เจาะลึกประเด็นปัญหาในการปฏิบัติงานของนักบัญชี ตามมาตรฐานการบัญชีตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน

รหัสหลักสูตร : 23/4001/1

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 1,284 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 1,712 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

หัวข้อสัมมนา

1. การเปลี่ยนแปลงมาตรฐานในปัจจุบันของกิจการ PAEs และ NPAEs
2. กรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงิน ใหม่ (ร่าง)
3. มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 เรื่อง การนำเสนองบการเงิน
- รูปแบบของงบการเงินของกรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีกี่แบบ และ วิธีเลือกใช้ให้เหมาะสมกับธุรกิจ
- ลักษณะของงบการเงินที่มีคุณภาพและน่าเชื่อถือเป็นอย่างไร
- รายการในงบการเงินจำเป็นต้องถูกต้องตามหมายเหตุประกอบงบการเงินหรือไม่ อย่างไร
- งบการเงินเปรียบเทียบจำเป็นต้องจัดทำหรือไม่
- อย่างไรถือว่าเป็นข้อผิดพลาดที่ไม่เป็นสาระสำคัญ และไม่ต้องปรับปรุงรายการทางบัญชี
- หลักเกณฑ์การพิจารณาการปรับปรุงรายการทางบัญชีกรณีปรับปรุงย้อนหลังหรือเปลี่ยนทันที
4. มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 2 เรื่อง สินค้าคงเหลือ
- วิธีในการตีราคาทุนของสินค้าใช้หลักเกณฑ์ใดพิจารณา
- วิธีการบริหารสินค้าที่มีวันหมดอายุกำหนด
- อะไหล่เครื่องจักรถือเป็นสินค้าคงเหลือหรือไม่
- วิธีการนับ Stock ในกรณีที่สินค้าชนิดเดียวกันมีเป็นจำนวนมากทำอย่างไร
- สินค้าชำรุดเสียหายจะบันทึกบัญชีอย่างไร
- สินค้าขาดจาก Stock จะบันทึกบัญชีอย่างไร และมีผลกระทบอะไรบ้าง
- ยอดสินค้าไม่ตรงกับบัญชีจะต้องปฏิบัติอย่างไร
- การคำนวณต้นทุนมูลค่าสินค้าที่ปรับลงใช้ราคาทุนหรือ NRV ใช้หลักเกณฑ์ใดพิจารณา
- สินค้าอะไรบ้างที่ถือเป็นสินทรัพย์
- แนวปฏิบัติของการขายสินค้าต่ำกว่าราคาทุน
- หลักเกณฑ์การตีราคาสินค้า
- สินค้าคงเหลือไม่มีอยู่จริงในทางบัญชีต้องปฏิบัติอย่างไร
- ผลขาดทุนจากการตีราคาสินค้าให้แสดงอยู่ในรายการบัญชีใด
- การแลกเปลี่ยนสินค้าราคาใกล้เคียงกันจะต้องรับรู้เป็นรายได้หรือไม่
5. มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 7 เรื่อง งบกระแสเงินสด
- หลักเกณฑ์ในการนำเสนองบกระแสเงินสด
- กิจกรรมหลักของงบกระแสเงินสดมีอะไรบ้าง
- เทคนิคการใช้งบกระแสเงินสดเพื่อดูสภาพคล่องของกิจการ
- การประเมินความสามารถในการทำกำไรจากงบกระแสเงินสด
6. มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
- หลักเกณฑ์การปันส่วนที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
- วิธีการคิดค่าเสื่อมของต้นทุนการรื้อถอน
- ระยะเวลาและวิธีการทบทวนอายุการใช้งานของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
- การแยกส่วนประกอบของสินทรัพย์เพื่อคิดค่าเสื่อมพิจารณาจากอะไรว่าควรแยกหรือไม่แยก
- วิธีการตีราคาสินทรัพย์เพิ่มของกิจการแนวปฏิบัติที่ถูกต้อง
- หลักเกณฑ์การพิจารณาการด้อยค่ามูลค่าที่จะได้รับคืนคืออะไร
- ที่ดิน,ส่วนประกอบที่ดิน คิดค่าเสื่อมอย่างไร
- การประมาณการค่ารื้อถอนจะถือเป็นสินทรัพย์เมื่อใด
- ประเด็นสำคัญในการบริหารสินทรัพย์
- การด้อยค่าในที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
- การประมาณการค่าก่อสร้าง กรณีกิจการสร้างสินทรัพย์เอง
- ข้อแตกต่างระหว่างที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ กับงานระหว่างก่อสร้าง
- ข้อแตกต่างระหว่างค่าเสื่อมกับการด้อยค่า
- วิธีการพิจารณาในการตัดรายการสินทรัพย์ของจากบัญชี
- รายจ่ายภายหลังการได้มาของสินทรัพย์ มีหลักเกณฑ์การพิจาณาอย่างไร จึงจะถือเป็นสินทรัพย์หรือค่าใช้จ่าย
- หลักเกณฑ์ในการขายและเช่ากลับคืนกรณีกิจการขาดสภาพคล่อง
7. มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 38 เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
- สินทรัพย์ไม่มีตัวตนมีกี่ประเภทอะไรบ้าง และแต่ละประเภทมีหลักเกณฑ์ใดในการพิจารณา
- หลักเกณฑ์การตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนแต่ละประเภท
- การทดสอบการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนมีวิธีการอย่างไร
- หลักเกณฑ์การตีราคาใหม่ของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
8. มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 23 เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืม
- สินทรัพย์ใดบ้างที่เข้าเงื่อนไขที่สามารถนำต้นทุนการกู้ยืมมารวมเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนได
- ต้นทุนการกู้ยืม กรณีกู้หลายแห่งจะบันทึกบัญชีอย่างไร
9. มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
- ผลกระทบกรณีที่บริษัทไม่มีการตั้งประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
- อย่างไรถึงจะถือว่าเป็นประมาณการที่ดีที่สุดของผลประโยชน์ของพนักงาน
10. มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า
- สัญญาเช่า ความชัดเจนในการจัดประเภทสัญญาเช่า มีกี่ประเภทอะไรบ้าง
- เช่าซื้อ ลิสซิ่ง จะถือเป็นสินทรัพย์หรือค่าเช่า
- เซ้งตึกเปิดเป็นบริษัท 5 ปี จะบันทึกบัญชีอย่างไร
- ดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นก่อนการก่อสร้าง กรณีสร้างเพื่อใช้งานโดยการเช่าที่และสร้างโดยที่ดินของตัวเองจะบันทึกบัญชีอย่างไร
11. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี


นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
6 0 6 0 0 0

วิทยากร

อาจารย์เกชา สมใจเพ็ง

สถานที่

โรงแรมคิงปาร์ค
40 ถนน ศรีนครินทร์ แขวง หนองบอน เขต ประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ :
02 748 1035
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba