เจาะลึกปัญหาภาษีการจ่ายเงินไปต่างประเทศภ.ง.ด. 54,ภ.พ. 36(จ.ระยอง)

รหัสหลักสูตร : 21/8300/1

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,564 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตรเจาะลึกปัญหาภาษีการจ่ายเงินไปต่างประเทศภ.ง.ด. 54,ภ.พ. 36

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี อื่นๆ รอ ชม.
ผู้สอบบัญชี อื่นๆ รอ ชม.

 

ท่านทราบหรือไม่ว่าถ้าต้องจ่ายเงินไปต่างประเทศ สิ่งที่พลาดไม่ได้คือ ภาษีที่ต้องหักนําส่งกรมสรรพากร ตามมาตรา 70
และอนุสัญญาภาษีซ้อนและปัญหาการนําส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามแบบ ภ.พ. 36

วิทยากรโดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทางภาษีอากร

หัวข้อสัมมนา

1. เจาะลึกปัญหาภาษีการจ่ายเงินไปต่างประเทศ

2. ประเด็นภาษีที่ต้องระวังเมื่อจ่ายเงินไปต่างประเทศ การหักภาษี ณ ที่จ่ายนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม

3. ความแตกต่างในการเสียภาษีของบริษัทต่างประเทศ มีสถานประกอบการในไทย และกรณีไม่มีสถานประกอบการ
ในไทย มีสำนักงานสาขาถาวรในไทย, มีสำนักงานตัวแทนมีลูกจ้าง, ผู้ทำการแทน, ตัวแทนในไทย

4. การทำสัญญาทางธุรกิจกับบริษัทต่างประเทศ จะมีภาระภาษีอย่างไรในไทย

5. การจ่ายและรับค่าคอมมิชชั่น (Commission) กับบริษัทต่างประเทศ มีภาระภาษีอย่างไร

6. หลักเกณฑ์การพิจารณาอย่างไรว่าเป็นการรับทำงานให้ตามมาตรา 40(2) กับรับจ้าง ตามมาตรา 40(8)

7. การใช้ Know How , Royalty, สิทธิบัตร, ด้านวรรณกรรม, ศิลปกรรม เมื่อจ่ายต้องหักภาษีนำส่งในอัตราเท่าใด

8. การซื้อหรือได้ใช้ Software Computer มาใช้ในไทย ต้องเสีย VAT และ หักภาษี ณ ที่จ่ายด้วยหรือไม่

9. ค่าที่ปรึกษาทางเทคนิค (Technical Consultation), ค่าให้ข้อมูลทางเทคนิค (Technical Information),
ค่าให้ความช่วยเหลือทางเทคนิค (Technical Assistance) เป็นเงินได้ตามมาตรา 40(2) หรือ มาตรา 40(3)
หรือ มาตรา 40(8) และมีภาระภาษีอย่างไร

10. การจ่ายเงินปันผล ดอกเบี้ย จำหน่ายเงินกำไรให้บริษัทในต่างประเทศ จะต้องหักภาษีนำส่ง อย่างไร


11. การเสียภาษีของคนต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในไทย กรณีบริษัทต่างประเทศส่งพนักงานเข้ามาทำงานโดยรับ
เงินเดือน เบี้ยเลี้ยง และค่าเล่าเรียนพร้อมกับมาศึกษาในไทย จะได้รับยกเว้นการเก็บภาษีตามอนุสัญญาภาษีซ้อน
หรือไม่ และต้องเสียภาษีในไทยหรือไม่ อย่างไร กรณีได้รับเงินทั้งในและต่างประเทศจะเสียภาษีอย่างไร

12.     ตกลงทำธุรกรรมกับสาขาในไทย แต่ส่งเงินได้ไปให้บริษัทแม่ในต่างประเทศ จะถือว่าเงินได้นั้นเป็นเงินได้ของสาขาหรือไม่
13.     กรณีทำสัญญาในประเทศหรือมีคำสั่งซื้อจากไทยแต่สินค้าไม่ผ่านไทย จะเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่
14.     หลักเกณฑ์สำคัญของอนุสัญญาภาษีซ้อนเพื่อลดปัญหาการเสียภาษีซ้ำซ้อน
- คำนิยามที่สำคัญ "สถานประกอบการ" กำไรจากธุรกิจคืออะไร
15.     การเครดิตภาษีกรณีถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ในไทยจะนำไปเครดิตที่ต่างประเทศได้หรือไม่หลักฐานในการขอเครดิตภาษี
16.     การนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มแทนบริษัทต่างประเทศ
- จ่ายเงินไปต่างประเทศกรณีใดบ้างที่ต้องนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มแทนบริษัทต่างประเทศ
17.     ปัญหาการยื่นแบบ ภ.ง.ด.54 และ ภ.พ.36
18.     กรณีไม่มีหน้าที่ยื่นแบบ ภพ.36 แต่ได้ยื่นและเสียภาษีไปแล้วจะนำมาขอคืนภาษีได้หรือไม่
19.     การตรวจสอบการจ่ายเงินไปต่างประเทศที่ต้องระวังเป็นพิเศษ
- จ่ายเงินค่าใช้บริการทาง Internet    
- จ่ายค่าเครื่องจักรไปต่างประเทศ
- จ่ายเงินค่าบริหารจัดการให้บริษัทแม่ที่ต่างประเทศ
- การทำ Transfer Pricing ระหว่างบริษัทในเครือที่อยู่ต่างประเทศ
20.   คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี


นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 6:0 0:0 6:0

วิทยากร

สถานที่

โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ แอนด์ สวีทส์ ระยอง ซิตี้ เซ็นเตอร์
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba