ภาระภาษีทั้งระบบของธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย์ บ้าน ที่ดิน หมู่บ้านจัดสรร อาคารชุด

รหัสหลักสูตร : 21/1804

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,494 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,243 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

ภาระภาษีทั้งระบบของธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย์ บ้าน ที่ดิน หมู่บ้านจัดสรร อาคารชุด

 • การกำหนดราคาโอนอสังหาริมทรัพย์กรณีบุคคลธรรมดาเป็นผู้ขาย จะมีผลกระทบกับการเสียภาษีอย่างไร
 • Update!! ร่างกฎหมายแก้ไขเพิ่มเติมฯ การใช้ราคาอสังหาริมทรัพย์สำหรับการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์ มาตรา 39 และมาตรา 49 ทวิ
 • การวางแผนเพื่อบริหารจัดการภาษีจากการขายอสังหาริมทรัพย์
 • เทคนิคการโอนอสังหาริมทรัพย์ให้เสียภาษีอย่างประหยัด
 • การผลักภาระทางภาษีให้ผู้ซื้อเป็นผู้จ่ายทำได้หรือไม่ มีข้อดี-ข้อเสียอย่างไร
 • Update!! ร่างกฎหมายแก้ไขเพิ่มเติมฯ การหักและนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย.สำหรับการขายอสังหาริมทรัพย์ มาตรา 52 วรรคสาม มาตรา 69 ตรี วรรคหนึ่ง และเพิ่มมาตรา 52 วรรคสี่
 • ส่งเสริมการขายอย่างไรให้ปลอดภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • เกณฑ์การรับรู้รายได้-รายจ่าย ตามหลักของกรมสรรพากร

หัวข้อสัมมนา

ภาษีเงินได้

1. Update หลักเกณฑ์ใหม่ล่าสุด
 • Update ร่างกฎหมายแก้ไขเพิ่มเติมฯ การใช้ราคาอสังหาริมทรัพย์สำหรับการโอนกรรมสิทธิ์หรือ สิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์ มาตรา 39 และมาตรา 49 ทวิ
 • Update ร่างกฎหมายแก้ไขเพิ่มเติมฯ การหักและนำส่งภาษีหักภาษี ณ ที่จ่าย.สำหรับการขายอสังหาริมทรัพย์ มาตรา 52 วรรคสาม
  มาตรา 69 ตรี วรรคหนึ่ง และ เพิ่มมาตรา 52 วรรคสี่
 • สิทธิประโยชน์ทางภาษี
 • นโยบายทางภาษี 2019 มีหลักเกณฑ์อย่างไร
 • ส่วนลดค่าธรรมเนียมการโอนของกรมที่ดิน มีการขยายเวลาให้หรือไม่
2. การรับรู้รายได้-รายจ่าย ของผู้ขายที่เป็นบุคคลธรรมดากับนิติบุคคลต่างกันอย่างไร (สรรพากรมักประเมินใครมากกว่ากัน)
 • รับรู้รายได้จากราคาตามสัญญาที่ซื้อขายกันหรือราคาตลาดหรือราคาประเมิน
3. วิธีคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและสิทธิประโยชน์ทางภาษี
 • การเลือกคำนวณเสียภาษีตาม มาตรา 48
 • การคิดค่าใช้จ่ายของบุคคลธรรมดาใช้อัตราเหมาต้องมีหลักเกณฑ์อย่างไร
4. การเสียภาษีจากเกณฑ์สิทธิของนิติบุคคลมีทางเลือกอย่างไรบ้างหรือไม่
5. การคำนวณค่าใช้จ่ายและการวางแผนในการเสียภาษี
 • อย่างไรจึงถือว่าเป็นการ "มุ่งค้าหากำไร" และมีข้อยกเว้นหรือไม่
6. การวางแผนด้านการทำสัญญาเพื่อประโยชน์ทางภาษีสูงสุด
 • การขายที่ดินทั้งแปลงกับการขายที่ดินแยกเป็นแปลงย่อยแบบไหนได้ประโยชน์สูงสุด
7. ปัญหาของการเสียภาษีกลางปีของบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล (ภ.ง.ด. 94, ภ.ง.ด. 51)
8. ขายเฉพาะบ้านแต่ไม่ขายที่ดินทำได้หรือไม่
 • จะรับรู้รายได้อย่างไร
 • ขายบ้านอย่างเดียวต้องมีภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่
9. ขายบ้านพร้อมเฟอร์นิเจอร์ ต้องมีภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่
10. เพื่อให้ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีทันเวลาจะขอชำระภาษีล่วงหน้าได้หรือไม่


ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์

1. ระยะเวลาในการถือครองกับการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์มีผลอย่างไรกับการเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ
2. ราคาที่ใช้เป็นฐานในการเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ
3. เงินได้จากการเวนคืนที่ดินต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะหรือไม่
4. จุดความรับผิดทางภาษีธุรกิจเฉพาะ
 • เมื่อจ่ายเงินดาวน์
 • เมื่อมีการชำระเงิน
 • เมื่อมีการโอนกรรมสิทธิ์ที่กรมที่ดิน
5. กรณีเช่าที่ดินสร้างอาคารโดยยกอาคารให้เจ้าของที่ดินต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะหรือไม่
6. กรณีทำสัญญาจะซื้อจะขายแต่ให้โอนกรรมสิทธิ์ให้อีกคนทำได้หรือไม่ และต้องเสียภาษีอย่างไร
7. ซื้ออาคารพร้อมที่ดินจะคิดค่าเสื่อม ค่าสึกหรออาคารจากราคาใด มีวิธีคำนวณอย่างไร
8. กรณีวัสดุ อุปกรณ์ในการก่อสร้างสูญหาย จะมีผลทางภาษีอย่างไร
9. อาคารที่ยังสร้างไม่เสร็จ จะขายได้หรือไม่ และมีภาระภาษีอย่างไร
10. อายุความประเมิน วิธีการประเมิน และหลักฐานที่ต้องเตรียมเมื่อสรรพากรเข้าตรวจ
11. วิธีคำนวณเบี้ยปรับ เงินเพิ่ม


ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

1. ผู้ที่มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย
2. วิธีและอัตราในการหักภาษี ณ ที่จ่าย
3. บุคคลธรรมดากับนิติบุคคล จะถูกหักภาษีเหมือนกันหรือไม่
4. กรณีขายอสังหาริมทรัพย์ผ่านตัวแทนต้องหักภาษีค่านายหน้าอย่างไร
 • ผู้จ่ายเงินเป็นบุคคลธรรมดากับนิติบุคคลต่างกันหรือไม่
5. กรณีที่ขายอสังหาริมทรัพย์โดยไม่มีการโอนทางทะเบียนต้องหักภาษีหรือไม่

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

1. ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จะเสียภาษีมูลค่าเพิ่มอย่างไร
2. ภาษีมูลค่าเพิ่มที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
3. ฐานภาษีมูลค่าเพิ่มที่ต้องเสียคำนวณอย่างไร
4. ประเด็นการส่งเสริมการขาย ลด แลก แจก แถมในธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย์
 • แถมเฟอร์นิเจอร์ แอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่
 • ของแถมต้องเสียภาษีขายหรือไม่
 • การให้ Gift Voucher
 • ขายบ้านหรือคอนโดพร้อมเฟอร์นิเจอร์ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่
 • กรณีลูกค้าไม่ต้องการของแถมแต่ขอเปลี่ยนเป็นส่วนลด
 • ทำโปรโมชั่นอย่างไรไม่ให้ถูกสรรพากรประเมิน
 • ส่งเสริมการขายอย่างไรให้ปลอดภาษีมูลค่าเพิ่ม
5. คุณธรรม จริยธรรม และจรรณยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0 6 0 0 0 6

วิทยากร

อาจารย์ชุมพร เสนไสย

สถานที่

Intercontinental Bangkok Hotel
973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ :
02 656 0444
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba