4 ทักษะสำหรับหัวหน้างาน

รหัสหลักสูตร : 21/7207

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,066 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 4,815 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

Module 1 : ทักษะการสื่อสาร (Communication Skill)

1. การสร้างทัศนคติที่ดีในการสื่อสารระหว่างบุคคล

2. องค์ประกอบ และหลักการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

3. วิธีตรวจสอบความเข้าใจของผู้ฟังด้วยคำถามสร้างสรรค์

4. ปัจจัยที่ทำให้การสื่อสารประสบความสำเร็จหรือความล้มเหลว

5. สร้างบุคลิกภาพที่น่าเชื่อถือ ด้วยวิธีการควบคุมอารมณ์สีหน้า แววตา ขณะสื่อสาร

Module 2 : ทักษะการฟัง (Listening Skill)

1. ลักษณะของการเป็นผู้ฟังที่ดี

2. ทักษะและองค์ประกอบพื้นฐานของการฟัง

3. เทคนิคการจับประเด็น สาระสำคัญของเนื้อหาจากการฟัง

4. ข้อควรระวังในการตีความหมายจากเนื้อหาที่ฟัง

5. ศิลปะในการฟังที่สร้างความประทับใจให้กับคู่สนทนา

Module 3 : ทักษะการคิดและวิเคราะห์ (Thinking and Analytical Skill)

1. ลักษณะ ทักษะ และกระบวนการของการคิดที่จำเป็นสำหรับหัวหน้างาน

2. การคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical Thinking)

* หาความสัมพันธ์ในเหตุและผลของข้อมูลที่มีอยู่เพื่อนำมาวิเคราะห์

* หลักการแยกแยะข้อมูลเพื่อวิเคราะห์และค้นหาสาเหตุที่แท้จริง

* การประเมินและตัดสินใจจากการวิเคราะห์อย่างสร้างสรรค์

3. หลักการคิดเพื่อพัฒนาวุฒิภาวะทางอารมณ์ (EQ)

Module 4 : ทักษะการนําเสนอ (Presentation Skill)

1. เรียนรู้กระบวนการรับรู้ในข้อมูลที่นำเสนอของกลุ่มผู้ฟังที่แตกต่างกัน

* บุคคลภายในองค์กร

* บุคคลภายนอกองค์กร

2. การเตรียมข้อมูล แผนงาน เพื่อการนำเสนอในรูปแบบต่างๆ ที่เหมาะสม

3. กระบวนการ ประเภท และวิธีการนำเสนอที่มีประสิทธิภาพ

4. การสรุปสาระสำคัญในการนำเสนอ และการเสนอแนะแนวทาง

5. เทคนิคการลดความประหม่า ตื่นเต้น เพื่อสร้างความมั่นใจในขณะนำเสนอ

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 0:0 0:0 0:0

วิทยากร

รศ.สุขุม นวลสกุล
ดร.จรีพร โชติพิบูลย์ทรัพย์

สถานที่

โรงแรมแมนดาริน
662 ถนน พระราม 4 แขวง มหาพฤฒาราม เขต บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ :
02 238 0230
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba