งบกำไรขาดทุน&งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ มุมมองที่นักบัญชีต้องระมัดระวัง

รหัสหลักสูตร : 23/4041/1

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 963 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 1,391 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

หัวข้ออบรม

1. การจัดทำบัญชีการปรับปรุงและปิดบัญชีของธุรกิจ

2. องค์ประกอบที่สำคัญในการจัดทำงบการเงิน

3. รูปแบบของงบกำไรขาดทุน และ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

4. ปัญหาของรายได้หลักกับรายได้อื่น

5. การรับรู้รายได้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและหลักเกณฑ์ที่สำคัญ

6. ปัญหาของรายการในการคำนวณกำไรสุทธิ

- ปัญหาของการเกิดความแตกต่างของรายได้ทางบัญชี กับรายได้ทางภาษี

- ต้นทุนขายหรือต้นทุนการให้บริการ

- ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร

- ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น

- รายการขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์

- ดอกเบี้ยจ่าย และภาษีเงินได้

- รายการพิเศษ

7. การจัดทำงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จที่มีผลกระทบต่อธุรกิจ

8. หนี้สงสัยจะสูญ หนี้สูญ และค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

9. การตีราคาสินค้าคงเหลือและการคำนวณ

10. การคำนวณค่าเสื่อมราคา ค่าเสื่อมสิ้นของสินทรัพย์

11. คุณธรรม จริยธรรม หรือจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
6 0 6 0 0 0

วิทยากร

ดร.วิทยา อรุณศิริเพ็ชร

สถานที่

โรงแรมเดอะพาลาสโซ
111 ซอยเนียมอุทิศ 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ :
02 2764995-9
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba