ภาระภาษีสำหรับบริษัทญี่ปุ่นและคนญี่ปุ่นที่มีรายได้จากไทย

รหัสหลักสูตร : 21/8315

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 5,350 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 6,099 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

ภาระภาษีสำหรับบริษัทญี่ปุ่นและคนญี่ปุ่นที่มีรายได้จากไทย
  • วิธีการเสียภาษีของบริษัทญี่ปุ่นและคนญี่ปุ่นที่มีรายได้ในไทย

  • การเครดิตภาษีเพื่อประโยชน์ของบริษัทญี่ปุ่นและคนญี่ปุ่น

  • การวางแผนเพื่อช่วยประหยัดภาษี

หัวข้อสัมมนา

1. หลักเกณฑ์การเสียภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากร

2. ประเภทเงินได้ตามประมวลรัษฎากร

3. การประกอบธุรกิจของนิติบุคคลซึ่งเป็นของประเทศญี่ปุ่นที่เข้ามาประกอบกิจการในไทย

-    ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการจ่ายเงินค่าจ้างให้บริษัทในประเทศญี่ปุ่น
-    บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น
-    กรณีการเสียภาษีในกำไรสุทธิซึ่งคำนวณจากรายได้จากกิจการตามมาตรา 66 วรรคสอง มีวิธีการเสีย อย่างไร

4. การเสียภาษีของลูกจ้างที่เป็นชาวญี่ปุ่นเข้ามาทำงานในประเทศไทย
-    กรณีชาวญี่ปุ่นไม่ได้อยู่ในไทย เสียภาษีอย่างไร
-    กรณีชาวญี่ปุ่นมีภรรยาและบุตรอยู่ในเมืองไทยด้วยจะเสียภาษีอย่างไร
-    ชาวญี่ปุ่นทำงานในไทยแต่ภรรยาและบุตรอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่น
-    ชาวญี่ปุ่นเข้ามาในไทยแต่อยู่ไม่ถึง 180 วัน เสียภาษีอย่างไร
-    กรณีชาวญี่ปุ่นเป็นลูกจ้างตามกฎหมายแรงงานเสียภาษีอย่างไรต้องดู 180 วันหรือไม่

5. ประเภทเงินได้ตามอนุสัญญาภาษีซ้อนไทย-ญี่ปุ่น

6. ภาษีสรรพากรกับอนุสัญญาระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่นจะเสียภาษีอย่างไรให้ถูกต้อง และการป้องกันการเลี่ยงตามประมวลรัษฎากรในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีเก็บจากเงินได้

7.  การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายตามประมวลรัษฎากรและสิทธิประโยชน์จากอนุสัญญาภาษีซ้อนไทย-ญี่ปุ่น
-    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีค่าตอบแทนที่จ่ายในประเทศ
8. การนำอนุสัญญาภาษีซ้อนมาใช้กับบริษัทญี่ปุ่นและชาวญี่ปุ่นเข้ามาทำงานในไทย

9. สิทธิเก็บภาษีเงินได้ตามอนุสัญญาระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่น

-    สิทธิประโยชน์สำหรับบุคคลธรรมดาซึ่งมิใช่ผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยหรือบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน

10. การขจัดภาษีให้กับนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่นภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยการเก็บภาษีซ้อน

  • การนำของที่ได้รับยกเว้นหรือคืนอากรเมื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักรหากนำของนั้นเข้าไปในคลังสินค้าทัณฑ์บนให้ถือว่าเป็นการส่งออกนอกราชอาณาจักรซึ่งได้รับการยกเว้นหรือคืนอากรหรือไม่

11. Tax Eqalization scheme

12. หลักฐานที่ใช้เครดิตภาษีหัก ณ ที่จ่าย

13. การนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม/แบบนำส่งภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
14. Case การเสียภาษีของบริษัทญี่ปุ่นและชาวญี่ปุ่นเข้ามาทำงานในไทย

15. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0 6 0 0 0 6

วิทยากร

.วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

สถานที่

โรงแรมเจดับบลิว แมริออท กรุงเทพฯ
4 ถ.สุขุมวิท ซ.2 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ :
02-656 7700
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba