การวางแผนภาษีของธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง รับเหมางาน ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล

รหัสหลักสูตร : 21/1670

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,564 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


การวางแผนภาษีของธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง รับเหมางาน
ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี อื่นๆ 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี อื่นๆ 6 ชม.

 

• การวางแผนเกี่ยวกับการรับรู้รายได้-ค่าใช้จ่ายของกิจการรับเหมา
• การวางแผนภาษีหัก ณ ที่จ่ายของกิจการรับเหมาก่อสร้าง
• การวางแผนเกี่ยวกับการทำสัญญารับเหมาก่อสร้างเขียนสัญญาอย่างไรให้ได้ประโยชน์
• นโยบายการตรวจสอบภาษีของกรมสรรพากรที่มีผลกระทบกับธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง

วิทยากรโดย อาจารย์สมเดช  โรจน์คุรีเสถียร

หัวข้อสัมมนา

1. ภาระภาษีทั้งระบบของธุรกิจรับเหมาก่อสร้างที่ผู้ประกอบกิจการรับเหมาต้องทราบ
- ภาษีเงินได้นิติบุคคล
- ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม
- ภาษีธุรกิจเฉพาะ
- อากรแสตมป์

2. บุคคลธรรมดาประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง รับเหมางานวางระบบ จะมีภาระภาษีอย่างไรบ้าง
- การรับรู้รายได้ของบุคคลธรรมดาต้องรับรู้รายได้อย่างไร
- ต้องทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายหรือไม่
- กรณีมีรายจ่ายมากกว่าที่กฎหมายให้อัตราเหมาจะลงรายจ่ายตามจริงได้หรือไม่ เอกสารที่ต้องใช้พิสูจน์
- กรณีบุคคลธรรมดารับงานและมีคนงาน ได้รับเงินค่าจ้างโดยใบหักเป็นชื่อบุคคลคนเดียวจะต้องรับรู้รายได้อย่างไร
(เฉลี่ยต่อคน/รับรู้ทั้งก้อน)
- กรณีบุคคลธรรมดารับเหมางานบางส่วนโดยไม่ได้ใช้วัสดุอุปกรณ์ที่เป็นส่วนสาระสำคัญจะถือเป็นเงินได้ตามมาตรา
40(7)แห่งประมวลรัษฎากรหรือไม่
- บุคคลธรรมดามีรายได้จากงานรับเหมาเกิน 1,800,000 บาท ต้องเข้าสู่ระบบ VAT หรือไม่ เมื่อใด
- กรณีบุคคลธรรมดาประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง จดทะเบียนมูลค่าเพิ่มแต่ไม่ออกใบกำกับภาษี เสียค่าปรับอย่างไร

3. การวางแผนเกี่ยวกับการรับรู้รายได้-ค่าใช้จ่ายของกิจการรับเหมาก่อสร้าง รับเหมางาน
- การรับรู้รายได้ของกิจการรับเหมาก่อสร้างมีวิธีการรับรู้รายได้อย่างไร
- การรับรู้รายได้ตามอัตราส่วนของงานที่ทำเสร็จมีวิธีการคำนวณอย่างไร
- การรับรู้รายได้ตามอัตราส่วนงานที่ทำเสร็จวิธีใดที่ไม่ถูกสรรพากรตรวจสอบ
* คำนวณอัตราส่วนต้นงาน งานที่เกิดขึ้นแล้วกับต้นทุนทั้งหมดที่ประมาณว่าจะใช้
* สัดส่วนของงานที่ทำเสร็จกับงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา * ประเมินอัตราส่วนงานที่ทำเสร็จโดยวิศวกร
- การรับรู้รายได้เงินประกันผลงาน เงินมัดจำ เงินจอง ต้องรับรู้รายได้อย่างไร
- ผู้รับเหมาก่อสร้างตึกแถว แล้วยกตึกแถวให้เทศบาล โดยตนเองมีสิทธิได้เช่าตึกแถวนั้น เมื่อโอนสิทธิการเช่าให้
ผู้อื่นต้องรับรู้รายได้อย่างไร
- เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ต่าง ๆ ที่ได้รับจากผู้รับโอนสิทธิการเช่า ถือเป็นเงินได้ประเภทใด
- เศษวัสดุคงเหลือจากการรับเหมาถ้าไม่ได้นำไปใช้ในงานต่อไปต้องรับรู้รายได้หรือไม่
- วางเงินประกันซองเพื่อประมูลงานจะลงรายจ่ายได้หรือไม่อย่างไร
- รายจ่ายที่จ่ายหลอกๆ แต่มีใบเสร็จมาพิสูจน์จะลงรายจ่ายได้หรือไม่
- จ่ายเงินใต้โต๊ะให้วิศวกรที่เป็นที่ปรึกษาโครงการให้กับบริษัทผู้ว่าจ้างจะลงรายจ่ายได้หรือไม่
- จ่ายค่าจ้างล่วงหน้าเป็นเปอร์เซ็นต์ต้องลงรายจ่ายอย่างไร
- ค่าน้ำ ค่าไฟที่ใช้ในระหว่างก่อสร้าง ถือเป็นต้นทุนหรือค่าใช้จ่าย
- ก่อสร้างอาคารชั่วคราวเพื่อให้คนงานพักอาศัยจะลงเป็นรายจ่ายได้หรือไม่
- กรณีให้พนักงานเบิกเงินล่วงหน้าจะลงรายจ่ายของกิจการอย่างไร
- ค่าทางด่วนที่พนักงานต้องจ่ายไปเพื่อติดต่องานลงรายจ่ายได้หรือไม่
- ค่าน้ำมันรถยนต์และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับรถยนต์
- ค่าพาหนะ/ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงาน/ค่า OT
- ค่าถมดินลงรายจ่ายของกิจการได้หรือไม่
- กรณีซื้อวัสดุอุปกรณ์กับบุคคลธรรมดาเพราะราคาถูกกว่าท้องตลาดได้รับเป็นบิลเงินสดลงรายจ่ายได้หรือไม่

4. การวางแผนภาษีหัก ณ ที่จ่ายของกิจการรับเหมาก่อสร้าง รับเหมางาน
- ไม่อยากถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายต้องปฏิบัติอย่างไร
- รับเหมาช่วงต้องถูกหัก ณ ที่จ่ายอย่างไร
- ได้รับเงินจากการโอนสิทธิงานรับเหมาต้องถูกหัก ณ ที่จ่ายหรือไม่
- จ่ายค่าถมดินจะต้องหักภาษีหรือไม่ จะถือเป็นสินค้าหรือบริการ
- บริษัทประกอบกิจการรับเหมาและขายวัสดุสินค้า สรรพากรจะมองเป็นงานรับจ้างและถูกหัก 3 % ทั้งก้อนหรือไม่
- แยกบิลค่ารับจ้างกับค่าวัสดุก่อสร้างออกจากกันต้องถูกหัก ณ ที่จ่ายอย่างไร
- เงินประกันผลงาน (Retention) ที่ถูกหักไว้จากเงินค่างวดในแต่ละงวดต้องถูกหัก ณ ที่จ่ายหรือไม่

5. ปัญหาภาษีมูลค่าเพิ่ม การออกใบกำกับภาษี และการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม
- Update กฎหมายเกี่ยวกับการออกและใช้ใบกำกับภาษีตามกฎหมายใหม่
- บริษัทรับเหมาก่อสร้างขุดหน้าดินไปขายต้องนำรายรับจากการขายหน้าดินมาเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่
- ได้รับเงินล่วงหน้าต้องออกใบกำกับภาษีอย่างไร - เมื่อได้รับเงินประกันผลงานคืนต้องออกใบกำกับภาษีหรือไม่
- ประกอบกิจการเป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง แต่ไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม หากทำสัญญาก่อสร้างกับส่วนราชการ
จะจัดทำใบกำกับภาษีเพื่อเสียภาษีมูลค่าเพิ่มได้หรือไม่
- บริษัทประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างมีไซต์งานอยู่ต่างจังหวัด เพื่อเป็นที่พักคนงานเก็บเครื่องไม้เครื่องมือ
ใบกำกับภาษีซื้อ ค่าไฟฟ้าและประปาสามารถขอคืนภาษีซื้อได้หรือไม่
- นิติบุคคลในต่างประเทศว่าจ้างบริษัทให้ก่อสร้างในไทย ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่
- บริษัททำสัญญารับเหมาก่อสร้างโรงงานกับบริษัทในเขตนิคมอุตสาหกรรม โดยบริษัทนำวัสดุก่อสร้างเข้า
เขตปลอดอากรซึ่งได้ดำเนินพิธีการศุลกากรจะได้รับสิทธิเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ในอัตราร้อยละ 0 หรือไม่
- ค่าบริการรับเหมาก่อสร้าง โดยรวมถึงการจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ เพื่อการรับเหมาก่อสร้างโรงงานในเขต
ปลอดอากรจะต้องเสียในอัตราร้อยละเท่าใด
- บริษัทประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง ขณะทำสัญญาจนกระทั่งสร้างเสร็จ ยังไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
แต่ขณะรับเงินบริษัทได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม บริษัทต้องออกใบกำกับภาษีหรือไม่
- บริษัทเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง โดยมีลูกค้าอยู่ในต่างประเทศ
และก่อสร้างในต่างประเทศ บริษัทต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่ และภาษีซื้อขอคืนได้หรือไม่
- บริษัทรับเหมาก่อสร้างเรียกร้องค่าเสียหายเนื่องจากข้อมูลทางเทคนิคไม่ถูกต้อง และได้ออกใบกำกับภาษี
เงินค่าชดเชยความเสียหาย ถูกต้องหรือไม่
- บริษัทเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มทำสัญญารับจ้างก่อสร้างอาคารกับส่วนราชการ โดยมี
ข้อกำหนดให้มีการใช้สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) บริษัทเบิกเงินชดเชยค่าก่อสร้างตามสัญญา (ค่า K) จะเรียก
เก็บภาษีมูลค่าเพิ่มได้หรือไม่ และมีภาระภาษีที่เกี่ยวข้องอย่างไรบ้าง
- ก่อสร้างในที่ดินของผู้ว่าจ้าง และได้จ่ายค่าน้ำ ค่าไฟ ใบเสร็จรับเงินหรือใบกำกับภาษีของการไฟฟ้าออกชื่อ-ที่อยู่
ของผู้ว่าจ้างมีสิทธินำมาใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิ และเป็นภาษีซื้อได้หรือไม่
- กิจการรับเหมาก่อสร้างต้องจัดทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบหรือไม่
- บริษัทรับเหมาก่อสร้างมีผู้รับเหมารายย่อยมารับช่วงดำเนินงานบางส่วน โดยมีข้อตกลงให้บริษัทคอยช่วยเหลือ
ในการหาอุปกรณ์ที่ผู้รับเหมารายย่อยไม่สามารถหามาได้ ถ้าบริษัทซื้อสินค้ามา แล้วขายให้กับผู้รับเหมารายย่อยจะ
ออกใบกำกับภาษีในราคาทุนหรือราคาตลาด

6. กรณีเกิดปัญหาระหว่างก่อสร้าง รับเหมางานจะมีภาระภาษีอย่างไร
- เรียกเก็บค่าเสียหายกรณีผู้รับเหมาทิ้งงานต้องออกใบกำกับภาษีหรือไม่
- ก่อสร้างอาคารไม่ได้มาตรฐานทำให้เกิดความเสียหายต้องมี VAT หรือไม่
- ผู้รับจ้างทำงานเกินกำหนดเวลาเรียกเก็บค่าเสียหาย
- ผู้รับจ้างใช้วัสดุไม่ได้มาตรฐาน
- ค่าเสียหายที่ได้รับต้องรับรู้รายได้หรือไม่

7. การวางแผนภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรแสตมป์
- บริษัทรับเหมาก่อสร้างบ้านให้ลูกค้าที่ซื้อที่ดินในโครงการจัดสรรที่ดินของบริษัทจะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือ
ภาษีธุรกิจเฉพาะ
- การรับเหมาก่อสร้าง และสัญญาเช่าซื้ออสังหาริมทรัพย์ ต้องปิดอากรแสตมป์เท่าไร
- กรณีทำสัญญารับเหมางานที่ต่างประเทศโดยไม่ได้นำสัญญาเข้ามาในไทยต้องติดอากรแสตมป์หรือไม่
- ทำสัญญารับจ้างช่วงต้องติดอากรอย่างไร

8. การวางแผนภาษีจากสิทธิประโยชน์
- การวางแผนจากการลดอัตราภาษี
- การวางแผนการส่งพนักงานอบรมหรืออบรมภายในบริษัท
- การวางแผนการซื้อเครื่องจักร
- การวางแผนการคิดค่าเสื่อม ค่าสึกหรอ
- สิทธิประโยชน์จากการจ้างคนพิการทำงาน

9. การวางแผนเกี่ยวกับการทำสัญญารับเหมาก่อสร้าง รับเหมางาน เขียนสัญญาอย่างไรให้ได้ประโยชน์
- สัญญาค่าวัสดุและค่าแรงรวมกันสัญญาเดียว
- สัญญารับเหมาเฉพาะค่าแรงอย่างเดียว
- แยกสัญญาขายวัสดุก่อสร้างกับสัญญารับเหมาค่าแรง
- แยกสัญญาค่าแรงกับสัญญาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
- สัญญาการจ้างเหมาก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey)
- สัญญาการจ้างแบบเหมารวม (Lump Sum)

10.การวางแผนด้านการลงทุนของธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง รับเหมางาน
- การตั้งกิจการร่วมค้า (Joint Venture) มีสิทธิประโยชน์อย่างไร
- การตั้งเป็นกิจการค้าร่วม (Consortium) แตกต่างจาก กิจการร่วมค้าอย่างไร

11.นโยบายการตรวจสอบภาษีของกรมสรรพากรกับธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง รับเหมางาน
- การตรวจสอบการใช้ใบกำกับภาษีปลอม

หมายเหตุ : เข้าอบรม 2 ท่าน รับหนังสือกลยุทธ์การวางแผนภาษีและกรจัดทำบัญชีธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง มูลค่า 800 บาท ฟรีทันที!!!


นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 0:0 0:0 0:0

วิทยากร

อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร

สถานที่

โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพ
973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ :
02 656 0444
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba