เทคนิคการแก้ไขปัญหาในการจัดทำบัญชีให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี

รหัสหลักสูตร : 21/2251

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

1 . แนวทางในการจัดทำบัญชีและงบการเงินให้ถูกต้องตามหลักการบัญชีและมาตรฐานการบัญชี

2. การเสนองบการเงินและการรับรู้รายการต่างๆทำอย่างไรให้ถูกต้องตามหลักมาตรฐานการบัญชี

3. มาตรฐานการบัญชีที่สำคัญในการจัดทำงบการเงิน

3.1 หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ

3.2 สินค้าคงเหลือ

3.3 ที่ดินอาคารและอุปกรณ์

3.4 การนำเสนองบการเงิน

3.5 งบกระแสเงินสด

3.6 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

3.7 นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด

3.8 ประมาณการหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น

4. ประเด็นที่ผิดพลาดบ่อยๆ ในการจัดทำบัญชีและงบการเงินพร้อมวิธีแก้ไขปัญหา

4.1 รูปแบบของงบการเงิน

4.2 ส่วนประกอบของงบการเงินและงบการเงินที่ธุรกิจต้องจัดทำ

4.3 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ในการจัดทำงบการเงิน

4.4 งบแสดงฐานะการเงิน และความแตกต่างรายการหมุนเวียนกับรายการไม่หมุนเวียน

4.5 รายการที่ต้องแสดงจำนวนเงินในงบแสดงฐานะการเงิน

4.6 งบกำไรขาดทุนและการรับรู้รายได้ค่าใช้จ่าย

4.7 รายการที่ต้องแสดงจำนวนเงินในงบกำไรขาดทุน

4.8 รูปแบบงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจำแนกค่าใช้จ่ายตามหน้าที่และจำแนกค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

4.9 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของและงบแสดงการรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

4.10 ความสำคัญของงบกระแสเงินสด

4.11 หมายเหตุประกอบงบการเงินที่ต้องนำเสนอและเปิดเผยข้อมูล

4.12 กรณีที่เจ้าหนี้การค้าและลูกหนี้การค้าเป็นรายเดียวกันสามารถนำมาหักกลบเพื่อแสดงรายการสุทธิได้หรือไม่

4.13 งบการเงินของสาขาต่างประเทศ แสดงรายการเป็นเงินตราต่างประเทศได้หรือไม่ โดยไม่แสดงเป็นเงินบาท

4.14 กรณีที่ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน รายได้รวมเกิน 30 ล้านบาท แต่ในปีถัดมามีรายได้ไม่ถึง 30 ล้านบาท งบการเงินของกิจการต้องมีผู้สอบบัญชีตรวจสอบหรือไม่และจะต้องปฏิบัติอย่างไร

4.15 ดอกเบี้ยรับ เงินทดรองจ่าย จะแสดงไว้ในงบการเงินอย่างไร

4.16 รายการต่อไปนี้สามารถนำมาหักกลบลบกันได้หรือไม่

- ลูกหนี้กรรมการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหนี้กรรมการ

- ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ส่วนเสียกับส่วนแบ่งขาดทุน

- กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนกับขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน

4.17 เงินฝากประจำที่นำไปคํ้าประกันเพื่อให้ธนาคารออกหนังสือคํ้าประกันไฟฟ้าหรือประมูลงาต้องแสดงรายการดังกล่าวไว้ในส่วนใด

4.18 จะแสดงรายการต่อไปนี้ในงบการเงินอย่างไร

- เงินฝากประจำ และรายการเทียบเท่าเงินสด

- ถ้ารายการสินทรัพย์อื่นมี 2 รายการซึ่งแต่ละรายการมีมูลค่ามากต้องแยกแสดงต่างหากจากกันหรือแสดงเป็นทรัพย์สินอื่นรายการเดียว แล้วเปิดเผยรายละเอียดในหมายเหตุ

5. แนวทางแก้ไขความผิดที่เกิดขึ้นในปีก่อน และวิธีการปรับปรุงงบการเงินให้ถูกต้องในปีปัจจุบัน

6. ปัญหาที่มักเกิดขึ้นบ่อยๆ ในการจัดทำงบการเงิน

7. การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี หากผิดพลาดคลาดเคลื่อนจะมีผลกระทบต่อผู้ทำบัญชีอย่างไร

8. หากมีการเปลี่ยนแปลงทางบัญชี และมาตรฐานการบัญชีจะต้องปฏิบัติอย่างไร

9. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
6 0 6 0 0 0

วิทยากร

อาจารย์บุญศรี เตชะวรุตมะ

สถานที่

โรงแรมโนโวเทล บางนา
333 ถ.ศรีนครินทร์ แขวง หนองบอน เขต ประเวศ กทม.
โทรศัพท์ :
02-3660505
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba