
การตัดจำหน่ายและการประยุกต์ใช้ Microsoft Excel (ปฏิบัติ)

5. การคำนวณค่าเสื่อมราคา และการตัดจำหน่าย
- การประมาณอายุการใช้งานของสินทรัพย์ถาวรควรใช้หลักเกณฑ์ใด
- ปัจจัยอะไรบ้างที่ใช้พิจารณาเพื่อกำหนดอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน วงจรชีวิตของ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเป็นอย่างไร
- การประมาณมูลค่าคงเหลือควรจะประมาณอย่างไร
- กรณีสินทรัพย์สร้างติดตรึงกับส่วนที่มีสัญญาเช่าจะตัดค่าเสื่อมราคาอย่างไร
- สัญญาที่มีอายุสัญญาต่างๆกันมีผลอย่างไรบ้าง
- ควรเลือกใช้วิธีคำนวณค่าเสื่อมราคาแบบใดจึงจะเหมาะสมที่สุด
- การตัดจำหน่ายสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน(Amortization of intangible assets) ที่มีอายุการใช้งาน
จำกัดควรตัดจำหน่ายอย่างไรและถ้าไม่กำหนดอายุการใช้งานจะตัดอย่างไร
- ความล้าสมัยด้านเทคนิค เทคโนโลยี การค้าหรือด้านอื่นๆและเสถียรภาพของอุตสาหกรรมที่นำ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนมาใช้ประโยชน์และการเปลี่ยนแปลงในความต้องการของตลาดมีผลกระทบอะไรบ้าง
- อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เกิดจากการทำสัญญาหรือสิทธิทางกฎหมายอื่นจะต้อง
ไม่เกินอายุสัญญาหรือสิทธิทางกฎหมายอื่นเพราะอะไร
- จำเป็นหรือไม่ที่ต้องทบทวนอายุการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

6. การด้อยค่าของทรัพย์สิน
- จำเป็นหรือไม่ที่บริษัทต้องคำนวณการด้อยค่าของทรัพย์สิน
- การทบทวนการด้อยค่าคืออะไร ต้องทำอย่างไรเมื่อใด

7. การแสดงรายการในงบการเงิน
- สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนจะแสดงเป็นรายการแยกต่างหากจากสินทรัพย์ถาวรที่มีตัวตนภายใต้หัวข้อ
สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน หรืออาจจะแสดงภายใต้หัวข้อ สินทรัพย์อื่น
- ควรเขียนหลักเกณฑ์ วิธีการตัดบัญชีที่ใช้ไว้ในงบการเงิน หรือ หมายเหตุท้ายงบการเงินอย่างไร

8. การประยุกต์ใช้ Microsoft Excel (ปฏิบัติ)
- ฟังก์ชั่นและเครื่องมือของ Microsoft Excelสำหรับการประยุกต์ใช้ในการบริหารสินทรัพย์ถาวร
*Basic Functions
*Financial Functions
*Forecast Function
*Lookup and Reference
*Filter and Sort
- การนำ Pivot Table มาประยุกต์ใช้กับการควบคุมภายในสินทรัพย์ถาวรอย่างเป็นระบบ
- การเตรียมข้อมูลสินทรัพย์ถาวรเพื่อใช้ใน Pivot Table
- การประยุกต์ใช้ Pivot Tableเพื่อสร้างรายงานและนำเสนอการตัดสินใจของสินทรัพย์ถาวร เช่น
การผ่อนชำระรถยนต์การทบทวนอายุการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน สินทรัพย์ที่สร้างขึ้นเอง
- การปรับแต่งการแสดงผลของ Pivot Tableเพื่อการวิเคราะห์สินทรัพย์ถาวรอย่างเป็นระบบเช่น
อายุการใช้งาน ค่าเสื่อมราคาการตัดจำหน่าย
- การวิเคราะห์ข้อมูลสินทรัพย์ถาวรด้วยGo Seek, Data Table และScenario Manager
- รูปแบบการนำเสนอรายงานของสินทรัพย์ถาวรโดยการสร้างแผนภูมิด้วย PivotChart

9. คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี


นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
6 0 6 0 0 0

วิทยากร

ดร.ธีรเศรษฐ์ เมธจิรนนท์

สถานที่

โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
99/1 ถ.รัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กทม.
โทรศัพท์ :
02 2764567
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :
ถ.รัชดาฯ สี่แยกห้วยขวาง

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba