TAX REVIEW & TAX AUDIT ก่อนยื่นแบบเสียภาษี

รหัสหลักสูตร : 21/8009

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 5,350 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 6,099 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


TAX REVIEW & TAX AUDIT ก่อนยื่นแบบเสียภาษี

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี อื่นๆ 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี อื่นๆ 6 ชม.

 

• สิ่งที่ต้องตรวจสอบก่อนยื่นแบบ
• วิธีการสอบทานเอกสารทางภาษีก่อนยื่นแบบ
• จุดที่ต้องวิเคราะห์และแก้ปัญหาทางภาษีจากข้อมูลบัญชี
• วิธีการจัดทำรายงานสรุปผลการตรวจสอบให้ผู้บริหารเข้าใจง่าย

 

วิทยากรโดย อาจารย์ไพบูลย์ ฉายรักษา

หัวข้อสัมมนา

1. จุดที่ต้องสอบทานความถูกต้องของการยื่นแบบแสดงรายการภาษี
- ภงด.1, 1 ก, 2, 3
- ภ.ง.ด.53, 54, 50, 51
- ภพ. 30, 36
- ภธ. 40

2. การสอบทานเอกสารทางภาษีก่อนยื่นแบบ ภ.ง.ด.50

3. จุดที่ต้องวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาทางภาษีจากข้อมูลทางบัญชี
- เอกสาร หลักฐานเพื่อมิให้ถูกเรียกตรวจสอบ
- ทำอย่างไรให้ลดเบี้ยปรับ เงินเพิ่ม

4.การตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ทางภาษีให้ถูกต้องและสรรพากรยอมรับ
- ค่ารับรอง
- ค่าเสื่อมราคา
- การลงรายจ่ายเพิ่มขึ้น 1.5 เท่า, 2 เท่า
- รายจ่ายบริจาค
- ส่งเสริมการขาย
- การตัดหนี้สูญ
- การเฉลี่ยภาษีซื้อ
- การออกใบกำกับภาษี ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้
- การหักภาษี ณ ที่จ่ายของพนักงาน
- การหัก ณ ที่จ่ายตาม ทป.4/2528

5. เทคนิคการจัดทำและตรวจสอบประมาณการกำไรสุทธิ เพื่อยื่นแบบ ภงด.51 และการปรับปรุง
กำไรสุทธิเพื่อยื่นแบบ ภงด. 50 ตามหลักเกณฑ์ของประมวลรัษฎากร

- การใช้ประโยชน์จาก “เหตุอันสมควร” เพื่อไม่เสียเงินเพิ่ม
- อะไรบ้างที่ถือเป็น “เหตุอันสมควร”

6. ความแตกต่างระหว่างบัญชีกับภาษีอากรที่นักบัญชีต้องทราบเพื่อการตรวจสอบได้ถูกต้อง
- ความแตกต่างด้านรายได้
- ความแตกต่างของค่าเสื่อม
- ความแตกต่างของรายจ่ายที่เพิ่มขึ้นทางภาษี
- ความแตกต่างของ VAT

7. วิธีการออกใบกำกับภาษี หรือเอกสารทางการค้าที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของสรรพากร
- จุดที่ต้องตรวจสอบในใบกำกับภาษี
- การดูใบกำกับภาษีปลอมให้เป็น

8. การตรวจสอบการลงรายการในรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม
- ก่อนยื่นแบบต้องตรวจสอบอะไรบ้าง
- จุดที่ต้องระวังเป็นพิเศษ
- Stock กับรายงานภาษีขายตรงกันหรือไม่
- การตรวจสอบรายงานสินค้าและวัตถุดิบ

9. ก่อนขอคืนภาษีต้องตรวจสอบจุดใดบ้าง
- จุดที่ต้องตรวจสอบจากระบบบัญชีภาษีอากร
- ระบบเอกสาร
- สัญญาหรือข้อตกลงที่เกี่ยวกับผลกระทบทางภาษี

10. การตรวจสอบภาษีธุรกิจเฉพาะก่อนยื่นแบบและประเด็นอากรแสตมป์
- การให้บริษัทในเครือกู้ยืม
- ให้พนักงานกู้
- การติดอากรเป็นตัวเงินหรือดวงตราอากร
- สัญญาใดบ้างที่ต้องติดอากรเป็นตัวเงิน

11. วิธีการจัดทำรายงานสรุปผลการตรวจสอบ/การสอบทานให้กับผู้บริหารให้เข้าใจง่ายวิธี
การทำ TAX REVIEW & TAX AUDIT

- ตรวจเอกสาร
- ตรวจรายจ่าย
- การคิดค่าเสื่อม
- การใช้งาน
- การพร้อมใช้
- ตรวจบัญชีทรัพย์สิน

12. Case Studies แบบภ.ง.ด.50 จริง เพื่อหาจุดที่ไม่ถูกต้องทางภาษี

13. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี


นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 6:0 0:0 6:0

วิทยากร

อาจารย์ไพบูลย์ ฉายรักษา

สถานที่

โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพ
518/8 Ploenchit Road, Bangkok 10330
โทรศัพท์ :
02 125 5000
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba