สรุปหลักการบัญชีสำคัญ ที่นักบัญชีต้องทราบในการจัดทำบัญชี

รหัสหลักสูตร : 23/4125/2

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 1,284 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 1,712 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

หัวข้ออบรม

1.ธุรกิจกับการจัดทำบัญชียุค 4.0

2. พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 และประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากฎหมายเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีของธุรกิจ

ประกาศสำคัญๆจากสภาวิชาชีพบัญชีที่มีผลต่อการจัดทำบัญชี

3. มาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่บังคับใช้ในปัจจุบัน

4. ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีและผู้ทำบัญชี หน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายบัญชี

5. ความรับผิดของผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี และผู้ทำบัญชี หากไม่ปฏิบัติตามกฎหมายบัญชี

6. บัญชีที่จะต้องจัดทำและเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงรายการบัญชี

7. เคล็ดลับการดูแลงานด้านบัญชีและควบคุมระบบงานต่างๆ ในการจัดทำบัญชีที่ควรทราบ

- วงจรการบันทึกบัญชีและแนวปฏิบัติทางภาษีที่ควรทราบก่อนการบันทึกรายการค้า

- การออกแบบรายการงานและการนำเสนอข้อมูลทางบัญชีให้ถูกต้องตามความต้องการของฝ่ายบริหาร

- คุณสมบัติและจรรยาบรรณของนักบัญชีที่ผู้บริหารต้องการ

- ความรู้ที่ผู้จัดทำบัญชีจะต้องทราบก่อนการบันทึกบัญชี

8. การวิเคราะห์รายการค้าตามหลักการบัญชี

- ความหมายของรายการค้าและการวิเคราะห์รายการค้าที่เกิดขึ้นจากการประกอบธุรกิจ

- การจำแนกรายการค้าระหว่างรายได้กับค่าใช้จ่ายและระหว่างสินทรัพย์กับหนี้สิน

- หลักการวิเคราะห์รายการค้าและการรับรู้รายการให้ถูกต้องเพื่อลดข้อผิดพลาดในการบันทึกบัญชี

- สมุดบัญชีรายวันขั้นต้นและสมุดบัญชีแยกประเภทของธุรกิจ

9. แนวปฏิบัติในการวางระบบบัญชี ระบบเอกสาร และการควบคุมภายในให้ถูกต้อง

- การวางระบบบัญชีของธุรกิจที่นักบัญชีและผู้บริหารควรต้องทราบ

- การวางระบบบัญชีให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชี

- การจัดระบบและออกแบบเอกสารและฐานทางบัญชีให้ถูกต้องและสมบูรณ์

- การพิจารณาหลักฐานเอกสารประกอบการลงบัญชีก่อนการรับรู้รายการและการวิเคราะห์รายการค้าที่เกิดขึ้น

- ผลกระทบทางบัญชีและภาษีอากรที่จะต้องมีความระมัดระวัง

- การวางระบบควบคุมภายในให้รัดกุมและป้องกันการทุจริตในองค์กร

10. คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
6 0 6 0 0 0

วิทยากร

อาจารย์คำนึง สาริสระ

สถานที่

โรงเเรม ไพร์ม เซ็นทรัล สเตชั่น กรุงเทพ
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba