โครงการอบรมมาตรฐานการบัญชีที่เปลี่ยนแปลงและบังคับใช้ปี 2562 (Section 3)ปัญหาและแนวทางปฏิบัติทางบัญชีที่เกี่ยวข้องกับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน)

รหัสหลักสูตร : 21/2415/3

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 5,136 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,885 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


โครงการอบรมมาตรฐานการบัญชีที่เปลี่ยนแปลงและบังคับใช้ปี 2562 (Section 3) (ปัญหาและแนวทางปฏิบัติทางบัญชีที่เกี่ยวข้อง
กับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน)


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 6 ชม.

 

วิทยากรโดย ดร.พรปรวีณ์ ชาญสุวรรณ

หัวข้อสัมมนา

1. หลักเกณฑ์ในการรับรู้ต้นทุนของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี

2. การวัดมูลค่าเมื่อรับรู้รายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยใช้ราคาทุน
- ส่วนประกอบของราคาทุน
- การวัดมูลค่าของราคาทุน

3. การวัดมูลค่าภายหลังการรับรู้รายการ
- วิธีราคาทุน
- วิธีการตีราคาใหม่

4. หลักเกณฑ์ในการคิดค่าเสื่อมราคา

5. การประเมินว่ามีข้อบ่งชี้ใดที่บ่งชี้ว่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ เกิดการด้อยค่าหรือไม่ กิจการต้อง
พิจารณาถึงข้อบ่งชี้ต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย

- แหล่งข้อมูลภายนอก
- แหล่งข้อมูลภายใน

6. การรับรู้รายการและการวัดมูลค่าผลขาดทุนจากการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

7. เงื่อนไขการตัดรายการมูลค่าตามบัญชีของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ออกจากบัญชี

8. การรับรู้รายการเมื่อตัดรายการมูลค่าตามบัญชีของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ออกจากบัญชี
- กรณีขายทรัพย์สินที่ยังหักค่าเสื่อมราคาไม่หมด และเกิดกำไร (ขาดทุน) จากการจำหน่าย
- กรณีขายทรัพย์สินที่หักค่าเสื่อมราคาหมดแล้ว และเกิดกำไร (ขาดทุน) จากการจำหน่าย
- กรณีทรัพย์สินชำรุด เสียหาย และเลิกใช้

9. หลักเกณฑ์การบันทึกบัญชีเมื่อมีการตีราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่แตกต่างไปจากเดิม

10. เทคนิคในการกำหนดอายุการใช้งาน และมูลค่าคงเหลือ เพื่อนำมาคำนวณค่าเสื่อมราคา

11. ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ที่ไม่ควรพลาด
- รายจ่ายต้องเข้าหลักเกณฑ์อย่างไรถึงจะถือเป็นทรัพย์สิน
- เงื่อนไขในการนำต้นทุนการกู้ยืมมารวมคำนวณเป็นทรัพย์สิน
- การคำนวณค่าเสื่อมราคาเริ่มเมื่อใด เมื่อทรัพย์สินอยู่ในสถานที่พร้อมใช้ หรือเมื่อเริ่มใช้งาน
- ทะเบียนทรัพย์สินระบุสถานที่ไม่ตรงกับสถานที่ใช้จริง
- ทรัพย์สินในทะเบียนมีรายการมากกว่าที่ตรวจนับจริง

12. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน นิยามความหมายและลักษณะการเปิดเผยรายการสำหรับกิจการ

13. การรับรู้รายการและการวัดมูลค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

14. ค่าความนิยมที่ได้จากการรวมกิจการ ลักษณะสำคัญของการจัดทำรายการบัญชี

15. อายุการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

16. การเลิกใช้และการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

17. การจัดประเภทอสังหาริมทรัพย์เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน หรืออสังหาริมทรัพย์ที่มีไว้ใช้งาน

18. หลักเกณฑ์การรับรู้และการวัดมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นสินทรัพย์


นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
6 0 6 0 0 0

วิทยากร

ดร.พรปรวีณ์ ชาญสุวรรณ

สถานที่

โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพ
138 Sukhumvit Soi 4, Sukhumvit Road, Bangkok 10110
โทรศัพท์ :
02 254 0404
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba