เตรียมรับมือการตรวจสอบใบกำกับภาษีทั้งระบบ ผลกระทบกับผู้ประกอบการ

รหัสหลักสูตร : 21/1169

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,173 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 4,922 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตรเตรียมรับมือการตรวจสอบใบกำกับภาษีทั้งระบบ
ผลกระทบกับผู้ประกอบการ

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี อื่นๆ รอ ชม.
ผู้สอบบัญชี อื่นๆ รอ ชม.

 

Promotion เข้าอบรมเดือน พ.ย.-ธ.ค. 2562
1. ฟรี! DHARMNITI Planner 2020
2. รับฟรี! Coupon ส่วนลด 1,000 บาท มูลค่า 500 บาท 2 ใบ ใช้ได้ 1 ใบ/ 1 หลักสูตร / 1 ที่นั่ง (เงื่อนไข
ตามที่ระบุในคูปอง) เพื่อใช้เป็นส่วนลดค่าอบรมเดือน  ม.ค.-ก.พ. 2563 และจองอบรมก่อน 31 ธ.ค. 2562
3. ผู้เข้าสัมมนาจะได้รับหนังสือ "ภาษีมูลค่าเพิ่ม" ฟรีทันที!!

• สรรพากรตรวจจับใบกำกับภาษีปลอมอย่างเข้ม!!! ด่วน!!
• วิธีตรวจความผิดผู้ที่จะได้รับผลกระทบ
• วิธีตรวจใบกำกับภาษีที่อาจจะออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
- ประเภทสินค้าที่มีความเสี่ยงสูง
- การตรวจสอบขั้นตอนวิธีการซื้อสินค้า
- การตรวจหลักฐานการจ่ายเงิน, เช็ค, เงินสด, โอนเงิน
- การสอบยันผู้ออกใบกำกับภาษี
• การตรวจสอบใบกำกับภาษีที่ผู้ประกอบการ ไม่เคยทราบมาก่อน
• ปรับหนัก ปรับจริง เริ่มแล้ว! กับการตรวจสอบรูปแบบใหม่ของสรรพากรที่ผู้ประกอบการต้องระวังเป็นพิเศษ
• โทษจำคุก 7 ปี ตรวจพบใบกำกับภาษีปลอม 1 ใบ พร้อมเบี้ยปรับเงินเพิ่ม

วิทยากรโดย อาจารย์วิชัย จึงรักเกียรติ

หัวข้อสัมมนา

1. การตรวจสอบภาษีของกรมสรรพากรจากข้อมูลที่มีผู้แจ้งเบาะแส
• วิธีการส่งข้อมูลให้กรมสรรพากร
• หลักฐานที่สรรพากรใช้ตรวจสอบ, ภาพถ่าย, โลเคชั่น
• การออกใบกำกับภาษีไม่ถูกต้อง
ซื้อขายใบกำกับภาษี
• กิจการเลี่ยงภาษีมูลค่าเพิ่ม

2. เตรียมรับมือกับการถูกแจ้งข้อมูลเท็จ
• วิธีการชี้แจงต่อเจ้าหน้าที่เมื่อถูกแจ้งข้อมูลเท็จ
• ความรับผิดของผู้แจ้งข้อมูลเท็จ

3. เตรียมรับมือการตรวจวิธีการออกใบกำกับภาษีด้วยระบบคอมพิวเตอร์จากสรรพากร
ออกด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป
ออกด้วยโปรแกรมที่เขียนขึ้นมาเอง
ออกด้วย Microsoft word / Excel
• สิ่งที่สรรพากรจะตรวจสอบ สิ่งที่ผู้ประกอบการต้องระวัง
• ถ้าระบบการออกใบกำกับภาษีสั่งปริ๊นได้มากกว่า 1 ครั้งจะถูกสรรพากรตรวจสอบหรือไม่
• พนักงานปริ๊นใบกำกับภาษี 1 ครั้ง แล้วใช้ไม่ได้ หัวหน้า/ผู้บังคับบัญชา ปริ๊นซ้ำได้หรือไม่
• ถ้าการปริ๊นใบกำกับภาษีเกิดผิดพลาดจากระบบคอมพิวเตอร์ มีการสั่งปริ๊นแต่ไม่ออก จึงกดสั่งปริ๊นใหม่โดยออกมาเป็น
เลขเดิม/ข้อมูลเดิม สามารถทำได้หรือไม่จะขอคืนภาษีซื้อได้หรือไม่
• ถ้าออกใบกำกับภาษีใบใหม่เป็นเลขใหม่ หากเลขกระโดดจะใช้ได้หรือไม่
• กรณีใบกำกับภาษีออกเป็นชุด การปริ๊นใบกำกับภาษีใหม่จะมีผลอย่างไรต่อเอกสารอื่นหรือไม่

4. ทำไม? สรรพากรไม่ให้ปริ๊นใบกำกับภาษีเลขเดิมหลายครั้ง
• การปริ๊นใบกำกับภาษีเป็นเลขเดิมมีผลกระทบต่อภาษีซื้อภาษีขายอย่างไร
• ใบกำกับภาษีผิดปริ๊นใหม่ก่อนส่งมอบกับส่งมอบแล้วปริ๊นมีผลแตกต่างหรือไม่
• กรณีใบกำกับภาษีตัวจริง/ต้นฉบับ สูญหาย หากปริ๊นซ้ำทำได้หรือไม่ ผลจะเป็นอย่างไร

5. เจาะวิธีการตรวจสอบใบกำกับภาษีของสรรพากรแบบที่ผู้ประกอบไม่เคยทราบมาก่อน

6. บทลงโทษของผู้ออกใบกำกับด้วยวิธีการที่ไม่ถูกต้อง และผลเสียหากจากการที่ผู้รับบริการนำไปใช้
ร้ายแรงแค่ไหนเพียงไร

7. การตรวจ EDP (Electronic data processing) การจัดทำข้อมูลหลักฐานด้วยอิเล็กทรอนิกส์
แบบเข้มข้นจากสรรพากร สิ่งที่ผู้ประกอบการต้องเตรียมรับมือ

8. การตรวจระบบการทำงานของ Software ที่มีผลต่อการประมวลผลของการออกใบกำกับภาษี
การจัดทำรายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย สรรพากรมีวิธีการตรวจสอบอย่างไร

9. หากถูกสรรพากรเข้าตรวจระบบการออกใบกำกับภาษีหากไม่ถูกต้องจะมีวิธีการชี้แจงอย่างไร
จากคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญจริง

10. การตรวจรูปแบบของใบกำกับภาษีทั้งระบบ จากการตรวจปฏิบัติการจริงของสรรพากร
• ใบกำกับภาษีจากโรงพิมพ์
• ใบกำกับภาษีออกจากระบบคอมพิวเตอร์
• ใบกำกับภาษีออกเป็นชุด
• ใบกำกับภาษีอย่างย่อ
• ใบลดหนี้
• ใบเพิ่มหนี้
• ใบเสร็จรับเงินที่ทางราชการออกให้
• ใบเสร็จรับเงินของกรมสรรพากร กรมศุลกากร กรมสรรพสามิต

11. การตรวจรายการในใบกำกับภาษี ใบกำกับภาษีแต่ละแบบต้องมีรายการอย่างไรถึงจะถูกต้อง พร้อม
การนำเสนอมุมมองจากสรรพากรทั้งในฝั่งผู้ออกใบกำกับภาษีและฝั่งผู้รับใบกำกับภาษี

• เจาะประเด็นของรายการในใบกำกับภาษีที่สรรพากรมักให้ความสำคัญ และตรวจสอบอย่างเข้มข้น รายการใดหาก
ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนอนุโลมได้ รายการใดอนุโลมไม่ได้
• คำตอบของใบกำกับภาษีที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์กรณีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีและสถานประกอบการของผู้ซื้อ
จะเติมด้วยหมึก หรือประทับตรายางได้หรือไม่
• วิธีการจัดการกับใบกำกับภาษีที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์แบบคาร์บอน หากระยะเวลาผ่านไปซีดจางจะมีปัญหาหรือไม่
พร้อมคำแนะนำจากผู้ตรวจสอบจริง

12. การตรวจสอบการยกเลิกใบกำกับภาษีฉบับเดิมแล้วออกใหม่ VS การออกใบแทนใบกำกับภาษี ประเด็นใด
ที่ต้องทราบและให้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ

13. ร้ายแรงที่สุด!!! กรณีการตรวจใบกำกับภาษีปลอมจากสรรพากร
• อย่างไรเรียกว่าใบกำกับภาษีปลอม
• หากผู้รับไม่ทราบว่าเป็นใบกำกับภาษีปลอมแล้วนำไปใช้จะมีความผิดหรือไม่
• สรรพากรจะมีวิธีการตรวจใบกำกับภาษีปลอมได้อย่างไร
• ใบกำกับภาษีปลอมกับใบกำกับภาษีที่ออกโดยไม่มีสิทธิออกต่างกันอย่างไร
• โทษของการออกและใช้ใบกำกับภาษีปลอม ร้ายแรงแค่ไหน แล้วใครต้องรับผิด

14. การตรวจสอบใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้ของสรรพากรสรรพากรจะตรวจอะไรบ้าง
• การตรวจสอบสิทธิในการออกใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้ พร้อมประเด็นที่นักบัญชีมักเข้าใจผิดจากการออกใบเพิ่มหนี้ใบลดหนี้
• การตรวจสอบรายการในใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้ ของสรรพากรๆให้ความสำคัญรายการใดเป็นพิเศษหากออกไม่ถูกต้อง
หรือมีรายการไม่ครบถ้วน จะมีผลอย่างไรหรือไม่

15. Case Studiesจริงที่เกิดขึ้นจาก การตรวจสอบใบกำกับภาษีของสรรพากร พร้อมวิธีการแก้ไข

16. ใบกำกับภาษีที่ออกโดยหน่วยงานราชการจะถูกตรวจสอบด้วยหรือไม่

17. คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีนับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0:0 6:0 0.00 0.00 0.00 6.00

วิทยากร

อาจารย์วิชัย จึงรักเกียรติ

สถานที่

โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน
1 ถนนรัชดาภิเษก Fortune Town เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ :
02-641-1500
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba