Training Roadmap & IDP Based on Competency

รหัสหลักสูตร : 21/7183

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,066 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 4,815 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


Training Roadmap & IDP Based on Competency

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline

 

กุญแจนําไปสู่ความสําเร็จของการทําธุรกิจในโลกยุคใหม่ปัญหาคือทำอย่างไรจะพัฒนาพนักงานให้มีความรู้
ความสามารถไปในทิศทางที่สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กรแนวทางแก้ไขก็คือ องค์กรต้องวางกรอบ
การพัฒนาพนักงานทุกระดับ โดยใช้ Competency ที่เชื่อมโยงกับเป้าหมายองค์กรและปัญหาที่องค์กร
กำลังเผชิญอยู่ หรือคาดว่าจะต้องเจอในอนาคต
• การวางระบบการพัฒนาบุคลากรให้ตอบโจทย์องค์กร
• เครื่องมือในการรักษาบุคลากรโดยเฉพาะพนักงานกลุ่มที่เป็นอนาคตขององค์กร
• ต่อยอดในการสร้างระบบ Career Path
• ผลักดันและจูงใจให้พนักงานมุ่งมั่นพัฒนาตนเองเพื่อความสำเร็จร่วมกัน
• เป็นเครื่องมือของหัวหน้างานและผู้จัดการในการสร้างทีมงานที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว
นอกจากนี้หลักสูตรนี้ยังเหมาะอย่างยิ่งสำหรับองค์กรที่ต้องการยกระดับคุณภาพของพนักงานองค์กรที่กำลัง
เผชิญปัญหาของเสียอันเนื่องมาจากพนักงานขาดความรู้ทักษะในการทำงาน ทำงานไม่เป็นไปตามขั้นตอนที่
กำหนดไว้องค์กรที่ขาดเรื่อง Feedback

 

วิทยากรโดย อาจารย์ทิพวัลย์ ติรณะประกิจ

หัวข้อสัมมนา

1. Competency คืออะไร และมีประโยชน์อย่างไร

2. ประเภทของ Competency และการเชื่อมโยง (พร้อมตัวอย่าง)
- Core Competency (CC)
- Functional Competency (FC)
- Supervisory Competency (SC)
- Managerial Competency (MC)

3. เทคนิคการกำหนด Core ,Functional และ Managerial Competency

4. Workshop : ร่าง Competency พร้อมนําเสนอ

5. องค์ประกอบของการวาง Training Roadmap (TRM)ในองค์กร

6. Competency อะไรบ้าง ที่เกี่ยวข้องในการจัดทำ TRM

7. การกำหนดหลักสูตรฝึกอบรมตามระดับของ Competency โดยแบ่งเป็นหลักสูตรด้าน CC Course,
FC Courses และ MC Courses และให้เนื้อหาอยู่ในขอบเขตของ JD

8. การวางผัง TRM ของแต่ละตำแหน่ง และประมาณการค่าใช้จ่ายฝึกอบรม

9. Workshop : เขียน Competency Based Training Roadmap พร้อมนําเสนอ

10. ระยะเวลาของตำแหน่งงานกับความก้าวหน้าในอาชีพ Career Path
- Vertical Path
- Horizontal Path
- Diagonal Path

11. การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP: Individual Development Plan) โดยใช้ Competency

12. Workshop : ร่าง แผนพัฒนาลูกน้องเป็นรายบุคคล (IDP) พร้อมนําเสนอ

13. การประเมินและติดตามผล IDP รวมถึง Feedback

14. ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาเมื่อต้องนำ Competency ไปใช้ในการพัฒนาทีมงาน

15.ตัวอย่าง Competency กับการคัดเลือกลูกน้อง และ ตัวอย่าง การนํา Competencyใช้ประเมินผลการปฏิบัติงาน


นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0 0 0 0 0 0

วิทยากร

อาจารย์ทิพวัลย์ ติรณะประกิจ

สถานที่

โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ถ.สุขุมวิท ซ.11
ถนน สุขุมวิท แขวง คลองเตยเหนือ เขต วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba