เทคนิคการจัดระบบจัดซื้อ เพื่อการจัดทำบัญชีเจ้าหนี้ ชำระหนี้ พร้อมการป้องกันความผิดพลาดและทุจริต

รหัสหลักสูตร : 21/2294

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

หัวข้อสัมมนา

1. ข้อผิดพลาด ที่สำคัญที่มักจะเกิดขึ้น ในการจัดซื้อ และการจ่ายชำระเจ้าหนี้

2. การวางระบบจัดซื้อ

2.1 การออกแบบหน่วยงานจัดซื้อ

2.2 การกำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ

2.3 ขั้นตอนการจัดซื้อ และระบบเอกสารที่เกี่ยวข้อง

- การขึ้นทะเบียน คู่ค้า / การประเมินผลคู่ค้า และเกณฑ์ในการพิจารณา

- ขั้นตอนการจัดซื้อ ในแต่ละ วิธีตกลงราคา / วิธีเปรียบเทียบราคา /

วิธีประมูลราคา / วิธีพิเศษ และข้อควรระมัดระวัง

2.4 การจัดทำรายงานที่สำคัญสำหรับผู้บริหาร และข้อสังเกตที่สำคัญควรได้จากรายงาน เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้บริหาร

2.5 เรื่องสำคัญที่ควรอยู่ภายใต้การตรวจสอบของฝ่ายบัญชีและการเงิน

3. การวางระบบบัญชีเจ้าหนี้

3.1 การควบคุมเอกสารการตั้งเจ้าหนี้ วิธีกาตรวจสอบ และการบันทึกบัญชีตามหลักการบัญชี

3.2 การจัดทำรายละเอียดเจ้าหนี้รายตัว และการวิเคราะห์

3.3 การรับวางบิลและทะเบียนคุมเอกสารที่เกี่ยวข้อง

3.4 ผังทางเดินเอกสารระบบบัญชีเจ้าหนี้

3.5 ระบบบัญชีการจ่ายชำระหนี้และค่าใช้จ่าย

3.6 การควบคุมภายในเกี่ยวกับเจ้าหนี้การค้า

3.6.1 ควบคุมและตรวจสอบการจ่ายเงินให้ถูกต้องตามระเบียบการเงิน

- จ่ายเงินตามกำหนดเวลา due เช่น ตรวจจ่ายภายใน 3 วันนับจากวันที่ได้รับเอกสารครบถ้วน/ถูกต้อง

- ตรวจสอบการหักภาษี ณ ที่จ่าย และการจัดทำ ภ.ง.ด.3 , ภ.ง.ด.53 กรณีที่เป็นการจ่ายค่าบริการ, ขนส่ง, ค่าโฆษณา เป็นต้น

3.6.2 ควบคุมและตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารจ่ายเงิน

- มีการอนุมัติโดยผู้มีอำนาจของหน่วยงานที่ต้องการให้จัดซื้อ

- มีการเปรียบเทียบราคา , ประกวดราคา ตามระเบียบบริษัท

- มีการเซ็นรับสินค้า/วัสดุ/บริการ โดยผู้ที่เกี่ยวข้อง

- มีผู้อนุมัติจ่ายเงินถูกต้องตามอำนาจดำเนินการของบริษัท

- ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารที่เกี่ยวข้องกับภาษี เช่น ใบกำกับภาษี

4. ข้อควรระวังในการเตรียมจ่าย / การจัดทำใบสำคัญจ่าย

- การจัดทำทะเบียนคุมจ่ายเช็ค , เงินสด

5. การบริหารจัดการเจ้าหนี้

5.1 สร้างระบบเจ้าหนี้การค้าเพื่อควบคุมการชำระเงิน

5.2 กำหนดนโยบายการชำระเงินกับ Suppliers

5.3 การกำหนดวันที่ชำระเงิน เพื่อการบริหารสภาพคล่อง

5.4 เจรจาต่อรองกับเจ้าหนี้การค้า อย่างไรที่ควรเป็นประโยชน์แก่บริษัท

5.5 วางแผนการชำระเงินให้กับเจ้าหนี้การค้า

6. ปัญหาการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับเจ้าหนี้การค้าแต่ละประเภท ที่มักจะเกิดขึ้นเป็นประเด็นบ่อย ๆ

6.1 การบันทึกบัญชีภาษีต้องห้าม

6.2 การบันทึกบัญชีภาษีซื้อไม่ถึงกำหนดชำระ

6.3 การแยกประเภทค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

7. เจ้าหนี้การค้าคงค้างนาน ๆ จะแสดงอย่างไรในงบแสดงฐานะการเงินจึงจะถูกต้อง

8. การคำนวณ ภาระหนี้สิน จากหนี้สินระยะยาวที่ครบกำหนดชำระในหนึ่งปี กรณีที่มีหนี้เกินกำหนดหนึ่งปีแสดงในงบแสดงฐานะการเงินอย่างไร

9. ปัญหาของค่าใช้จ่ายค้างจ่าย และรายได้รับล่วงหน้าจะต้องปฏิบัติอย่างไรให้ถูกต้อง

10. ปัญหาด้านบันทึกบัญชีเกี่ยวกับภาษีซื้อ และใบกำกับภาษีกรณีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์และหนี้สินที่นักบัญชีไม่ควรมองข้าม

11. การจำแนกประเภทของเจ้าหนี้ หลักการแนวปฏิบัติ

12. ข้อควรระวังเกี่ยวกับบัญชีเจ้าหนี้

- การบริหารระยะเวลาการจ่ายคืนเจ้าหนี้ให้สัมพันธ์กับระยะเวลาลูกหนี้จะจ่ายเงิน

13. แนวทางการป้องการทุจริต ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการจัดซื้อจัดจ้าง และการจ่ายชำระเจ้าหนี้

14. คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
6 0 6 0 0 0

วิทยากร

ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์

สถานที่

โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ถ.สุขุมวิท ซ.11
ถนน สุขุมวิท แขวง คลองเตยเหนือ เขต วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba