เจาะปัญหาภาษีและการตรวจสอบภาษี มูลนิธิ สมาคม ของเจ้าหน้าที่สรรพากร (หลักสูตรใหม่ปี 2562)

รหัสหลักสูตร : 21/1695

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,564 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


เจาะปัญหาภาษีและการตรวจสอบภาษี มูลนิธิ สมาคม
ของเจ้าหน้าที่สรรพากร


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี อื่นๆ รอ ชม.
ผู้สอบบัญชี อื่นๆ รอ ชม.

 

Promotion เข้าอบรมเดือน พ.ย.-ธ.ค. 2562
1. ฟรี! DHARMNITI Planner 2020
2. รับฟรี! Coupon ส่วนลด 1,000 บาท
มูลค่า 500 บาท 2 ใบ ใช้ได้ 1 ใบ/ 1 หลักสูตร / 1 ที่นั่ง (เงื่อนไขตามที่ระบุในคูปอง) เพื่อใช้เป็นส่วนลดค่าอบรม
เดือน  ม.ค.-ก.พ. 2563 และจองอบรมก่อน 31 ธ.ค. 2562

• การพิจารณารายรับ และการเสียภาษีของมูลนิธิ สมาคม ทั้งภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และภาษีเงินได้
หัก ณ ที่จ่าย
• เทคนิคการตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของมูลนิธิ สมาคม
• ความแตกต่างระหว่าง “การซื้อขายหรือการให้บริการโดยมีค่าตอบแทนเป็นปกติธุระ” กับ “การซื้อขายหรือ
การให้บริการ เกี่ยวข้องกับการศาสนา การศึกษา การพยาบาล หรือการสังคมสงเคราะห์”
• รวมประเด็นการตรวจสอบรายจ่ายของมูลนิธิ สมาคม (รายจ่ายเพื่อการกุศล, รายจ่ายอื่น)
• หลักการพิจารณาการกระทำที่เข้าข่ายความผิดตามกฎหมายฟอกเงิน

 

วิทยากรโดย อาจารย์ชุมพร เสนไสย

หัวข้อสัมมนา

1. ความหมายของ มูลนิธิ สมาคม

2. สถานะ สิทธิและหน้าที่ทางกฎหมายของมูลนิธิ สมาคม

3. หลักเกณฑ์การเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลของมูลนิธิ สมาคมหรือมูลนิธิ สมาคมที่มีฐานะเป็นองค์การ
หรือสถานสาธารณกุศล

• รายได้ประเภทใดต้องเสียภาษีในอัตราร้อยละ 10 ของรายรับก่อนหักรายจ่าย
• รายได้ประเภทใดต้องเสียภาษีในอัตราร้อยละ 2 ของรายรับก่อนหักรายจ่าย
• รายได้ประเภทใดบ้างที่ไม่ถือเป็นรายรับเพื่อเสียภาษี

4. ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีธุรกิจเฉพาะ มูลนิธิ สมาคม ต้องเสียมีกรณีใดบ้าง

5. รายรับประเภทใดบ้างที่มูลนิธิ สมาคม ต้องถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย

6. หลักเกณฑ์และหน้าที่ทางภาษีของมูลนิธิ สมาคมที่มีฐานะเป็นองค์การหรือสถานสาธารณกุศล
(ประกาศกระทรวงการคลังฯ 704 และ 531
)
• มูลนิธิ สมาคมที่จะขอเป็นองค์การหรือสถานสาธารณกุศลต้องดำเนินการใดบ้าง
• ความหมายของ “รายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะ”

7. ตรวจสอบเอกสารต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานของมูลนิธิ สมาคม
• รายงานการประชุมใหญ่
• งบแสดงฐานะทางการเงิน และบัญชีรายได้รายจ่ายซึ่งมีผ้สูอบบัญชีรับรองแล้ว
• เอกสารหลักฐานที่นำมาบันทึกบัญชีรายได้รายจ่าย
• ความแตกต่างระหว่าง “การซื้อขายหรือการให้บริการโดยมีค่าตอบแทนเป็นปกติธุระ” กับ “การซื้อขาย หรือ
การให้บริการนั้นเกี่ยวข้องกับการศาสนา การศึกษา การพยาบาลหรือ การสังคมสงเคราะห์”

8. ประเด็นการตรวจสอบรายจ่ายของมูลนิธิ สมาคม
• รายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะมีเงื่อนไขอย่างไร
• รายจ่ายอื่นนอกเหนือจากรายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะถือเป็นรายจ่ายได้หรือไม่

9. วิธีการส่งรายงานการประชุมใหญ่ งบแสดงฐานะทางการเงินและบัญชีรายได้รายจ่าย พร้อมทั้ง
รายงานการดำเนินงานของรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมาให้กรมสรรพากรทราบภายใน150 วัน นับแต่
วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี

10. มูลนิธิ สมาคม ที่ดำเนินงานไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือนอกเหนือวัตถุประสงค์
• การตรวจสอบ
• การเพิกถอน
• การถูกประเมินภาษี
• บทลงโทษ

11.การตรวจสอบการเสียภาษี มูลนิธิ สมาคม ที่ให้ประโยชน์แก่บุคคล คณะบุคคล หรือหน่วยงานใด
หน่วยงานหนึ่งไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน

12.การกระทำใดของ มูลนิธิ สมาคม ที่เข้าข่ายเป็นความผิดตามกฎหมายฟอกเงิน

13.คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี


นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0 6 0 0 0 6

วิทยากร

อาจารย์ชุมพร เสนไสย

สถานที่

โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
204 รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
โทรศัพท์ :
02-694-2222
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :
- รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีห้วยขวาง ทางออกที่ 2 (ห่างจากสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินประมาณ 50 เมตร)

- รถโดยสารประจำทางสาย 54, 73, 73ก, 136, 137, 179, 185, 206, 514, 517, 36ก, 122, 528, 529

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba