เทคนิคการปรับปรุง การทำสัญญาจ้าง การจัดทำข้อบังคับการทำงาน ให้รัดกุมและได้ประโยชน์พร้อมรับมือกฎหมายใหม่ (จ.นครปฐม)

รหัสหลักสูตร : 21/3475/1

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 5,350 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 6,420 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

เทคนิคการปรับปรุง การทำสัญญาจ้าง การจัดทำข้อบังคับการทำงาน ให้รัดกุมและได้ประโยชน์พร้อมรับมือกฎหมายใหม่ (จ.นครปฐม)
หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline

 

วิทยากรโดย อาจารย์สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา

หัวข้อสัมมนา

ประเด็น...การปรับปรุงเกี่ยวกับการทำสัญญาจ้างแรงงาน

1. ประเด็นรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ทำงาน

  - กรณีการย้ายสถานประกอบการ มีหลักเกณฑ์อย่างไร?
  - กรณีการโอนย้ายลูกจ้างระหว่างกลุ่มบริษัท

2. ประเด็นรายละเอียดเกี่ยวกับการทดลองงาน

  - ในสัญญาระบุทดลองงานกี่วัน จึงจะบอกกล่าวล่วงหน้าน้อยที่สุด ไม่ต้องอยู่ถึง 30 วันเหมือนคนอื่น
  - กรณีไม่ผ่านทดลองงาน ไม่อยากบอกล่วงหน้า จะทำสัญญาแบบไหนดี ?
  - เขียนสัญญาว่า ไม่ผ่านทดลองงาน ไม่ต้องบอกล่วงหน้า ไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย ได้ไหม ?
  - เขียนสัญญาว่าห้ามตั้งครรภ์ระหว่างทดลองงาน หรือ ระหว่างทำงาน ลูกจ้างลงชื่อรับทราบแล้ว ได้ไหม ?

3. ประเด็นรายละเอียดวันหยุด วันลา

  - กฎหมายใหม่...เพิ่มวันลากิจธุระจำเป็น จะต้องปรับปรุงสัญญาอย่างไร?
  - กรณีไม่ต้องการใช้ลูกจ้างนำวันหยุดที่ไม่ได้ใช้ในปีนี้ไปใช้ในปีถัดไป

4. ประเด็นรายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิทรัพย์สินทางปัญญา

  - ไม่เขียนเรื่องสิ่งประดิษฐ์คิดค้นเป็นของบริษัท บริษัทฯเสียหายเป็นล้านอย่างไร?
  - ไม่เขียนห้าม LOAD ข้อมูลใด ๆ อันมีลิขสิทธิ์มาใช้งาน เสียหายเป็นล้านอย่างไร?
5. ประเด็นรายละเอียดการห้ามทำงานและค้าแข่ง/รักษาความลับ
  - สัญญาห้ามไปทำงานกับคู่แข่ง เขียนไว้แล้วใช้ได้หรือไม่?
  - สัญญารักษาความลับ กรณีลูกจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่นั้นสามารถรักษา ความลับตลอดไปทำได้หรือไม่

6. ประเด็นรายละเอียดเกี่ยวกับการเจ็บป่วย/ทุพพลภาพ

  - ลูกจ้างบาดเจ็บ เสียอวัยวะ จากการทำงาน จะเรียกค่าเสียหาย จากนายจ้างได้ไหม ป้องกันอย่างไร ?

7. ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการสิ้นสุดการจ้าง

  - อยากจะชะลอค่าจ้าง คนที่ลาออกไม่ถูกระเบียบ จะเขียนสัญญาว่าอย่างไร?
  - ช่วงสุดท้ายที่ลาออก จะห้ามพักร้อนได้หรือไม่ ?
  - มาสาย ขาดงาน ไม่อยากจ่ายเงิน ต้องเขียนว่าอย่างไร ?
  - อยากลดตำแหน่ง ลดค่าจ้าง จะเขียนสัญญาว่าอย่างไร จึงจะลดได้ ?
  - สัญญาจ้างต้องให้สำเนาลูกจ้างหรือไม่ ?

8. ประเด็นเกี่ยวกับการจ้างงานหลังเกษียณอายุจ้างเป็นที่ปรึกษา

  - จ้างต่อเนื่องหลังเกษียณ ต้องเขียนสัญญาว่าอย่างไร จึงจะดี ?
  - ทำสัญญาจ้างเป็นที่ปรึกษา ทำไมต้องจ่ายค่าชดเชยอีก ?
9. จ้าง รปภ./คนขับรถส่วนตัว กลายเป็นลูกจ้างตามกฎหมายเพราะอะไร ?
10. จ้างรายปีต่อเนื่องหลายปีนับอายุงานต่อเนื่อง เลิกจ้างต้องจ่าย ค่าบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าชดเชยไหม ?
11. กรณีเลิกจ้าง ลูกจ้างรับเงินไปแล้ว แต่ทำไมยังสามารถฟ้องร้องบริษัท ภายหลังได้อีก ?
12. การเขียนสวัสดิการ เช่น ค่าตำแหน่ง ค่าน้ำมัน ค่าโทรศัพท์ฯลฯ ไว้ในสัญญาจ้างกลายเป็นค่าจ้าง ถูกลูกจ้างนำไปฟ้องเสียเพิ่มเป็นล้าน และเรื่องนี้นายจ้างแพ้คดี 99.99 %


ประเด็น....การปรับปรุงเกี่ยวกับการจัดทำข้อบังคับการทำงาน
1. องค์ประกอบสำคัญที่จะต้องจัดทำการเขียนสวัสดิการ ที่ฝ่าย HR ต้องรู้ เพื่อบริหารจัดการให้ถูกต้องตามกฎหมายแรงงานฉบับใหม่
  - องค์ประกอบสำคัญที่กฎหมายกำหนด
  - ข้อที่กฎหมายไม่กำหนด ที่ไม่ควรใส่ในข้อบังคับมีเรื่องอะไรบ้าง?
  - ข้อที่ต้องใส่เพิ่มเข้าไป เพื่อใช้สิทธิทางการบริหารมีอะไรบ้าง?
2. วันทำงานและเวลาทำงาน
  - กรณีสำนักงานใหญ่/สำนักงานสาขา / โรงงาน จะต้องมีวันเวลาทำงาน เหมือนกันหรือไม่?
  - บริษัทไม่มีการเข้ากะ ต้องเขียนเวลาเข้ากะไว้ไหม?
  - เวลาพัก เวลาทำงาน วันหยุด ของพนักงานขาย จะต่างจากพนักงาน สำนักงานได้ไหม?
3. วันหยุดและหลักเกณฑ์วันหยุด
  - หลักเกณฑ์ในการกำหนดวันหยุดตามประเพณี
  - ระเบียบการหยุด การลา ที่มีปัญหามาก จะกำหนดให้ชัดต้องเขียน อย่างไร?
  - ทำความเข้าใจเกี่ยวกับวันลาพักร้อน ซึ่งเป็นวันหยุดพักผ่อนประจำปี สิทธิในการให้ลา เป็นของนายจ้างหรือลูกจ้าง
  - กรณีลูกจ้างไม่ได้ใช้สิทธิหยุดในวันหยุดพักผ่อนประจำปีนายจ้างจะต้อง ปฏิบัติอย่างไร? และเขียนในข้อบังคับอย่างไร?
4. วันลาและหลักเกณฑ์วันลา
  - ไม่มีการกำหนดวันลากิจธุระจำเป็น หรือกำหนดไว้แต่ไม่เท่ากับที่ กฎหมายกำหนด จะต้องปฏิบัติอย่างไร? ตามกฎหมายฉบับใหม่
  - กรณีลาคลอดของลูกจ้างหญิง ตามกฎหมายแรงงานฉบับใหม่
  - คนที่ลาครึ่งวันเช้า กรณีทำโอทีจะได้โอทีหรือไม่?
  - คนที่ลาป่วยเกิน 30 วัน แล้วต้องจ่ายค่าจ้าง ต้องจ่ายสวัสดิการต่อเนื่องไหม?
  - ลาป่วย 1 – 2 วัน ต้องมีใบรับรองแพทย์ไหม… ถ้าเถียงกัน จะตัดสินใจอย่างไร?
  - การลากิจ ลาพักร้อน การลาไปตรวจครรภ์ที่ชัดเจนปฏิบัติได้ ต้องเขียนอย่างไร?
5. วินัยและโทษทางวินัย/การร้องทุกข์
  - ระบวนการร้องทุกข์ไม่เคยมีคนร้องทุกข์ต้องเขียนไว้ไหม?
  - ความผิดทางวินัยและการลงโทษที่ดีควรเขียนอย่างไร ?
  - ทำผิดส่วนตัวนอกบริษัท จะลงโทษได้หรือไม่ พิจารณาจากตรงไหน ?
6. การเลิกจ้าง ค่าชดเชยและค่าชดเชยพิเศษ
  - การเลิกจ้างและอัตราค่าชดเชย กฎหมายกำหนดไว้แล้ว ต้องเขียนไว้ในข้อบังคับไหม ?
  - อัตราค่าชดเชย สำหรับลูกจ้างอยู่นานตามกฎหมายแรงงานฉบับใหม่
7. อัตราดอกเบี้ย กรณีนายจ้างผิดนัดแก่ลูกจ้าง อัตราร้อยละ 15 ต่อปี มีกรณีใดบ้าง? และส่งผลกระทบกับนายจ้างอย่างไร?


กำหนดการอบรม

วันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562

เวลา 09.00-16.00 น.

โรงแรม ไมด้า ทวารวดี แกรนด์ นครปฐม

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิก (Tax/HR)

5,000 + Vat 350 = 5,350 บาท

บุคคลทั่วไป

6,000 + Vat 420 = 6,420 บาท

(รวมเอกสาร อาหารว่าง ชา กาแฟ อาหารกลางวัน)

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0 0 0 0 0 0

วิทยากร

อาจารย์สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา

สถานที่

โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ นครปฐม
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba