โครงการอบรมมาตรฐานการบัญชีที่เปลี่ยนแปลงและบังคับใช้ปี 2562 (Section 1) (ประเด็นปัญหาแนวปฏิบัติทางบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี การนำเสนองบการเงินและประมาณหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น)

รหัสหลักสูตร : 21/2415/1

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 5,136 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,885 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

1. นิยามการบัญชีที่มีความหมายสำหรับกิจการ เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามแนวทางของมาตรฐาน

2. สิ่งที่ผู้ทำบัญชีควรทำความเข้าใจก่อนจะปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี

- ลักษณะโครงสร้างของบริษัทมีผลอย่างไรต่อการปฏิบัติตามมาตรฐาน

- ลักษณะของการประกอบกิจการมีผลต่อการจัดทำบัญชีอย่างไร

- เอกสารหลักฐานที่สำคัญที่ต้องปรับปรุงให้สอดคล้องกับข้อมูลเพื่อการจัดทำบัญชี

- จุดสำคัญที่ต้องวางแผนและควบคุมการปฏิบัติงานเพื่อให้ได้ข้อมูลสำหรับการจัดทำบัญชี

3. การทบทวนประสิทธิภาพของโปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีที่ใช้ เพื่อให้ได้ข้อมูลสอดคล้องกับการจัดทำบัญชี และการนำเสนองบการเงิน

4. ลักษณะเชิงคุณภาพของข้อมูลทางการเงินที่มีประโยชน์

- ความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ

- ความเป็นตัวแทนอันเที่ยงธรรม

- ความสามารถเปรียบเทียบได้

- ความสามารถพิสูจน์ยืนยันได้

- ความทันเวลา

- ความสามารถเข้าใจได้

5. การรับรู้รายการและการวัดมูลค่าองค์ประกอบของงบการเงิน

6. จุดมุ่งหมายของงบการเงิน

- เพื่อให้ทราบฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของกิจการ

- เพื่อประโยชน์ต่อการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ

- เพื่อแสดงถึงผลการบริหารงานของฝ่ายบริหาร

7. งบการเงินฉบับสมบูรณ์และองค์ประกอบของงบการเงิน

- งบแสดงฐานะการเงิน

- งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

- งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ

- งบกระแสเงินสด

- หมายเหตุประกอบงบการเงิน

8. ข้อสมมติในการจัดทำงบการเงิน

- การดำเนินงานต่อเนื่อง

- เกณฑ์คงค้าง

9. ข้อควรระวังในการรับรู้สินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้นจากการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ที่กิจการกำลังดำเนินการตามกฎหมายซึ่งผลของคดียังไม่แน่นอน

10. ลักษณะของการเปิดเผยรายการหนี้สินตามมาตรฐานการบัญชี จุดที่ต้องระมัดระวัง

- อะไรคือหนี้สินที่ต้องรับรู้ไว้บนงบการเงิน

- อะไรคือประมาณการหนี้สิน ลักษณะและวิธีการที่กระทบต่อการจัดทำบัญชี

- อะไรคือหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น รูปแบบวิธีการที่ต้องปฏิบัติ

11. การแก้ไขปัญหาการจัดทำบัญชีที่แตกต่างจากภาษี จะมีวิธีการแก้ไขอย่างไรบ้าง ให้ถูกต้อง และไม่กระทบต่อการปฏิบัติงาน

12. ความแตกต่างที่ต้องปรับปรุงรายการบัญชี หรือปรับปรุงรายการภาษี  เพื่อให้การนำเสนองบการเงิน และการนำส่งรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็นไปอย่างถูกต้อง

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
6 0 6 0 0 0

วิทยากร

ดร.วรกร แช่มเมืองปัก

สถานที่

โรงแรมเจดับบลิว แมริออท กรุงเทพฯ
4 ถ.สุขุมวิท ซ.2 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ :
02-656 7700
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba