เจาะประเด็นปัญหาภาษีและการวางแผนภาษีของธุรกิจโลจิสติกส์ทั้งระบบ

รหัสหลักสูตร : 21/8501

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,494 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,243 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


เจาะประเด็นปัญหาภาษีและการวางแผนภาษีของธุรกิจโลจิสติกส์ทั้งระบบ

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี อื่นๆ รอ ชม.
ผู้สอบบัญชี อื่นๆ รอ ชม.

 

 

• ให้เช่าตู้คอนเทนเนอร์
• รับขนส่งทั้งในและต่างประเทศ
• ให้บริการตัวแทนออกของ
• จัดหาระวางเรือ/อากาศยาน
• ให้บริการกระจายสินค้า
• ให้เช่า/ให้บริการพื้นที่ในโกดัง
• รับทำพิธีการศุลกากร การบริหารสินค้าคงคลัง

 

 

วิทยากรโดย อาจารย์ชุมพร เสนไสย

หัวข้อสัมมนา

1. ภาระภาษีของธุรกิจโลจิสติกส์ทั้งระบบ
• ภาษีเงินได้นิติบุคคล
• ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
• ภาษีมูลค่าเพิ่ม
• ภาษีธุรกิจเฉพาะ/อากรแสตมป์

2. การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายของธุรกิจโลจิสติกส์มีวิธีการรับรู้อย่างไร
• จุดของการรับรู้รายได้ของกิจการโลจิสติกส์ทางหลักบัญชีและภาษีต่างกันหรือไม่
• วิธีการรับรู้รายได้ที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของสรรพากร
• ปัญหาการรับเงินล่วงหน้าเงินมัดจำ
• รายจ่ายค่าผ่านทางเป็นเงินสดไม่มีเอกสารการรับเงินลงรายจ่ายได้หรือไม่
• รายจ่ายค่าผ่านพิธีการศุลกากรให้กับลูกค้าลงรายจ่ายของกิจการได้หรือไม่
• กรณีขนส่งผ่านแดนไปต่างประเทศค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นลงรายจ่ายได้หรือไม่

3. การหักภาษี ณ ที่จ่ายของธุรกิจโลจิสติกส์
• จ่ายค่าบริการพักสินค้า (Hub) เพื่อรอคำสั่งซื้อให้กับบริษัทต่างประเทศต้องหัก ณ ที่จ่ายหรือไม่อัตราใด
• กรณีบริษัทในไทยเรียกเก็บค่าบริการพักสินค้าจากต่างประเทศต้องมี VAT หรือไม่ และต้อง
ถูกหัก ณ ที่จ่ายหรือไม่
• กรณีบริษัทในไทยยืมรถเครนของบริษัทต่างประเทศเพื่อใช้ในการยกสินค้าโดยจ่ายค่าตอบแทนให้
ต้องหัก ณ ที่จ่ายบริษัทต่างประเทศหรือไม่
• กรณีทำสัญญาค่าขนส่งแยกกับสัญญาโลจิสติกส์อื่นๆ และบริษัทได้แยกใบแจ้งหนี้ออกจากกันจะ
ถูกหัก ณ ที่จ่ายอย่างไร

4. การเสียภาษีมูลค่าเพิ่มของกิจการโลจิสติกส์ที่ต้องระวัง
• กรณีพักสินค้าไว้ที่ต่างประเทศถ้าลูกค้าต่างประเทศมีคำสั่งซื้อก็จะแจ้งให้ส่งสินค้าไปให้ลูกค้าที่ต่างประเทศ
โดยไม่ผ่านประเทศไทยต้องมี VAT หรือไม่
• กรณีบริษัทให้บริการทั้งในไทยและต่างประเทศโดยการบริการที่ต่างประเทศไม่ได้ผ่านประเทศไทยถือว่า
ประกอบกิจการทั้งVAT และ Non VAT หรือไม่และต้องเฉลี่ยภาษีซื้อหรือไม่
• การเช่าพื้นที่บางส่วนบนเรือเพื่อใช้ขนส่งสินค้าต้องเสีย VATหรือไม่ อัตราใด
• กรณีแยกค่าขนส่งออกจากการให้บริการด้านโลจิสติกส์อื่นๆค่าขนส่งที่เกิดขึ้นในราชอาณาจักรได้รับ
ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มใช่หรือไม่
• การเฉลี่ยภาษีซื้อกรณีที่ทำกิจการขนส่งและบริการร่วมกัน/การให้เช่าอสังหาริมทรัพย์และมีบริการด้วยมีวิธีการ
เฉลี่ยอย่างไร
• จ่ายค่าเช่าคลังสินค้าเพื่อพักสินค้าต้องจดเพิ่มสาขาหรือไม่

5. ปัญหาการเสียภาษีธุรกิจเฉพาะและอาการแสตมป์
• กรณีให้บริษัทในเครือที่อยู่ต่างประเทศกู้ยืมต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะหรือไม่
• การให้บริการที่ต่างประเทศแต่สัญญาทำในไทยต้องเสียอากรแสตมป์หรือไม่
• สัญญาทำที่ต่างประเทศแต่นำคู่ฉบับเข้ามาในไทยต้องติดอากรหรือไม่

6. การวางแผนภาษีจากการทำสัญญาของธุรกิจโลจิสติกส์
• การทำสัญญาขนส่งกับรับจ้างควรวางแผนอย่างไรให้ได้ประโยชน์ทางภาษี
• การทำสัญญามีผลกับการถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่
• การให้บริการพื้นที่ กับการให้เช่า ภาระภาษีต่างกันอย่างไร

7. กรณีโลจิสติกส์อยู่ในเขตปลอดภาษีอากรจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอย่างไรบ้าง
• ภาษีเงินได้นิติบุคคลได้รับยกเว้นหรือไม่
• ภาษีมูลค่าเพิ่มต้องนำส่งหรือไม่หรือได้รับยกเว้น

8. คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี


นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0 6 0 0 0 6

วิทยากร

อาจารย์ชุมพร เสนไสย

สถานที่

โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพ
973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ :
02 656 0444
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba