เจาะประเด็นรายจ่ายต้องห้ามและภาษีซื้อต้องห้าม

รหัสหลักสูตร : 21/1824

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,173 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 4,922 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

เจาะประเด็นรายจ่ายต้องห้ามและภาษีซื้อต้องห้าม

 • ประเด็นปัญหารายจ่ายต้องห้ามที่พบบ่อย
 • รายการในใบกำกับภาษีไม่ครบถ้วนจะลงรายจ่ายได้หรือไม่
 • ปัญหาภาษีซื้อต้องห้ามและการลงรายจ่ายของภาษีซื้อต้องห้าม

หัวข้อสัมมนา

1. ประเด็นรายจ่ายต้องห้ามที่ต้องระวัง
2. อย่างไรเป็นรายจ่ายต้องห้ามเพราะเอกสารไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน
3. รายจ่ายต้องห้ามเกี่ยวกับค่าสึกหรอ ค่าเสื่อมราคา
 • คิดเกิน, คิดผิด
 • บันทึกบัญชีทรัพย์สินผิดประเภท
4. จ่ายค่าทำสวน ซื้อรูปประดับอาคาร สร้างศาลพระภูมิ, ทำห้องพระลงรายจ่ายได้หรือไม่

 • กิจการโรงแรม กับกิจการอุตสาหกรรมต่างกันหรือไม่

5. ผลขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน

 • ขายทรัพย์สินต่ำกว่าราคาตลาด
 • บริษัทนำเงินไปลงทุนซื้อหุ้นบริษัทอื่นเพื่อหวังเงินปันผลแต่ปรากฏว่าราคาหุ้นบริษัทนั้นลดลง บริษัทสามารถลงรายจ่ายได้หรือไม่
 • ผลขาดทุนจากการขายรถยนต์นั่งที่ต้นทุนเกิน 1 ล้าน
6. ปัญหาด้านรายจ่ายส่วนตัว ให้โดยเสน่หาและค่ารับรอง
 • การให้สินค้าตัวอย่างกับลูกค้าเฉพาะรายจะลงรายจ่ายได้หรือไม่
 • การพาลูกค้าไปเลี้ยงเกิน 2,000 บาท
 • การให้ลูกค้ามาใช้บริการโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
 • รายจ่ายที่เกี่ยวกับค่าพาหนะของลูกจ้างที่ออกไปรับรองลูกค้า
 • รายจ่ายที่เกี่ยวกับค่าสมาชิกสนามกอล์ฟ, พาลูกค้าไปสปา
 • การให้รางวัลกับลูกค้าบางราย
7. ปัญหาการตัดหนี้สูญ, หนี้สงสัยจะสูญ
8. ปัญหาเงินบริจาคและรายจ่ายเพื่อสาธารณะประโยชน์
 • ประเด็นที่นักบัญชีมักเข้าใจผิด…อย่างไรเป็นรายจ่ายเพื่อกุศลสาธารณะ
 • การบริจาคเงินให้กับหน่วยงานต่างๆ ของรัฐบาล / การบริจาคให้ส่วนราชการที่เป็นรายจ่ายต้องห้าม ทำอย่างไรให้ลงเป็นรายจ่ายได้
 • การให้ทุนการศึกษากับนักศึกษาเองโดยไม่ผ่านสถาบันการศึกษา
 • การนำสินค้าที่ล้าสมัยไปบริจาค
 • การนำทรัพย์สินเก่าที่ตัดค่าเสื่อมหมดแล้วบริจาคลงรายจ่ายได้หรือไม่
 • การลงรายจ่ายเพื่อการศึกษาให้ได้ 2 เท่า
 • การลงรายจ่ายเพื่อการกีฬาที่ได้เพิ่มขึ้น
9. ประเด็น HOT ! รายจ่าย CSR : ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมทำอย่างไรไม่เป็นรายจ่ายต้องห้าม
 • รายจ่าย CSR คืออะไร
 • ทำอย่างไร ถึงจะไม่เป็นรายจ่ายต้องห้าม
10. ปัญหาการต่อเติม, ปรับปรุง ซ่อม บำรุงทรัพย์สิน
11. ค่าปรับ, ค่าภาษีที่บริษัทจ่ายไปจะลงรายจ่ายได้หรือไม่
12. ภาษีซื้อที่มีสิทธิขอคืนแต่ไม่ขอคืนจะเลือกไปลงค่าใช้จ่ายแทนได้หรือไม่
13. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกรรมการและพนักงาน
 • การให้ค่าตอบแทนกรรมการเพิ่มขึ้นจากเงินเดือน
 • พนักงานเซ็นใบลาออกแต่ยังมีการจ่ายเงินเดือนอยู่
 • จ่ายเงินโบนัสให้กับพนักงานโดยดูจากผลประกอบการในแต่ละปี
 • การโอนหุ้นให้พนักงานโดยไม่มีค่าตอบแทน
 • การเลี้ยงอาหารกลางวันพนักงานทุกคนในบางโอกาส
 • จ่ายค่าที่พัก, ห้องเช่า, สร้างหอพักพนักงาน, ซื้อคอนโด ให้กรรมการ
 • รถรับส่งพนักงานจากที่พักถึงที่ทำงาน
 • จัดงานเลี้ยงปีใหม่ให้พนักงาน
 • จัดนำเที่ยวต่างประเทศให้พนักงานและครอบครัว
 • พาพนักงานไปดูงานต่างประเทศ
 • ส่งพนักงานศึกษาต่อต่างประเทศ
14. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบริษัทในเครือ สาขา
 • Cost sharing
15. กรณีมีผลขาดทุนของกิจการ BOI ที่เกิน 5 รอบระยะเวลาบัญชีลงรายจ่ายได้หรือไม่
16. ถ้าบันทึกผลเสียหายไปแล้วในรอบระยะเวลาบัญชีอื่น ภายหลังทราบว่ามีการทำประกันไว้ต้องทำอย่างไร
17. กรณีจ่ายเงินแทนบริษัทอื่นไปก่อนลงรายจ่ายได้หรือไม่
18. ถ้าบริษัทต้องจ้างพนักงานที่เป็นคนต่างชาติให้ทำงานที่สาขาต่างประเทศจะลงรายจ่ายที่บริษัทในไทยได้หรือไม่
19. รายจ่ายที่พิสูจน์ไม่ได้ว่าใครเป็นผู้รับ
20. ปัญหารายจ่ายต้องห้ามและภาษีซื้อต้องห้ามเกี่ยวกับรถยนต์นั่งและรถยนต์โดยสารไม่เกิน 10 ที่นั่ง
 • รถตัวอย่างมีไว้ให้ลูกค้าทดลองขับ
 • รถประจำตำแหน่งของกรรมการ, ของเซลล์
21. การตรวจสอบก่อนขอคืนภาษีซื้อ
22. ไม่มีใบกำกับภาษี, ผู้ขายไม่ยอมออกใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปให้
23. ใบกำกับภาษีไม่ถูกต้อง ไม่สมบูรณ์
24. ภาษีซื้อที่ไม่เกี่ยวกับกิจการ
25. ภาษีซื้อที่เกี่ยวกับค่ารับรอง
26. ภาษีซื้อรถยนต์นั่งและรถยนต์โดยสารไม่เกิน 10 ที่นั่ง
 • อย่างไรเรียกว่าเป็นรถยนต์นั่ง
 • ปัญหาการต่อเติม ดัดแปลงรถยนต์โดยสารให้มี10 ที่นั่ง
27. ภาษีซื้อต้องห้ามอย่างไรที่สามารถนำมาลงรายจ่ายได้
28. ปัญหาภาษีซื้อที่เกี่ยวกับส่งเสริมการขาย
29. ภาษีซื้อจากการซื้อสินค้ามาแจกลูกค้า หรือพนักงานในช่วงเทศกาลปีใหม่, ตรุษจีน, สงกรานต์
30. ภาษีซื้อข้ามเดือน
31. ภาษีซื้อจากการซื้อสินค้ามาบริจาค และการนำสินค้าเก่ามาบริจาคจะกระทบกับภาษีซื้อที่เคยขอคืนมาแล้วหรือไม่
32. คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 6:0 0:0 6:0

วิทยากร

อาจารย์ชุมพร เสนไสย

สถานที่

โรงแรมอโนมา กรุงเทพ
99 ถ.ราชดำริ ปทุมวัน กทม.
โทรศัพท์ :
02 655 5555
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba