มาตรฐานการบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์และการรับรู้รายการทางบัญชี

รหัสหลักสูตร : 23/4007

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 1,284 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 1,712 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

หัวข้อสัมมนา

1. สรุปมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ ภาพรวมของมาตรฐานที่มีการปรับปรุงใหม่

2. แนวปฏิบัติสำหรับการจัดรายการเงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสด

- วิธีแสดงรายการเงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสด การเปิดเผยรายการที่สำคัญในหมายเหตุประกอบงบ

- รูปแบบการเปิดเผยรายการ การกำหนดนโยบายการบัญชีที่เกี่ยวข้อง

3. แนวปฏิบัติสำหรับการจัดประเภทของรายการลูกหนี้

- วิธีการแสดงรายการที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้ การเปิดเผยนโยบายในการตั้งประมาณการ

- การทบทวนประมาณการที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้ และรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

4. แนวปฏิบัติสำหรับการแสดงรายการที่เกี่ยวข้องกับสินค้าคงเหลือ

- วิธีเปิดเผยรายการของสินค้าคงเหลือ ราคาทุน หรือมูลค่าสุทธิที่ได้รับ

- แนวปฏิบัติสำหรับการใช้มูลค่ายุติธรรม การเปิดเผยรายการที่ต้องแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม

5. แนวปฏิบัติสำหรับการแสดงรายการที่เกี่ยวข้องกับ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

- วิธีพิจารณารายการต้นทุนของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

- ประมาณการที่เกี่ยวข้องกับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ วิธีปฏิบัติในการทบทวนประมาณการ

- แนวปฏิบัติการใช้มูลค่ายุติธรรม จะใช้เมื่อใด และใช้ราคานี้ในกรณีใด มีวิธีการปฏิบัติอย่างไร

- สินทรัพย์ที่มีมูลค่าคงเหลือหลังหักค่าเสื่อมราคาแล้ว แต่ยังคงใช้สินทรัพย์อยู่ จะดำเนินการอย่างไรให้ถูกต้อง

6. แนวปฏิบัติสำหรับรายการสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นตามสัญญาเช่า

- ประเภทของสัญญาเช่า และวิธีการรับรู้รายการตามที่มาตรฐานกำหนด

- การแสดงรายการ การเปิดเผยรายการ และการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นตามสัญญาเช่า

- กรณีต่อที่มีการต่ออายุสัญญาเช่า เนื่องจากฉบับเดิมหมดอายุ จะมีวิธีการรับรู้รายการทางบัญชีอย่างไร

- งวดสุดท้ายที่มีการจ่ายค่าเช่า กิจการตัดสินใจที่จะซื้อสินทรัพย์ตามสัญญาเช่า จะรับรู้รายการนั้นอย่างไร

7. แนวปฏิบัติสำหรับรายการสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

- วิธีการได้มาของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ส่งผลให้กิจการต้องรับรู้รายการทางบัญชีอย่างไรบ้าง

- เมื่อใดต้องใช้การวัดมูลค่ายุติธรรม หากต้องใช้มีวิธีการปฏิบัติทางบัญชีอย่างไร

- การกำหนดอายุการให้ประโยชน์ มีวิธีกำหนดอย่างไร และหากต้องการทบทวนจะต้องพิจารณารายการอย่างไร

8. แนวปฏิบัติสำหรับสินทรัพย์ทางการเงิน กับความเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้อง นักบัญชีจะมีวิธีการเตรียมการอย่างไร และมีวิธีการเปิดเผยรายการด้วยวิธีการใดให้ถูกต้องตามที่มาตรฐานกำหนด

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0

วิทยากร

อาจารย์เกชา สมใจเพ็ง

สถานที่

โรงแรมเอส.ดี อเวนิว
94 แขวง บางบำหรุ เขต บางพลัด
กรุงเทพมหานคร 10700
โทรศัพท์ :
02-4340400
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba