ประเด็นสำคัญของมาตรฐานการบัญชีที่ต้องปฏิบัติในการจัดทำบัญชี ภายหลังกิจการจดแจ้งบัญชีเล่มเดียว

รหัสหลักสูตร : 23/4089/3

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 1,284 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 1,712 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

หัวข้ออบรม

1. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ใช้ในปัจจุบันทั้งกิจการ PAEs และ NPAEs

2. มาตรฐานการบัญชี ที่กิจการต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง ภายหลังกิจการจดแจ้งบัญชีชุดเดียว

2.1 ประเด็นของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

- จุดที่รับรู้ ต้นทุนของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

- ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ จะประมาณการอายุการใช้งานแบบใด

- ความหมายของคำว่า “ประโยชน์ที่จะได้รับในอนาคต”

- ปัญหาการบันทึกบัญชีในกรณีต่างๆที่สำคัญ

2.2 ประเด็นของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 2 สินค้าคงเหลือ

- วิธีปฏิบัติในการพิจารณา “มูลค่าสินค้าคงเหลือ

- วิธีการวัดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ วัดอย่างไร วัดเมื่อใด

- ปัญหาการบันทึกบัญชีในกรณีต่างๆที่สำคัญ

2.3 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37 การประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น

- การประมาณหนิ้สินกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กี่ยวข้อง

- ตัวอย่างการประมาณการหนิ้สินและการปรับปรุงประมาณการ

- เมื่อแก้ไขประมาณการจะต้องแก้ไขในงบการเงินหรือไม่

- ผู้บริหารและนักบัญชีต้องรับมืออย่างไรกับการประมาณการหนิ้สิน

2.4 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 การด้อยค่าของสินทรัพย์

- นโยบายสำคัญที่เกี่ยวกับการพิจารณาการด้อยค่าของทรัพย์สิน

- การตัดจำหน่ายทรัพย์สินและการขยายทรัพย์สิน ควรปฏิบัติอย่างไรมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

3. ผู้ทำบัญชีภายหลังจากการปิดงบการเงิน จะต้องปฏิบัติอย่างไรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

4. การจัดทำรายงานภายในองค์กรที่สำคัญเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินในอนาคต

5. ผู้ทำบัญชีและการเตรียมพร้อมสำหรับการบัญชีภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

6. กระดาษทำการในการปรับปรุงทางบัญชีมีความสำคัญอย่างไร และควรปฏัติอย่างไรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

7. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
6 0 6 0 0 0

วิทยากร

อาจารย์เกชา สมใจเพ็ง

สถานที่

โรงแรมมารวย การ์เด้น
1 ถ.พหลโยธิน แขวง เสนานิคม เขต จตุจักร กทม
โทรศัพท์ :
02 561 0510-47
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba