แนวปฏิบัติทางการบัญชีเรื่อง ผลประโยชน์พนักงานต่อ พ.ร.บ คุ้มครอง เเรงงานฉบับใหม่

รหัสหลักสูตร : 21/2234

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,564 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


แนวปฏิบัติทางการบัญชีเรื่อง ผลประโยชน์พนักงานต่อ พ.ร.บ คุ้มครอง
เเรงงานฉบับใหม่ (update พ.ร.บ คุ้มครองเเรงงานฉบับใหม่
การจ่ายชดเชย 300 วัน เป็น 400)


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี 4.30 ชม. อื่นๆ 1.30 ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 4.30 ชม. อื่นๆ 1.30 ชม.

 

วิทยากรโดย ดร.ธีรเศรษฐ์ เมธจิรนนท์

หัวข้อสัมมนา

1. Qualification, Roles, Responsibilities, Attitudes, Point of Views and Ethics
คุณสมบัติ บทบาทหน้าที่

- ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ จากค่าชดเชย 300 วันเป็น 400 วัน
- ค่าชดเชย 300 วัน เปลี่ยนเป็น 400 วัน
- ค่าชดเชยพิเศษ

2. หลักการมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 ผลประโยชน์พนักงานและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ของกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ

3. สรุปวิธีทางการบัญชีของแต่ละประเภทของผลประโยชน์ของพนักงาน
- ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
- ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
- ความแตกต่างระหว่างโครงการสมทบเงินที่กําหนดไว้และโครงการผลประโยชน์ที่กําหนดไว้
- ผลประโยชนหลังออกจากงาน
- โครงการสมทบเงินที่กําหนดไว้
- ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
- โครงการผลประโยชน์ที่กําหนดไว้
- ผลประโยชนระยะยาวอื่นของพนักงาน
- ผลประโยชนเมื่อเลิกจ้าง

4. แนวทางปฏิบัติกรณีเป็นกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ หรือกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ
ที่ถือปฎิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่องผลประโยชน์ของพนักงาน (“กิจการ”) เมื่อ
กิจการต้องรับรู้ค่าชดเชยตาม พ.ร.บ. ใหม่เมื่อมีการแก้ไขโครงการจึงจะถูกต้อง

5. แนวทางปฏิบัติกรณีเป็นกิจการไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ(NPAEs) กรณีที่ต้องตั้งประมาณการ
หนี้สินตามดุลยพินิจของฝ่ายบริหารโดยบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายทั้งจํานวนในกําไรหรือขาดทุน

6. วิธีการปรับปรุงงบการเงินสําหรับ “การบันทึกบัญชีตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานใหม่จาก
300 วันเป็น 400 วัน”

7. แนวทางปฏิบัติทางการบัญชีและการเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

8. กรณีศึกษาและวิธีการคํานวณ หากมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละไตรมาสของปี 2562 และในอนาคต
หากต้องการแก้ไขโครงการผลประโยชน์ที่กําหนดไว้

9. คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี


นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
4.30 1.30 4.30 0 0 1.30

วิทยากร

ดร.ธีรเศรษฐ์ เมธจิรนนท์

สถานที่

โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
204 รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
โทรศัพท์ :
02-694-2222
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :
- รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีห้วยขวาง ทางออกที่ 2 (ห่างจากสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินประมาณ 50 เมตร)

- รถโดยสารประจำทางสาย 54, 73, 73ก, 136, 137, 179, 185, 206, 514, 517, 36ก, 122, 528, 529

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba