The Professional Tax Planning Strategies สุดยอดกลยุทธ์การวางแผนภาษี รุ่นที่ 6

รหัสหลักสูตร : 21/8205

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 37,450 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 39,590 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


The Professional Tax Planning Strategies
สุดยอดกลยุทธ์การวางแผนภาษี


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี อื่นๆ รอ ชม.
ผู้สอบบัญชี อื่นๆ รอ ชม.

 

การวางแผนภาษี เป็นการปฏิบัติเพื่อที่จะเสียภาษีได้อย่างถูกต้อง และช่วยให้ประหยัดภาษีได้สูงสุด ป้องกัน
โทษและความรับผิดจากการเสียภาษีผิดพลาด การวางแผนจะช่วยให้เห็นแนวทางที่จะทำให้ประหยัดภาษีและ
ช่วยลดต้นทุน รักษาด้านการเงินของผู้เสียภาษีได้

 

วิทยากรโดย อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร อาจารย์ไพบูลย์ ฉายรักษา อาจารย์ชุมพร เสนไสย
และอาจารย์กัมพล ทรัพย์ปรุง

หัวข้อสัมมนา

วันอังคารที่ 6 ส.ค. 62
การวางแผนภาษีอย่างมืออาชีพ

1. ปัญหาภาษีอากรในการประกอบธุรกิจที่เกิดขึ้นจริง
2. ทำไมต้องวางแผนภาษีและประโยชน์ที่จะได้รับจากการวางแผนภาษี
3. สิ่งที่จำเป็นในการวางแผนภาษีอากร
4. กระบวนการวางแผนภาษีตั้งแต่เริ่มประกอบกิจการ

การวางแผนภาษีเงินได้นิติบุคคล
1. การวางแผนภาษีเพื่อจัดตั้งกิจการใหม่และเลือกรูปแบบการลงทุน
2. การวางแผนภาษีการจัดตั้งนิติบุคคลให้ประหยัดภาษี
3. การวางแผนภาษีโดยการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร
4. การวางแผนภาษีด้านรายได้ รายได้ที่ได้รับยกเว้น
5. การวางแผนภาษีด้านรายจ่าย รายจ่ายต้องห้ามรายจ่ายที่ถือเป็นรายจ่ายได้เพิ่มขึ้น
6. การวางแผนภาษีซื้อขายทรัพย์สิน การตัดทรัพย์สินออกจากบัญชี
7. การวางแผนการจัดการเกี่ยวกับหนี้สิน และส่วนของเจ้าของ
8. การวางแผนภาษีการให้กู้ยืมแก่กรรมการ พนักงานหรือบริษัทในเครือ
9. การวางแผนภาษีการขายสินค้าหรือให้บริการต่ำกว่าราคาตลาดโดยไม่มีเหตุอันสมควร
10. การวางแผนภาษีรถยนต์นั่งหรือรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 ที่นั่ง
11. การวางแผนภาษีสินค้าขาดหรือเกิน การทำลายและการตัดมูลค้าสินค้าคงเหลือออกจากบัญชี
12. การวางแผนภาษีการจัดการสินค้าเสื่อมสภาพ ล้าสมัย หมดอายุ ของเสีย เศษซาก
13. การวางแผนภาษีการหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินที่ได้รับประโยชน์สูงสุด
14. การวางแผนภาษีการเลือกใช้ขาดทุนสะสม

วันอังคารที่ 13 ส.ค. 62
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
1. การวางแผนภาษีการเลือกประเภทเงินได้ในการหักภาษี ณ ที่จ่าย
2. การวางแผนภาษีการเลื่อนการจ่ายเงินได้ช่วยประหยัดรายจ่ายได้อย่างไร
3. การวางแผนภาษีการออกภาษีหัก ณ ที่จ่ายแทนออกแทนอย่างไรลงรายจ่ายกิจการได้
4. การวางแผนภาษีกิจการขายสินค้ากับกิจการรับจ้างทำของเพื่อไม่ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย
5. การวางแผนภาษีกิจการขายสินค้ากับกิจการให้บริการ
6. การวางแผนภาษีค้าขนส่ง ค้าเช่ารถ ค้าบริการ ค่าจ้างคนขับรถ
7. การวางแผนภาษีให้เช่าอาคาร สำนักงาน หอพัก อพาร์ตเมนท์
8. การวางแผนภาษีในการจ่ายค่านายหน้าตัวแทน
9. การวางแผนภาษีการจ่ายดอกเบี้ยและเงินปันผล
10. การวางแผนภาษีการให้รางวัล ส่วนลด หรือประโยชน์ใดๆเนื่องจากการส่งเสริมการขาย
11. การวางแผนภาษีให้ประกวดแข่งขัน ชิงโชค
12. การวางแผนภาษีการเครดิตภาษี และการขอคืนภาษีหัก ณ ที่จ่าย
13. Case Studies เกี่ยวกับภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่ทุกกิจการต้องเจอและปัญหาที่เกิดขึ้น


วันศุกร์ที่ 20 ส.ค. 62
วางแผนภาษีมูลค่าเพิ่ม

1. การวางแผนภาษีระหว่างกิจการขายสินค้ากับกิจการให้บริการทั่วไป
2. การวางแผนภาษีกิจการนำเข้าและส่งออกสินค้าหรือบริการ
3. การวางแผนภาษีขอภาษีซื้อคืน แต่ไม่ต้องนำส่งภาษีขาย
4. การวางแผนภาษีการเลือกจุดความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
5. การวางแผนภาษีการคำนวณฐานภาษีและการยกเว้นฐานภาษีมูลค่าเพิ่ม
6. การวางแผนภาษียกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม และการเลือกเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม
7. การวางแผนภาษีการยื่นแบบและการนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มให้กิจการได้รับประโยชน์
8. การวางแผนภาษีซื้อ และภาษีซื้อต้องห้ามให้ได้รับประโยชน์สูงสุด
9. การวางแผนภาษีการเฉลี่ยภาษีซื้อ ทางเลือกในการเฉลี่ยภาษีซื้อ
10. การวางแผนภาษีการออกและแก้ไขใบกำกับภาษี ใบเพิ่มหนี้และใบลดหนี้
11. การวางแผนภาษีการส่งเสริมการขาย
12. การวางแผนภาษีจำหน่าย จ่าย โอน โดยมีหรือไม่มีค่าตอบแทน
13. การวางแผนภาษีเฉพาะประเด็น (ประเด็นสำคัญๆ)

วันเสาร์ที่ 31 ส.ค. 62
การวางแผนภาษีจาก Case Studies จริงจากประสบการณ์ตรงของวิทยากรและการชี้แจงกรณี
ถูกตรวจสอบ

1. Case Studies ที่ประสบความสำเร็จจากการวางแผนภาษี
2. Case Studies สัญญาที่ใช้ในการวางแผนภาษีและช่วยลดรายจ่ายทางภาษีได้จริง
3. การวางแผนภาษีจากการทำสัญญา ต้องทำสัญญาอย่างไรให้ประหยัดภาษี พร้อมตัวอย่างสัญญาที่
ประสบความสำเร็จจากการวางแผน
- สัญญาขายสินค้าพร้อมบริการ
- สัญญาการออกภาษีหัก ณ ที่จ่ายแทน
- สัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์
- สัญญาจ้างแรงงานกับการรับทำงานให้
- สัญญารับจ้างทำของกับสัญญารับทำงานให้
- สิ่งที่ต้องเตรียมเพื่อการวางแผนภาษี
• เอกสาร
• สัญญา
• เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการวางแผนภาษี
- วางแผนภาษีแล้วแต่ถูกสรรพากรตรวจสอบ สิ่งที่ผู้วางแผนต้องเตรียมการ
- วิธีการชี้แจงต่อกรมสรรพากรเมื่อถูกตรวจสอบ
* ประเด็นที่สรรพากรจะตรวจสอบจากการวางแผนภาษี
- มองรอบด้านในการวางแผนภาษีเพื่อไม่เปิดช่องให้สรรพากรตรวจสอบภาษีภายหลัง
- การทำตัวเลขประหยัดภาษีให้เห็นเมื่อมีการวางแผนภาษี

วันศุกร์ที่ 6 ก.ย. 62
กรณีศึกษา Case Studiesฝึกปฏิบัติการแก้ไขปัญหาจากกรณีศึกษาตัวอย่างจริง นำ
เทคนิคต่างๆ ที่ได้ศึกษามาปรับเข้ากับตัวอย่าง

1. วิเคราะห์ข้อดี-ข้อเสียของการวางแผนด้านภาษีเงินได้นิติบุคคล
2. การวิเคราะห์ภาษีจาก Case Studies ด้านภาษีหัก ณ ที่จ่าย
3. การวิเคราะห์ Case Studies ด้านภาษีมูลค่าเพิ่ม
4. การวิเคราะห์เอกสารหลักฐานว่าสามารถนำมาใช้ด้านภาษีได้หรือไม่


นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0:0 16:3 0.00 0.00 0.00 16.05

วิทยากร

อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
อาจารย์ไพบูลย์ ฉายรักษา
อาจารย์ชุมพร เสนไสย
อาจารย์กัมพล ทรัพย์ปรุง

สถานที่

โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส ศรีนครินทร์
53 Srinakarin Road, Nongbon, Pravet Bangkok, Nong Bon, Prawet, Bangkok 10250
โทรศัพท์ :
02 721 8400
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba