สรุปหลักการบัญชีสำคัญ ที่นักบัญชีต้องทราบในการจัดทำบัญชี (หลักสูตรใหม่ปี2562)

รหัสหลักสูตร : 23/4125

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 1,284 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 1,712 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


สรุปหลักการบัญชีสำคัญ ที่นักบัญชีต้องทราบในการจัดทำบัญชี

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 6 ชม.

 

วิทยากรโดย อาจารย์คำนึง สาริสระ

หัวข้อสัมมนา

1.ธุรกิจกับการจัดทำบัญชียุค 4.0 ผลกระทบของการเปลี่ยนเทคโนโลยีต่อวิชาชีพบัญชี

2. พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 และประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากฎหมายเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีของธุรกิจ
ประกาศสำคัญๆจากสภาวิชาชีพบัญชีที่มีผลต่อการจัดทำบัญชี

3. มาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่บังคับใช้ในปัจจุบัน

4. ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีและผู้ทำบัญชี หน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายบัญชี

5. ความรับผิดของผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี และผู้ทำบัญชี หากไม่ปฏิบัติตามกฎหมายบัญชี

6. บัญชีที่จะต้องจัดทำและเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงรายการบัญชี

7. เคล็ดลับการดูแลงานด้านบัญชีและควบคุมระบบงานต่างๆ ในการจัดทำบัญชีที่ควรทราบ
- วงจรการบันทึกบัญชีและแนวปฏิบัติทางภาษีที่ควรทราบก่อนการบันทึกรายการค้า
- การออกแบบรายการงานและการนำเสนอข้อมูลทางบัญชีให้ถูกต้องตามความต้องการของฝ่ายบริหาร
-  คุณสมบัติและจรรยาบรรณของนักบัญชีที่ผู้บริหารต้องการ
- ความรู้ที่ผู้จัดทำบัญชีจะต้องทราบก่อนการบันทึกบัญชี

8. การวิเคราะห์รายการค้าตามหลักการบัญชี
- ความหมายของรายการค้าและการวิเคราะห์รายการค้าที่เกิดขึ้นจากการประกอบธุรกิจ
- การจำแนกรายการค้าระหว่างรายได้กับค่าใช้จ่ายและระหว่างสินทรัพย์กับหนี้สิน
- หลักการวิเคราะห์รายการค้าและการรับรู้รายการให้ถูกต้องเพื่อลดข้อผิดพลาดในการบันทึกบัญชี
- สมุดบัญชีรายวันขั้นต้นและสมุดบัญชีแยกประเภทของธุรกิจ

9. แนวปฏิบัติในการวางระบบบัญชี ระบบเอกสาร และการควบคุมภายในให้ถูกต้อง
- การวางระบบบัญชีของธุรกิจที่นักบัญชีและผู้บริหารควรต้องทราบ
- การวางระบบบัญชีให้สอดคล้องกับกฎหมายภาษีอากร
- การจัดระบบและออกแบบเอกสารและฐานทางบัญชีให้ถูกต้องและสมบูรณ์เพื่อให้สรรพากรยอมรับ
- การพิจารณาหลักฐานเอกสารประกอบการลงบัญชีก่อนการรับรู้รายการและการวิเคราะห์รายการค้าที่เกิดขึ้น
- ผลกระทบทางบัญชีและภาษีอากรที่จะต้องมีความระมัดระวัง
- การวางระบบควบคุมภายในให้รัดกุมและป้องกันการทุจริตในองค์กร

10.คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี


นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
6:0 0:0 6.00 0.00 0.00 0.00

วิทยากร

อาจารย์คำนึง สาริสระ

สถานที่

โรงแรมที.เค พาเลซ
54/7 ถ.แจ้งวัฒนะ ซ. 15 หลักสี่ กทม.
โทรศัพท์ :
02 574 1588
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba