ภาษีสำหรับนักบัญชี ภาษีอากรทั้งระบบ (จ.ชลบุรี)

รหัสหลักสูตร : 21/1725/1

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,173 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 4,922 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


ภาษีสำหรับนักบัญชี ภาษีอากรทั้งระบบ

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี อื่นๆ 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี อื่นๆ 6 ชม.

• Update กฎหมายใหม่ 2562 ที่นักบัญชีต้องทราบ
• รายจ่าย 2 เท่าของกิจการการลงทุนในระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt และ e-Withholding Tax
• ประเด็นที่ต้องระวัง!!! จากการใช้สิทธิยกเว้นเบี้ยปรับ เงินเพิ่มภาษีอากรฯ
• ธุรกรรมลักษณะเฉพาะ ประเด็นสำคัญที่นักบัญชีต้องรู้
• ภาษีเงินได้นิติบุคคล, ภาษีมูลค่าเพิ่ม, การหัก ณ ที่จ่าย
• National e-Payment นโยบายโครงการระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ การเปลี่ยนแปลงยุคใหม่
ที่นักบัญชีต้องรู้และเตรียมรับมือ
• ประเด็นความรับผิดที่ผู้ทำบัญชีต้องระวัง

วิทยากรโดย ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านกฎหมายภาษีอากร

หัวข้อสัมมนา

Update กฎหมายใหม่ที่ผู้ทำบัญชีต้องทราบ
1. นโยบายและกฎหมายที่มีการเปลี่ยนแปลงใหม่ 2562
- ประเด็นที่ต้องระวังจากการใช้สิทธิยกเว้นเบี้ยปรับ เงินเพิ่มภาษีอากรฯ
- ธุรกรรมลักษณะเฉพาะ ประเด็นสำคัญที่นักบัญชีต้องรู้

- รายจ่าย 2 เท่าของกิจการการลงทุนในระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt และ e-Withholding Tax

2. การเลือกใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีให้ได้ประโยชน์สูงสุด

- สิทธิประโยชน์ทางภาษีลงรายจ่ายเพิ่ม 1 เท่า, 2 เท่า มีอะไรบ้าง
- สิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการบริจาค
- กรณีพิเศษที่บริจาคหักได้ 2 เท่า
- กรณีทั่วไปที่บริจาคหักได้ 1 เท่า
- สิทธิประโยชน์การจ้างผู้สูงอายุเข้าทำงานลงรายจ่ายได้เพิ่มขึ้น
- สิทธิประโยชน์ทางภาษีเกี่ยวกับการจ้างคนพิการ
- การจ้างคนพิการเข้าทำงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 ลงราย
จ่ายได้ 2 เท่า, 3 เท่า
- กรณีไม่ได้จ้างคนพิการแต่ได้ส่งเงินสมทบเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 เงินที่นำส่งจะลงรายจ่ายเพิ่มขึ้นได้หรือไม่
- Update มาตราการปรับเพิ่มค่าจ้างขั้นต่ำ กับสิทธิประโยชน์นำรายจ่ายค่าจ้างรายวันหักลดหย่อนภาษีใน
การคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีได้ 1.15 เท่า
3. Update ประเด็นทางด้านภาษี-บัญชี ที่มีการเปลี่ยนแปลงในยุคใหม่ที่นักบัญชีไม่ควรพลาด

ภาษีเงินได้นิติบุคคล

1. รายได้ที่ต้องเสียภาษี
- รายได้ตามประมวลรัษฎากร
- รายได้จากการประกอบธุรกิจ

- รายได้จากการดำเนินงาน
- การรับรู้รายได้เงินปันผลจากการลงทุน
- การรับรู้รายได้ดอกเบี้ยจากการกู้ยืม
- รายได้อื่นๆ
2. รายจ่ายที่ใช้ในการคำนวณกำไรสุทธิ

- รายจ่ายที่มีลักษณะเป็นการลงทุน
- รายจ่ายในการดำเนินกิจการ
- รายจ่ายข้ามรอบระยะเวลาบัญชี
- รายจ่ายต้องห้าม
- การหักค่าเสื่อม ค่าสึกหรอ
- การตัดหนี้สูญ
- รายจ่ายที่มีค่าใช้จ่ายสูงที่นักบัญชีต้องระวัง เช่น ค่าที่ปรึกษาสูง, ค่าตอบแทนกรรมการที่สูงเกินสมควร
- ค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงรับรองลูกค้าลูกค้า
3. การจัดทำเอกสารหลักฐานทางบัญชีเพื่อให้ลงเป็นรายจ่ายทางภาษีได้
- กรณีที่ผู้รับเงินไม่ยอมออกเอกสารหลักฐานให้
- กรณีที่มีการจ่ายเงินจริงแต่เอกสารหลักฐานที่ครบถ้วนสามารถลงรายจ่ายได้หรือไม่

ภาษีมูลค่าเพิ่ม
1. การตรวจสอบภาษีมูลค่าเพิ่มสรรพากร
2. รายได้-รายจ่ายที่ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม และถ้ามีการออกใบกำกับภาษีไปต้องรับผิดหรือไม่
3. ภาษีซื้อต้องห้ามที่ผู้ทำบัญชีต้องรู้และพลาดไม่ได้
4. การเฉลี่ยภาษีซื้อ ประเด็นปัญหาและข้อยุ่งยากในทางปฏิบัติ
5. การตรวจสอบและวางระบบงานในการออกและรับใบกำกับภาษี

- กรณีผู้ซื้อสินค้า หรือผู้รับบริการ ไม่บอกเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ต้องออกใบกำกับภาษีอย่างไรให้ถูกต้อง
ไม่ถูกสรรพากรเล่นงาน

การหักภาษี ณ ที่จ่าย
1. การหักภาษี ณ ที่จ่ายทั้งระบบตามประมวลรัษฎากร, ความเกี่ยวพันของกฎหมายแต่ละเรื่อง
2. หลักเกณฑ์ในการหักภาษี ณ ที่จ่ายจากสัญญาและข้อตกลงทางธุรกิจ
3. ความรับผิดกรณีไม่หักภาษี ณ ที่จ่าย และวิธีแก้ไข

- ผู้รับเงินไม่ยอมให้หักภาษี ณ ที่จ่ายต้องทำอย่างไร

National e-Payment นโยบายโครงการระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ การเปลี่ยนแปลง
ยุคใหม่ที่นักบัญชีต้องรู้และเตรียมรับมือ
1. ระบบ e-Tax Invoice / e- Receipt
2. ระบบ e-Withholding Tax
3. ระบบ e-Filing

4.ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation)

ความรับผิดของผู้ทำบัญชี
1. เสียภาษีไม่ถูกต้อง, รายงานไม่ถูกต้อง ผู้ทำบัญชีต้องรับผิดหรือไม่และจำคุกหรือไม่
2. ก่อนเซ็นงบ ผู้ทำบัญชีต้องตรวจอะไรบ้าง
3. โทษของการใช้ใบกำกับภาษีปลอม ระวัง!!! จำคุก 7 ปี
4. ระวัง! สรรพากรเปิด Web เพิ่มช่องทางแจ้งเบาะแสผู้ที่เสียภาษีไม่ถูกต้อง ผู้ที่หลีกเลี่ยงการเสียภาษี
5. คุณธรรม จริยธรรม หรือจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

หมายเหตุ!! เข้า 2 ลด 500 บาท เข้า 3 ลด 1,000 บาท


นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0:0 6:0 0.00 0.00 0.00 6.00

วิทยากร

อาจารย์วินัย ปณิธานรักษ์ชัย

สถานที่

Hotel Baraquda Pattaya, MGallery By Sofitel
โรงแรมบาราคูด้า พัทยา เอ็มแกลเลอรี่ บายโซฟิเทล
485/1 ม.10 ถนนพัทยาสายสอง ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

เว็บไซต์ http://hotelbaraquda.com/th/
โทรศัพท์ :
038 769 999
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba