การกำหนด Competency เพื่อวางแผนงานฝึกอบรมให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กร***เลื่อนกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่***

รหัสหลักสูตร : 21/7185

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,066 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 4,815 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

การกำหนด Competency เพื่อวางแผนงานฝึกอบรมให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กร

การพัฒนาบุคลากรเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งขององค์กร เพื่อให้บุคลากรเป็นทรัพย์สินอันมีค่าขององค์กรที่จะก่อให้เกิดราย ได้หรือผลประโยชน์เพิ่มขึ้น และให้องค์กรสามารถแข่งขันกับคู่แข่ง ตลอดจนเติบโตได้อย่างมั่นคงในสภาพเศรษฐกิจ สังคม ที่มีการ ปรับเปลี่ยนตลอดเวลา
การฝึกอบรมเป็นวิธีหนึ่งในการพัฒนาบุคลากรที่องค์กร ต่าง ๆ นิยมใช้ เพราะเป็นวิธีที่บุคลากรจะได้รับความรู้จากผู้ที่มี ความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขา และได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์กับผู้สอน ซึ่งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการวางแผน ฝึกอบรม ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายทรัพยากรมนุษย์หรือหัวหน้างาน ควรมี ความรู้ในการวางแผนฝึกอบรมให้สอดคล้องกับความจำเป็นในการ ฝึกอบรมและ Competency เพื่อให้การฝึกอบรมสามารถพัฒนา บุคลากรได้ตรงจุดและบรรลุเป้าหมายที่วางไว้

หัวข้อสัมมนา

1. กระบวนการฝึกอบรม (Training Process)
2. ความหมายของ Competency (สมรรถนะในการปฏิบัติงาน)
• Core Competency
• Functional Competency
• Managerial Competency
3. การกําหนด Competency ตามลักษณะงาน (Functional Competency)
• Workshop การกำหนด Functional Competency
4. การเชื่อมโยง competency กับการฝึกอบรมและพัฒนา (Training and Development)
5. ขั้นตอนในการสํารวจความจําเป็นในการฝึกอบรม (Training Needs Survey)
• การรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมาย
• การวิเคราะห์ความจำเป็น
• การประเมินความจำเป็น
• การกำหนดหลักสูตรฝึกอบรมที่สอดคล้องกับความจำเป็น
• Workshop การสำรวจความจำเป็นในการฝึกอบรม
6. ประเภทของการฝึกอบรม
7. การวางแผนฝึกอบรมให้ได้ตามเป้าหมาย
• การสำรวจระยะเวลาที่เหมาะสมในการฝึกอบรมของกลุ่มเป้าหมาย
• หลักสูตรฝึกอบรมที่ดำเนินการจัดตามความจำเป็นในการฝึกอบรม
• เนื้อหาในการฝึกอบรมที่สอดคล้องกับ Competency
• ระยะเวลาในการฝึกอบรมของแต่ละหลักสูตร
• จำนวนผู้เข้าฝึกอบรม
• ประเภทการฝึกอบรมที่เหมาะสม
• การวางแผนให้สอดคล้องกับระยะเวลาที่สะดวกของวิทยากร
• Workshop การวางแผนฝึกอบรม 8. สรุปและตอบคําถาม
8. สรุปและตอบคำถาม

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0 0 0 0 0 0

วิทยากร

อาจารย์ฐิติมา ตังคเศรษฐกุล

สถานที่

โรงแรมแมนดาริน
662 ถนน พระราม 4 แขวง มหาพฤฒาราม เขต บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ :
02 238 0230
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba