การควบคุมภายในองค์กรจากการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล

รหัสหลักสูตร : 21/2228

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,494 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,243 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

หัวข้อสัมมนา

1. ภาพรวมของการควบคุมภายในและจุดที่องค์กรต้องเตรียมความพร้อม

- Technological Changes

- Demographic Effects

- Urbanization and Social

- Industry convergence

- Age of Sustainability

2. มุมมองการควบคุมภายในของผู้กํากับดูแลและผู้บริหาร

3. กรอบแนวทางปฏิบัติและมาตรฐานฉบับใหม่ที่ส่งผลต่อองค์กรในยุค Thailand 4.0

- COSO ERM 2016 กรอบโครงสร้างของการบริหารความเสี่ยง

- CG Code 2017 หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียน

4. ระบบการควบคุมภายใน ความสําคัญต่อองค์กร

5. ความพร้อมของระบบควบคุมภายใน เพื่อรองรับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง

6. ปัจจัยความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อการควบคุมในระบบต่าง ๆ พร้อมแนวทางบริหารจัดการความเสี่ยง

- ระบบการผลิต

- ระบบการบริหารสินค้าคงคลัง

- ระบบการจัดซื้อ

- ระบบการขาย

- ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล

- ระบบสินทรัพย์ถาวร

- ระบบ IT

- ระบบการเงิน

- ระบบการบัญชี

7.การควบคุมภายในทางด้านการเงิน (Financial Control)

- Mobile Payments : Prompt Pay

- Integrated Billing

- Streamlined Payments

- Future Security

- Investment Management

8.การควบคุมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Controls)

- IT General Controls

- IT Application Controls

9.การควบคุมภายในเพื่อป้องกันการทุจริต พร้อมตัวอย่างที่เกิดขึ้นจริง

- การควบคุมภายในด้านจัดซื้อ

- การควบคุมภายในด้านการขาย

- การควบคุมภายในด้านบัญชี

- การควบคุมภายในด้านการเงิน

- การควบคุมภายในด้าน IT

10.คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
6 0 6 0 0 0

วิทยากร

ดร.วรกร แช่มเมืองปัก

สถานที่

โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพ
973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ :
02 656 0444
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba