การนำเสนอรายงานทางการเงิน และ TFRS ที่เกี่ยวข้อง มีผลบังคับใช้

รหัสหลักสูตร : 21/2176

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,564 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


การนำเสนอรายงานทางการเงิน และ TFRS ที่เกี่ยวข้อง
มีผลบังคับใช้ 1 มกราคม 2561


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 6 ชม.

 

 

• Update มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 การนำเสนองบการเงินที่มีผลบังคับใช้ 1 มกราคม 2561
• รวมประเด็นสำคัญที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางการบัญชีที่มีผลกระทบต่องบการเงิน

 


วิทยากรโดย ดร.พรปรวีณ์  ชาญสุวรรณ

หัวข้อสัมมนา

1. การนำเสนอรายงานทางการเงินที่สำคัญ และ TFRS ที่เกี่ยวข้อง
- กรอบแนวคิดการรายงานทางการเงิน
- การวัดมูลค่ายุติธรรมตาม TFRS 13
- การนำเสนองบการเงิน TAS 1
- งบกระแสเงินสด TAS 7
- การเปิดเผยข้อมูลบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน TAS24
- กำไรต่อหุ้น TAS 33

2. ข้อกำหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำรายงานทางการเงิน
- เกณฑ์คงค้าง
- การเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

3. รูปแบบการนำเสนองบการเงิน ภายใต้มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่บังคับใช้ในปัจจุบัน
- งบแสดงฐานะการเงิน
- งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
- งบกระแสเงินสด

4. ประเด็นทางการบัญชีเกี่ยวกับเหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

5. การจัดทำรายงานการเงินแยกส่วนงาน

6. ประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงทางการบัญชีที่มีผลกระทบต่องบการเงิน
- นโยบายบัญชี
- ประมาณการทางการบัญชี
- การแก้ไขข้อผิดพลาด

7. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี


นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
6 0 6 0 0 0

วิทยากร

ดร.พรปรวีณ์ ชาญสุวรรณ

สถานที่

โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพ
138 Sukhumvit Soi 4, Sukhumvit Road, Bangkok 10110
โทรศัพท์ :
02 254 0404
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba