การนำเสนอข้อมูลทางบัญชีและการเงิน ในรูปแบบการทำ graph และ Infographics design รูปแบบใหม่ เพื่อเสนอผู้บริหาร (หลักสูตรใหม่ปี 2562)

รหัสหลักสูตร : 21/2110

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 6,420 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 7,490 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


การนำเสนอข้อมูลทางบัญชีและการเงิน ในรูปแบบการทำ graph
และ Infographics design รูปแบบใหม่ เพื่อเสนอผู้บริหาร


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี อื่นๆ 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี อื่นๆ 6 ชม.

 

การสรุปการนําข้อมูลทางการบัญชีและการเงินรวมถึงการวิเคราะห์เหตุการณ์เหตุการณ์ที่สําคัญเพื่อนําเสนอผู้บริหาร
เทคนิคการนําเสนอสถิติการเนินงานที่สําคัญเรียนรู้ถึงวิธีการจัดทําแผนภูมิที่เหมาะสมเพื่อการนําเสนอ การนําเสนอ
ให้กับผู้บริหารให้น่าสนใจมากขึ้น ฝึกปฎิบัติการใช้ข้อมูลทางการบัญชีและการเงินโดยโปรแกรม Excel
เพื่อนําเสนอผู้บริหาร (workshop การทํา graph และ Infographics design)

วิทยากรโดย ดร.ธีรเศรษฐ์ เมธจิรนนท์ (ธีรวิทย์ กาปัญญา)

หัวข้อสัมมนา

1. การสรุปการนําข้อมูลทางการบัญชีและการเงินที่สําคัญเพื่อนําเสนอผู้บริหาร

2. ข้อมูลที่ต้องนําเสนอผู้บริหารมีอะไรบ้าง

3. ประโยชน์ของการสรุปสถิติการเนินงานที่สําคัญในงานบัญชี

4. การวิเคราะห์เหตุการณ์รายการทางบัญชีและการวิเคราะห์งบการเงินเพื่อนําเสนอผู้บริหาร

5. องค์ประกอบและวิธีการจัดทําบทสรุปผู้บริหาร

6. เทคนิคการนําเสนอสถิติการเนินงานที่สําคัญ
- วิธีการแบ่งพื้นที่การนําเสนอ
- เทคนิคการผูกเรื่องผ่าน ลูกศร 3 ชนิด
- เทคนิคการเลือกใช้สีในการนําเสนอ
- รูปแบบที่ควรใช้ในการนําเสนอ

7. การเลือกใช้แผนภูมิที่เหมาะสมในการนําเสนอข้อมูลทางการเงิน
- แผนภูมิเปรียบเทียบก่อนและหลัง
- แผนภูมินํ้าตก
- แผนภูมิพีระมิด
- แผนภูมิแบบตึก

8. วิธีการจัดทําแผนภูมิที่เหมาะสมเพื่อการนําเสนอรายงานทางการเงินแต่ละหัวข้อ
- Performance Highlights
- Risk Management
- Rational Competition
- Key statistics
- Financial Summary

9. ฝึกปฏิบัติการจัดทํารายงานโดยใช้Graph ในการนําเสนอรายงาน

10. ตัวอย่างการนําเสนองบการเงินเพื่อนําเสนอผู้บริหารจากข้อมูลที่ได้จากโปรแกรม Excel

11. ฝึกปฏิบัติการจัดทํางบการเงินเพื่อนําเสนอผู้บริหาร โดยใช้สูตรต่างๆที่ได้เรียนรู้
- การรายงานผลประกอบการของบริษัท
- การวิเคราะห์การขาย ต้นทุนและกําไรเบื้องต้น
- การเปรียบเทียบค่าใช้จ่าย

12. ฝึกปฏิบัติในการ Infographics design เพื่อการนําเสนอให้กับผู้บริหารให้น่าสนใจมากขึ้น
- การออกแบบ Infographics design template
- การทํา Power Point Presentation
- การทํา Graphic design สําหรับนําเสนอข้อมูลทางการบัญชี

13. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีนับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0 6 0 0 0 6

วิทยากร

ดร.ธีรเศรษฐ์ เมธจิรนนท์

สถานที่

พลูแมน กรุงเทพ แกรนด์ สุขุมวิท
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba