เทคนิคสำหรับนักบัญชีเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้จัดการฝ่ายบัญชี**เลื่อนโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่**

รหัสหลักสูตร : 21/2802

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,564 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

กรอบความรู้นักบัญชีบริหาร

1. ทักษะความรู้ทางบัญชีและการเงิน

2. ทักษะด้านธุรกิจที่ปฏิบัติงาน รวมทั้งการตลาด และกลยุทธ์ของธุรกิจ

3. ทักษะด้านการจัดการ การสื่อสาร การตัดสินใจ

4. ความรู้ทางกฎหมายและภาษีที่เกี่ยวข้องกับนัผู้จัดการฝ่ายบัญชีต้องทราบเพื่อสร้างคุณ

ค่าให้แก่องค์กร

5. จุดเริ่มต้นที่สำคัญของนักบัญชีกับการก้าวสู่การเป็นผู้จัดการฝ่ายบัญชีอย่างเหนือชั้น

6. การปรับบุคลิกภาพนักบัญชีในการทำงานอย่างไรให้มีความสุขและ สร้างทัศนคติที่ดีในการทำงาน

ควรเริ่มต้นอย่างไร

7. แก้ปมปัญหา ทำไมผู้บริหาร และแผนกอื่นๆ ถึงไม่เข้าใจบัญชีและเห็นความสำคัญของข้อมูล

ทางการบัญชีสักที ปัญหานี้ต้องแก้ไขอย่างไร

เทคนิคการใช้ประโยชน์ของสารสนเทศการบัญชีบริหารเพื่อการจัดการอย่างเป็นระบบ

8. เทคนิคการนำเสนอข้อมูลทางการบัญชี สื่อสารอย่างไร พูดอย่างไร ให้ผู้บริหารและเพื่อนร่วมงาน

เข้าใจบัญชีได้ง่าย และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

9. ความสำคัญของบัญชีบริหารสำหรับองค์กร บทบาทที่สำคัญในองค์กรที่จะช่วยให้องค์กรพัฒนาได้ดียิ่งขึ้น

10. การปรับแนวคิด และมุมมองของนักบัญชีที่มีต่อการบริหารจัดการควรจะเริ่มต้นอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ

11. ผู้จัดการฝ่ายบัญชีกับการวิเคราะห์ข้อมูลทางการบัญชีเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการนำไปใช้

บริการงานด้านบัญชีและด้านอื่นๆ

12. เทคนิค และรูปแบบการนำเสนอข้อมูลการวิเคราะห์ ตีความที่จะเป็นประโยชน์แก่ผู้บริหาร

ให้ชัดเจนและเข้าใจง่ายที่สุดทักษะที่จำเป็นของผู้จัดการฝ่ายบัญชี

13. จะสร้างผลงานให้เป็นที่พอใจต่อผู้บริหาร ต้องทำรายงานอย่างไรและอะไรบ้าง

14. เทคนิค และวิธีการประสานงานการทำงานเป็นทีมกับฝ่ายต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพในองค์กร

15. แนวปฏิบัติด้านการสื่อสารและรายงานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ ในอนาคต

16. เทคนิคการขจัดปัญหาการมองต่างมุมของผู้จัดการฝ่ายบัญชีและผู้บริหาร ปัญหานี้จะแก้ไขอย่างไร

17. ผู้จัดการฝ่ายบัญชีกับการสร้างผลงานเพื่อให้เป็นที่พอใจกับผู้บริหารและเติบโตในสายงานบัญชีที่สูงสุด

18. การเป็นผู้จัดการฝ่ายบัญชีจะต้องมีส่วนร่วมในการวางแผนองค์กรและกำหนดเป้าหมายที่ต้อง

ปฏิบัติอย่างไรให้ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์กร

19. ผู้จัดการฝ่ายบัญชีจะต้องรู้วิธีการบริหารความเสี่ยง ต่อองค์กรอย่างไร

20. ภาวะผู้นำของผู้จัดการฝ่ายบัญชีเพื่อความสำเร็จในอนาคต

21. ผู้จัดการฝ่ายบัญชีกับการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับการทำงาน ให้ได้งานที่รวดเร็ว ถูกต้องและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

22. คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
0 6 0 0 0 6

วิทยากร

ดร.ธีรเศรษฐ์ เมธจิรนนท์

สถานที่

โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพ
138 Sukhumvit Soi 4, Sukhumvit Road, Bangkok 10110
โทรศัพท์ :
02 254 0404
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba