กลยุทธ์การร่างสัญญาและเจรจาต่อรองอย่างมีประสิทธิภาพ

รหัสหลักสูตร : 21/3515

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 8,560 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 9,630 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

กลยุทธ์การร่างสัญญาและ
เจรจาต่อรองอย่างมีประสิทธิภาพ
หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี อื่นๆ 12 ชม.
ผู้สอบบัญชี อื่นๆ 12 ชม.

 

วิทยากรโดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

หัวข้อสัมมนา

การบริหารจัดการเอกสารด้านกฎหมายธุรกิจ

1. หลักการในการร่างสัญญาและเจรจาต่อรองที่ควรทราบ (Contract drafting & negotiating)

  - การเจรจาต่อรองเกี่ยวกับสัญญาธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
  - หลักเกณฑ์และเงื่อนไขก่อนการพิจารณาร่างสัญญา ทั้งนี้สามารถแบ่งรูปแบบของสัญญาออกเป็นกี่ประเภท? อะไรบ้าง?
  - ประเภทของสัญญาที่ทำขึ้นมีกี่ประเภทอะไรบ้าง?
  - ลักษณะของสัญญาแบ่งออกเป็นอะไรบ้าง?
  - ภาษาที่ใช้ในการเขียนสัญญาที่เกิดขึ้น หากมีการทำสัญญากับ ต่างประเทศ
  - ผู้ที่มีหน้าที่ร่างสัญญาทางธุรกิจ
  - ผู้ที่มีหน้าที่ตรวจสอบสัญญาทางธุรกิจมีใครบ้าง?
  - สัญญาที่ทำขึ้นต้องมีเวลาการเก็บรักษาจำนวนกี่ปี
  - วิธีการแสดงเจตนาในการทำสัญญา ว่าจะตกลงแบบใด เป็นอันดับแรกก่อนการทำสัญญา
  - จำนวนเอกสารที่ใช้ประกอบการทำสัญญามีเอกสารใดบ้างที่จำเป็นต้องใช้ เช่น หลักฐานการแสดงสถานภาพ,หลักฐานการแสดงภูมิลำเนา หรือ ถิ่นที่อยู่ ฯลฯ

2. บทนำการร่างสัญญา (Initial part of contract) รายละเอียดเนื้อหา ของสัญญา

  - ชื่อสัญญา ในการเขียนสัญญาต้องมีชื่อสัญญาด้วยหรือไม่ เป็นสัญญาอะไร เกี่ยวข้องกับอะไรบ้าง เช่น สัญญาซื้อขาย สัญญาจัดซื้อ สัญญาเช่า ฯลฯ
  - วันที่ในสัญญา มีวิธีการดูวันที่อย่างไร? และต้องใช้วันที่ใดเป็นหลักระหว่าง วันที่ทำสัญญากับวันที่เซ็นในสัญญา
  - สถานที่ทำสัญญา ต้องสถานที่ใดในการทำสัญญา
  - ระยะเวลาของสัญญา สัญญาต้องมีการระบุระยะเวลาที่แน่นอน เช่น ทำสัญญากี่ปี
  - การมีผลบังคับใช้ของสัญญา (effectiveness)
  - ชื่อและที่อยู่ของคู่สัญญา (Parties and address) คู่สัญญาเป็นใคร สัญญาระหว่างใครกับใคร มีการแสดงตัวตนจริงหรือไม่ เช่น สัญญาระหว่าง บริษัทกับบริษัท , สัญญาระหว่างบริษัทกับบุคคล , สัญญาระหว่างบุคคลกับ บุคคล ทั้งนี้ หากว่าเป็นการทำสัญญากับนิติบุคคลต้องดูรายละเอียดใดบ้าง ใครเป็นผู้มีอำนาจลงนาม
  - ที่มาหรือเจตนารมณ์ในการทำสัญญา (withnesseth/recital)
  - คำจำกัดความ หรือ คำนิยาม (definition)
4. ตัวอย่างข้อสัญญาที่ร่างได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมด้วยกรณีศึกษาจริง

  รายละเอียดเนื้อหาของสัญญาธุรกิจ

1. การร่างสัญญาในส่วนสำคัญของสัญญา (Key part of contract drafting)
  - วัตถุประสงค์ในการทำสัญญา หรือ ข้อตกลง (Agreement)
  - ขอบเขตของสัญญา
  - ราคา และ จำนวน มูลค่าตามสัญญาทั้งหมดเท่าไหร่?
  - เงื่อนไขการส่งมอบสินค้า (ระยะเวลา,สถานที่,ค่าขนส่ง,การส่งมอบสินค้า)
  - เงื่อนไขการตรวจรับสินค้าและการคืนสินค้า
  - เงื่อนไขการชำระเงิน (Credit term,สกุลเงิน)
  - เงินจอง หรือ เงินมัดจำ ต้องระบุไว้ในสัญญา
  - ลิขสิทธิ์เกี่ยวกับสินค้าและการรกั ษาความลับของคู่สัญญาเกี่ยวกับสินค้า
  - เงื่อนไขอื่นๆ ที่ตกลงกัน เช่น การบรรจุ ภาษีที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
  - ค่าเสียหาย หายล่วงหน้า ใครเป็นผู้ที่ต้องรับภาระค่าเสียหายในสัญญา
2. ส่วนบทลงท้าย
  - สัญญาที่ทำขึ้นกี่ฉบับ?
  - การลงชื่อต่อหน้าพยานทั้ง 2 ฝ่าย
  - ลายมือชื่อของคู่สัญญา
  - ลายมือพยาน
3. คุณธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
4. ถาม - ตอบ ปัญหากับทางวิทยากร


กำหนดการอบรม

วันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคาม 2562
วันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2562


เวลา 09.00-16.30 น.

โรงแรม สวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา

(รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีห้วยขวาง)

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิก (Tax/HR)

8,000 + Vat 560 = 8,560 บาท

บุคคลทั่วไป

9,000 + Vat 630 = 9,630 บาท

(รวมเอกสาร อาหารว่าง ชา กาแฟ อาหารกลางวัน)

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0 12 0 0 0 12

วิทยากร

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่

โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
204 รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
โทรศัพท์ :
02-694-2222
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :
- รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีห้วยขวาง ทางออกที่ 2 (ห่างจากสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินประมาณ 50 เมตร)

- รถโดยสารประจำทางสาย 54, 73, 73ก, 136, 137, 179, 185, 206, 514, 517, 36ก, 122, 528, 529

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba