โครงการอบรมเคล็ดลับสู่ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

รหัสหลักสูตร : 21/2370

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 34,240 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 36,380 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


โครงการอบรมเคล็ดลับสู่ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี 9 ชม. อื่นๆ 9 ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 9 ชม. อื่นๆ 9 ชม.

 

วิทยากรโดยผู้ทรงคุณวุฒิ

หัวข้อสัมมนา

มุมมองในการปรับปรุงพัฒนาระบบบัญชีและการเงิน สําหรับนักบัญชี 4.0
1. บทบาทและหน้าที่ที่สำคัญของผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
2. การปรับปรุงและพัฒนาระบบงานให้ทันต่อยุคนักบัญชี 4.0
3. ปัญหาการจัดทำบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีและ Update มาตรฐานการบัญชีที่ออกใหม่
4. แนวทางการแก้ไขปัญหาในการจัดทำบัญชีและรายงานให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีกำหนด
5. มาตรฐานการบัญชีที่สำคัญที่ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงินต้องแม่นยำ
6. เตรียมรับมือมาตรฐานการบัญชีที่จะนำมาใช้ในอนคต
7. รายงานบัญชีและการเงินที่สำคัญและประโยชน์ต่อการบริหารกิจการ

กลยุทธ์การวางแผนภาษีให้กิจการได้รับ ประโยชน์สูงสุด
1. Update กฎหมายภาษีอากร 2562
2. การวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
-การวางแผนภาษีเลือกประเภทเงินได้
-การวางแผนภาษีตั้งคณะบุคคลหรือห้างหุ้นส่วนสามัญดีจริงหรือไม่
-ประเด็นการวางแผนภาษีที่ไม่ควรพลาด
3. การวางแผนภาษีเงินได้นิติบุคคล
-ประเด็นการวางแผนภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ผู้จัดการต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษ
-การวางแผนภาษีรายได้และค่าใช้จ่าย
-การวางแผนภาษีรายจ่ายต้องห้าม
-การวางแผนภาษีการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี
4. การวางแผนภาษีมูลค่าเพิ่ม
-ประเด็นวางแผนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ต้องระมัดระวัง
-วางแผนภาษีภาษีขาย
-วางแผนภาษีภาษีซื้อ
-การวางแผนภาษีส่งเสริมการขาย
5. การวางแผนภาษีหัก ณ ที่จ่าย
-10 ประเด็นวางแผนภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่มักถูกประเมิน
-วางแผนภาษีขายสินค้ากับการรับจ้างทำของ
-วางแผนภาษีการขนส่ง
-วางแผนภาษีให้เช่าทรัพย์สิน
-การวางแผนภาษีวิชาชีพอิสระ

การนําเครื่องมือทางการเงินมาใช้ประโยชน์ ในการบริหารของผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
1. การประยุกต์เทคโนโลยีที่สำคัญเพื่อให้ได้ข้อมูลเพื่อการบริหารและตัดสินใจ
2. การนำข้อมูลทางบัญชีและการเงินมาใช้ประโยชน์ต่อการตัดสินใจ
3. การนำกลยุทธ์มาใช้กับงานบัญชีและการเงินให้ประสบความสำเร็จ
4. ความสำคัญของ KPIs ผลกระทบต่อการตัดสินใจในการบริหารงานที่ผู้จัดการควรทราบ
5. แนวความคิดในการนำระบบศูนย์ต้นทุนศูนย์กำไรมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
6. การนำเครื่องมือทางการเงินมาใช้เพื่อการตัดสินใจให้ได้ประโยชน์สูงสุด
7. คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

การนําเครื่องมือที่สําคัญมาใช้สําหรับผู้จัดการ ฝ่ายบัญชี
1.การปรับปรุงพัฒนางานด้านภาษีอากรเพื่อสอดคล้องกับงานบัญชียุค 4.0
2.เตรียมรับมือการเปลียนแปลง e-Tax Invoice, e-Receipt และ e-Payment
3.Workshop กระบวนการศึกษากฎหมายภาษีอากรในประมวลรัษฎากรอย่างมืออาชีพ
4.Workshop การจัดทำคู่มือปฏิบัติงานที่ผู้จัดการฝ่ายบัญชีต้องจัดทำ
5.Workshop การจัดทำแผนที่ภาษีเพื่อลดข้อโต้แย้งเมื่อถูกตรวจสอบ
6.การจัดทำรายงาต่าง ๆ ทางภาษีที่จำเป็นสำหรับผู้จัดการฝ่ายบัญชี


นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0 24 0 0 0 24

วิทยากร

ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์
ดร.วรกร แช่มเมืองปัก
ดร.ธีรเศรษฐ์ เมธจิรนนท์
อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์

สถานที่

โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน
1 ถนนรัชดาภิเษก Fortune Town เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ :
02-641-1500
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba