ความเหมือนและความแตกต่าง หลักบัญชีกับหลักภาษีที่กระทบกับ TFRS ใหม่ (หลักสูตรใหม่ 2562)

รหัสหลักสูตร : 21/2315

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,564 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


ความเหมือนและความแตกต่าง
หลักบัญชีกับหลักภาษีที่กระทบกับ TFRS ใหม่


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี รอ ชม. อื่นๆ รอ ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี รอ ชม. อื่นๆ รอ ชม.

 

วิทยากรโดย ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์

หัวข้อสัมมนา

1. Five step model ของบัญชีกับวิธีรับรู้รายได้ของสรรพากรความเหมือนและความต่าง

2. การระบุสัญญาที่ทำกับลูกค้า

3. รูปแบบสัญญา เช่น ลายลักษณ์อักษร ด้วยวาจา หรือประพฤติปฏิบัติ ทางธุรกรรม สรรพากรยอมรับแบบไหน

4. เนื้อหาเชิงพาณิชย์ VS ไม่เชิงพาณิชย์วิธีคิดของบัญชี VS สรรพากร

5. การระบุภาระที่กิจการควรปฏิบัติตามสัญญา

6. ภาระที่ต้องโอนสินค้า และ/หรือ บริการกับการยอมรับของสรรพากร

7. หนังสือสัญญาหลายภาระจะจัดการอย่างไรให้ถูกต้องตามสรรพากร

8. ภาระที่แยกได้ VS แยกไม่ได้ บัญชี VS สรรพากร

9. การกำหนดราคาของรายการ

10. สิ่งตอบแทนที่กิจการจะได้รับหรือมีสิทธิได้รับกับวิธีคิดของสรรพากร

11. องค์ประกอบของการจัดหาเงิน รวมได้หรือไม่สรรพากรมองอย่างไร

12. การประมาณการราคาของรายการที่มีลักษณะแปรผันเช่น Volume Discount 2 วิธี กับวิถีของสรรพากร

13. การปันส่วนราคาของรายการให้แต่ละภาระที่ต้องปฏิบัติตามสัญญา

14. ราคาขายของแบบเอกเทศ (Stand – alone selling price) กับมุมมองของสรรพากร

15. การรับรู้รายได้เมื่อกิจการได้ปฏิบัติตามภาระแล้วเสร็จ

16. การควบคุมในสินค้าหรือบริการได้โอนไปยังลูกค้ากับการยอมรับของสรรพากร

17. รับรู้รายได้ตามรูปแบบของความสำเร็จของภาระที่ต้องปฏิบัติ สรรพากรให้ทำ ได้หรือไม่อย่างไร

18. ประเภทสัญญาเช่าของสรรพากร อดีต ปัจจุบันและอนาคต

19. สัญญาเช่าหรือมีสัญญาเช่าเป็นส่วนประกอบกับมุมมองของสรรพากร

20. ระบุสัญญาเช่าอย่างไรให้ถูกใจสรรพากร

21. สิทธิและภาระผูกพันในการทดแทนสินทรัพย์สรรพากรวัดอย่างไร

22. สิทธิที่จะควบคุมการใช้สินทรัพย์ที่ระบุได้ทำได้หรือไม่ในมุมมอง ของสรรพากร

23. อายุสัญญาเช่ากับประเด็นของสรรพากร

24. ผู้เช่ากับผู้ให้เช่า บันทึกบัญชีต่างกันกับการยอมรับของสรรพากร

25. ประเภทเครื่องมือทางการเงินในมุมมองของประมวล รัษฎากร เพื่อค้า VS เพื่อขายตราสารหนี้ VS ตราสารทุน
มูลค่ายุติธรรม (Fair Value) VS มูลค่าที่จะได้รับ(Net Realizable Value) VS ราคาตลาด (Market Price)
กับมุมมองของสรรพากร

26. การรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่า (Impairment) ของเครื่องมือทางการเงินกับการยอมรับของสรรพากร

27. การบัญชีป้องกันความเสี่ยง (Hedge Accounting) ภาษีมีวิธีมอง อย่างไร

28. สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน : บัญชี VS ภาษี

29. ราคาทุนตัดจำหน่าย (Amortized Cost) สรรพากรรับได้หรือไม่อย่างไร

30. ประเด็นด้านภาษีสรรพากรอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับ TFRS 9,TFRS 15 และ TFRS 16

31. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี


นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
3:0 3:0 3:0 3:0

วิทยากร

ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์

สถานที่

โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
204 รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
โทรศัพท์ :
02-694-2222
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba