ประเด็นปัญหาและการวางแผนภาษีอากรของธุรกิจท่องเที่ยว

รหัสหลักสูตร : 21/1659

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,564 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


ประเด็นปัญหาและการวางแผนภาษีอากรของธุรกิจท่องเที่ยว

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี อื่นๆ 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี อื่นๆ 6 ชม.

 

Promotion เข้าอบรมเดือนธันวาคม 2562
1. ฟรี! DHARMNITI Planner 2020
2. รับฟรี! Coupon ส่วนลด 1,000 บาท
มูลค่า 500 บาท 2 ใบ ใช้ได้ 1 ใบ/ 1 หลักสูตร / 1 ที่นั่ง (เงื่อนไขตามที่ระบุในคูปอง) เพื่อใช้เป็นส่วนลดค่าอบรม
เดือน ม.ค.-ก.พ. 2563 และจองอบรมก่อน 31 ธ.ค. 2562

 

• จัดโปรไฟไหม้!!! ขายแพ็คเกจทัวร์ราคาถูกทำได้หรือไม่? เสี่ยงถูกสรรพากรตรวจสอบหรือไม่
• ค่า Pocket WIFI ต้องรับรู้เป็นค่าเช่าหรือค่าบริการ และต้องหัก ณ ที่จ่ายหรือไม่
• ค่าธรรมเนียมจากบัตรเครดิตที่บริษัททัวร์รับภาระ ลงรายจ่ายได้หรือไม่
• ภาษีทั้งระบบ และ กลยุทธ์การวางแผนด้านภาษีของธุรกิจท่องเที่ยว ตัวแทนขายตั๋ว ตัวแทนช่วง
• ประเด็นการออกใบกำกับภาษี กรณีลูกค้าซื้อทัวร์ จองที่พัก ตั๋วเครื่องบิน ผ่าน Travelloka / expedia

 

วิทยากรโดย อาจารย์วิชัย จึงรักเกียรติ

หัวข้อสัมมนา

1. ภาระภาษีต่างๆ ที่ธุรกิจท่องเที่ยวต้องทราบ ทั้งกรณี
• นำเที่ยวภายในประเทศ (In-bound)
• นำเที่ยวต่างประเทศ (Out-bound)
• นำเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ (Local & Worldwide Operator)
• ประกอบธุรกิจทั่วไปเกี่ยวกับการท่องเที่ยว (General Travel Agent)

2. การทำสัญญามีความสำคัญอย่างไร
• สัญญาแบบเหมา (Package tour) กับ ไม่คิดเหมา
• การตกลงด้วยวาจาจะถือเป็นสัญญาได้หรือไม่
• การเป็นตัวแทนจองห้องพักโรงแรม
• ขายตั๋ว, ขายแพ็คเก็จดำน้ำ, การแสดงต่างๆ
• ตัวแทนช่วง ต้องมีสัญญาหรือไม่
• สัญญาต้องติดอากรแสตมป์ด้วยหรือไม่
• การรับรู้รายได้และรายจ่ายของกิจการ
• ขายแพ็คเกจทัวร์พร้อมประกันชีวิต/ ประกันวินาศภัยต้องรับรู้รายได้อย่างไร
• การรับรู้รายได้จากการจัดเตรียมเอกสาร วีซ่า ค่าเดินทาง
• การรับรู้รายได้จากการบริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
• ค่า Pocket WIFI ต้องรับรู้เป็นค่าเช่าหรือค่าบริการ และต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่
• กรณีได้รับเงินมัดจำ เงินจอง เงินจ่ายล่วงหน้าต้องรับรู้รายได้อย่างไร
• ได้รับเงินมาล่วงหน้าแต่บริการเกิดข้ามปีต้องรับรู้รายได้อย่างไร
• เงิน Tip ที่พนักงานของบริษัทท่องเที่ยวได้รับจากสถานที่ที่พานักท่องเที่ยวไปเที่ยวหรือไป Shopping
ต้องรับรู้รายได้หรือไม่
• กรณีเป็นตัวแทนขายตั๋วโดยได้รับค่านายหน้า ซึ่งเป็นผลต่างระหว่างราคาตั๋วที่ขายได้กับราคาที่สายการบิน
เรียกเก็บ ต้องรับรู้รายได้อย่างไร
• กรณีเรียกเก็บแบบเหมา (Package tour) ต้องรับรู้รายได้อย่างไรรับรู้เฉพาะค่าบริการได้หรือไม่
• กรณีได้รับเงินคืนต้องรับรู้เป็นรายได้หรือไม่
• ทำโปรโมชั่นกับโรงแรม ถ้าพานักท่องเที่ยวมาพักจะได้รับสิทธิพักที่โรงแรมฟรี ต้องรับรู้เป็นรายได้หรือไม่
• กรณีให้ลูกค้าตัดค่าใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตโดยไม่เสียค่าธรรมเนียมค่าธรรมเนียมที่บริษัททัวร์รับภาระให้ลง
รายจ่ายได้หรือไม่
• เงินทดรองจ่ายลงเป็นรายจ่ายของบริษัทได้หรือไม่
• อย่างไรเรียกว่าเงินทดรองจ่าย
• รายจ่ายค่าผ่านด่านลงรายจ่ายได้หรือไม่
• จ่ายค่าตั๋วเข้าชมการแสดงลงรายจ่ายได้หรือไม่
• จ่ายค่ารถ ค่าเรือ ให้กับลูกทัวร์ลงรายจ่ายได้หรือไม่
• กรณีช่วง Low Season จะคิดค่าบริการต่ำกว่าการให้บริการปกติทำได้หรือไม่
• กรณีให้ลูกทัวร์ต่างประเทศเข้ามาเที่ยวฟรี โดยจะได้ค่าจอด(ค่าจอดซื้อสินค้า) กับค่าน้ำ (ค่าคอมมิชชั่น
30% จากเงินที่ลูกทัวร์ซื้อสินค้าจากร้านค้า) ต้องรับรู้รายได้อย่างไร สรรพากรยอมรับหรือไม่

4. เรื่องของการหักภาษี ณ ที่จ่าย
• จ่ายค่าบริการให้กับมัคคุเทศก์ต้องหัก ณ ที่จ่ายอัตราใด (3% หรือไม่)
• จ่ายค่าออกบูธเพื่อหาลูกค้าต้องหัก ณ ที่จ่าย อัตราใด
• กรณีคิดค่าบริการเฉพาะค่านำเที่ยว โดยค่าตั๋วเครื่องบินแจ้งลูกค้าว่าเป็นการจ่ายแทนไปก่อนจะถูก
หัก ณ ที่จ่ายอย่างไร
• ค่านายหน้าจากการเป็นตัวแทนขายตั๋วต้องถูกหัก ณ ที่จ่ายอย่างไร
• จ่ายค่าที่พักให้กับโรงแรม รีสอร์ท ต้องหัก ณ ที่จ่ายหรือไม่
• จ่ายค่าสปา ค่านวด แทนนักท่องเที่ยวหัก ณ ที่จ่ายอย่างไร
• จ่ายค่าอาหารให้กับภัตตาคาร ต้องหัก ณ ที่จ่ายหรือไม่
• จ่ายค่านำเที่ยวไปให้กับบริษัทนำเที่ยวที่ต่างประเทศต้องหักณ ที่จ่ายหรือไม่
• จองบริการผ่านระบบ online ชำระเงินด้วยบัตรเครดิตรต้องหักณ ที่จ่ายอย่างไร
• จ่ายค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ค่าทำโบรชัวร์ ต้องหัก ณ ที่จ่ายอย่างไร
• ตั้งเคาน์เตอร์ที่โรงแรมเพื่อหาลูกค้าต้องหัก ณ ที่จ่ายหรือไม่
• การจ่ายค่านายหน้าให้บุคคลหรือนิติบุคคลในต่างประเทศที่หาลูกค้าให้

5. ปัญหาการคิดฐานภาษีมูลค่าเพิ่มและการออกใบกำกับภาษี
• กิจการท่องเที่ยวต้องนำมูลค่าของฐานภาษีใดบ้างมาเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
• กรณีนำเที่ยวต่างประเทศ ต้องนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่ อัตราใด(7%, 0% หรือไม่ต้องเสีย)
• กรณีให้บริการจองห้องพักในต่างประเทศผ่าน Internet ให้กับลูกค้าคนไทยต้องนำส่ง VAT 7%
หรือไม่
• ภาษีซื้อที่เกิดจากค่าเดินทาง ค่าห้องพัก ค่าอาหารในการจัดทัวร์ให้ลูกค้านำมาหักจากภาษีขายได้หรือไม่
• ประเด็นการออกใบกำกับภาษี กรณีลูกค้าซื้อทัวร์ จองที่พัก ตั๋วเครื่องบินผ่าน Travelloka / Expedia
• เก็บค่านำเที่ยวแบบเหมา (Package tour) โดยมีการแจงรายละเอียดให้ลูกค้าทราบว่าต้องจ่ายอะไรบ้าง
เสีย VAT อย่างไร
• คิดค่าบริการเฉพาะค่านำเที่ยวและค่าบริการ โดยค่าตั๋ว ค่าที่พักค่าอาหาร จ่ายทดรองแทนไปก่อนแล้ว
เรียกเก็บคืนเท่ากับที่จ่ายไปฐานภาษีคิดจากราคาใด
• ปัญหาการออกใบกำกับภาษีที่เรียกเก็บกับผู้ใช้บริการ
• กรณีเหมาจ่าย (Package tour) ต้องออกใบกำกับภาษีอย่างไรออกใบกำกับภาษีเฉพาะค่าบริการได้หรือไม่
• ได้รับเงินมัดจำค่านำเที่ยว แต่ยังไม่ได้มีการให้บริการต้องออกใบกำกับภาษีหรือไม่
• ปัญหาการทำกิจกรรมส่งเสริมการขายของธุรกิจท่องเที่ยว
• ให้ลูกค้าจองผ่านบูธงานแสดงนิทรรศการการท่องเที่ยวไว้ก่อนแล้วให้ส่วนลดขณะจอง
• การออกใบกำกับภาษี กรณีให้ส่วนลด ของแจก ของแถม
• การออกใบกำกับภาษีกรณีเป็นตัวแทนขายตั๋ว
• แจ้งลูกค้าว่าเป็นเงินทดรองจ่ายแต่ใบกำกับภาษีเป็นชื่อบริษัทนำเที่ยวจะขอคืนภาษีซื้อได้หรือไม่
• กรณีได้รับเงินคืนจากลูกค้าต้องออกใบกำกับภาษีหรือไม่
• กรณีเป็นตัวแทนช่วงในการขายตั๋วโดยสารให้สายการบินต้องออกใบกำกับภาษีอย่างไร
• ได้รับชำระเงินด้วยบัตรเครดิตต้องออกใบกำกับภาษีเมื่อใด
• กรณีบริษัทไทยรับช่วงต่อมาจากต่างประเทศ (In-bound) ต้องออกใบกำกับภาษีเรียกเก็บ VAT
จากบริษัทต่างประเทศหรือไม่ อัตราใด

6. ปัญหาการแปลงค่าอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
• ได้รับเงินมัดจำค่าทัวร์เป็นเงินตราต่างประเทศต้องแปลงค่าอย่างไร
• การจ่ายค่าใช้จ่ายเป็นเงินตราต่างประเทศ

7. กิจการที่ให้ข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว และติดต่อห้องพักที่ต่างประเทศให้กับกิจการ
ท่องเที่ยวต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มอย่างไร

• กรณีติดต่อบริษัทนำเที่ยวที่ต่างประเทศให้กับบริษัทนำเที่ยวในไทยโดยบริการเกิดนอกประเทศ บริษัทต้อง
เสีย VAT อัตราใด

8. การจ่ายค่าตอบแทนให้กับไกด์ทั้งในไทยและต่างประเทศ
• เงินได้ของไกด์ อะไรบ้างที่ต้องเสียภาษี และอะไรบ้างที่ไม่ต้องเสียภาษี
• การจ่ายค่าตอบแทนให้ไกด์ในต่างประเทศต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่
• รายได้และสิ่งของต่างๆ ที่ไกด์ได้รับจากการพาลูกค้าไปซื้อสินค้าหรือบริการ ต้องนำมาเสียภาษีหรือไม่
• รายได้ของไกด์จากการขายสินค้าให้ลูกค้าบนรถ ต้องเสียภาษีหรือไม่
• ค่าทิปที่เรียกเก็บจากลูกค้าเป็นรายคนและค่าทิปที่ลูกค้าให้เพิ่มเองต้องเสียภาษีหรือไม่

9. ปัญหาภาษีเมื่อมีการยกเลิกทริปท่องเที่ยว
• ค่าทัวร์ที่ลูกค้าจ่ายล่วงหน้าต้องทำอย่างไร
• กรณีมัคคุเทศก์ทิ้งนักท่องเที่ยวกลางทาง ใครต้องรับผิดชอบ(บริษัทฯ หรือมัคคุเทศก์)
• ลูกค้ายกเลิกการเดินทางเอง
• การริบเงินมัดจำการเดินทางมีภาระภาษีอย่างไร
• การจ่ายเงินค่าทัวร์คืนให้ลูกค้า
• กรณีลูกค้ายกเลิกทริปต้องออกใบลดหนี้ที่มี VAT หรือไม่
• กรณีหักค่าเสียหายจากการยกเลิกทริปต้องออกใบกำกับภาษีหรือไม่
• จ่ายเงินคืนทั้งจำนวนออกใบลดหนี้ในระบบ VAT ได้หรือไม่

10. ปัญหาของเอกสารหลักฐานค่าใช้จ่ายทางภาษี
• เอกสารที่ได้รับจากต่างประเทศลงรายจ่ายได้หรือไม่
• การจ่ายค่าใช้จ่ายในต่างประเทศหลักฐานที่จะลงรายจ่ายได้
• ค่าใช้จ่ายที่ไม่มีบิลต้องทำอย่างไร
• ไม่มีหลักฐานการจ่าย
• ค่าใช้จ่ายเล็กๆน้อยๆจะลงรายจ่ายได้อย่างไร

11. กลยุทธ์การวางแผนด้านภาษีของธุรกิจท่องเที่ยว ตัวแทนขายตั๋วตัวแทนช่วง
• วางแผนด้านรายได้-รายจ่าย
• วางแผนอย่างไรไม่ให้ถูกหัก ณ ที่จ่าย หรือถูกหักน้อยที่สุด
• วางแผนด้าน VAT

12. จัด Promotion อย่างไรให้ถูกใจลูกค้าและไม่ผิดใจกับสรรพกร
• จัดโปรไฟไหม้!!!
* ขายแพ็คเกจทัวร์ราคาถูกถือเป็นการขายต่ำกว่าราคาตลาดโดยมีเหตุอันสมควรหรือไม่
* เสี่ยงถูกสรรพากรตรวจสอบหรือไม่
• ช่วง Low Season คิดค่าบริการต่ำกว่าปกติ ถือเป็นเหตุอันสมควรได้หรือไม่
• จัดโปรโมชั่นข้ามปี (จองปีนี้ใช้ปีหน้า) ภาระภาษีคาบเกี่ยวระหว่างปี
• โปรโมชั่นจองตั๋วพร้อมที่พัก
• จัดโปรโมชั่นร่วมกับร้านอาหาร โรงแรม สปา เช่น ให้ส่วนลดในการใช้บริการสปา หรือส่วนลดร้านอาหาร

13. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี


นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0:0 6:0 0.00 0.00 0.00 6.00

วิทยากร

อาจารย์วิชัย จึงรักเกียรติ

สถานที่

โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
204 รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
โทรศัพท์ :
02-694-2222
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba