Workshop กฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง การจัดทำรายการความเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญต่อกิจการและการบันทึกบัญชี

รหัสหลักสูตร : 21/1691

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 5,243 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,992 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


Workshop กฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
การจัดทำรายการความเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญต่อกิจการ
และการบันทึกบัญชี


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี อื่นๆ 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี อื่นๆ 6 ชม.

 

Promotion เข้าอบรมเดือน พ.ย.-ธ.ค. 2562 
1. ฟรี! DHARMNITI Planner 2020
2. รับฟรี! Coupon ส่วนลด 1,000 บาท 
มูลค่า 500 บาท 2 ใบ ใช้ได้ 1 ใบ/ 1 หลักสูตร / 1 ที่นั่ง (เงื่อนไขตามที่ระบุในคูปอง) เพื่อใช้เป็นส่วนลดค่า
อบรมเดือน  ม.ค.-ก.พ. 2563 และจองอบรมก่อน 31 ธ.ค. 2562

• หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ประกอบการ เจ้าของกิจการ ผู้บริหาร ผู้มีหน้าที่จัดการทรัพย์สินของกิจการ นักบัญชีและ
ผู้สนใจทั่วไป
• สรุป “ความเปลี่ยนแปลง” ของกฎหมายที่ดินฉบับใหม่ พร้อมเทคนิคการตรวจสอบรายการทรัพย์สินอย่างเป็นระบบ
• Workshop การจัดทะเบียนรายงานข้อมูลที่สำคัญต่อกิจการ (ทะเบียนรายการที่ดิน, สัญญเช่า,หลักเกณฑ์และ
วิธีการคำนวณภาษีตามประเภททรัพยสิน, อัตราและค่าใช้จ่ายทางภาษี)
• รวมประเด็นที่มีผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมายที่ดินฉบับใหม่และแนวทางการวางแผนภาษี

วิทยากรโดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านบัญชี และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

หัวข้อสัมมนา

1. สรุปสาระสำคัญของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและประเด็นที่มีผลกระทบต่องานบัญชี

2. เทคนิคและแนวทางสำรวจตรวจสอบรายการทรัพย์สินของกิจการอย่างเป็นระบบและครบถ้วนถูกต้อง

3. เทคนิคการสำรวจนิติกรรมสัญญาที่เกี่ยวกับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่กิจการจำเป็นต้องดำเนินการปรับปรุงอันเนื่อง
มาจากการประกาศใช้กฎหมายดินและสิ่งปลูกสร้าง

4. สรุปหลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณภาษีพร้อมวิธีการประมาณการทางบัญชี

5. Workshop การจัดทะเบียนรายงานข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญสำหรับกิจการ

  • การจัดทำทะเบียนรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
  • รายการนิติกรรมที่ต้องปรับปรุง เช่น สัญญาเช่าเดิมที่ระบุเรื่องภาระภาษีโรงเรือนต้องแก้ไขปรับปรุงสัญญาหรือไม่ เป็นต้น
  • การพิจารณาและการระบุหลักเกณฑ์คำนวณภาษีและวิธีการคำนวณ แยกตามประเภทและการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
  • เปรียบเทียบอัตราภาษีและค่าใช้จ่ายทางภาษีของกิจการระหว่างแนวทางการจัดเก็บภาษีแบบเดิมกับตามกฎหมายใหม่
  • แนวทางการจัดทำบทวิเคราะห์และสรุปประเด็นที่เป็นสาระสำคัญจากรายงานเพื่อใช้เป็นข้อพิจารณาในการดำเนินการของกิจการ

6. แนวทางการบริหารและการวางแผนภาษีเพื่อประโยชน์และความถูกต้องของกิจการ

7. การตั้งประมาณการค่าภาษีกับผลกระทบในการบันทึกบัญชีเมื่อต้องเสียภาษีจริง

  • เมื่อยอดตั้งชำระภาษีเปลี่ยนไปจะต้องปรับปรุงการบันทึกบัญชีอย่างไร

8. ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงจะต้องระบุในหมายเหตุประกอบงบการเงินอย่างไร

9. รวมประเด็นปลีกย่อยแต่มีนัยสำคัญจากการบังคับใช้กฎหมายที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ทุกกิจการไม่ควรพลาด

10. กรณีศึกษาที่น่าสนใจ และถาม-ตอบปัญหา

11. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี


นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0 6 0 0 0 6

วิทยากร

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านบัญชีและภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านบัญชี

สถานที่

โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพ
973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ :
02 656 0444
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba