ปัญหาและแนวทางปฏิบัติทางบัญชีที่เกี่ยวข้องกับรายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า TFRS 15 และสัญญาเช่า TFRS 16) (หลักสูตรใหม่ 2562)

รหัสหลักสูตร : 21/2410

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 5,136 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,885 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


โครงการอบรมมาตรฐานการบัญชีที่เปลี่ยนแปลงและบังคับใช้ปี 2562 (Section 4) (ปัญหาและแนวทางปฏิบัติทางบัญชีที่เกี่ยวข้องกับ
รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า TFRS 15 และสัญญาเช่า TFRS 16)

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 6 ชม.

 

วิทยากรโดย ดร.วรกร แช่มเมืองปัก

หัวข้อสัมมนา

1. หลักการสำคัญ 5 ขั้นตอน (Five-step Model Framework) ของการรับรู้รายได้ตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน (TFRS 15)

- ขั้นตอนแรก: ระบุสัญญาที่ทำกับลูกค้า
- ขั้นที่สอง: ระบุภาระที่ต้องปฏิบัติในสัญญา
- ขั้นที่สาม: กำหนดราคาของรายการ
- ขั้นที่สี่: ปันส่วนราคาของรายการให้กับภาระที่ต้องปฏิบัติที่รวมอยู่ในสัญญา
- ขั้นที่ห้า: รับรู้รายได้เมื่อ (หรือขณะที่) กิจการปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติเสร็จสิ้น

2. ประเด็นปัญหาการรับรู้รายได้ตาม TFRS 15 ที่กิจการยังเกิดความสับสนและปฏิบัติไม่ถูกต้อง
- กิจการนำสินค้าไปฝากขาย โดยสินค้าอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของผู้รับฝากขาย กิจการต้องบันทึกรับรู้รายได้เมื่อไหร่
- กิจการขายเครื่องจักรให้กับลูกค้า ราคา 600,000 บาท โดยให้ผ่อนชำระ 12 งวด ๆ ละ 50,000 บาท (ไม่คิดดอกเบี้ย)
กิจการจะรับรู้รายได้ตามเงินที่ได้รับชำระในแต่ละงวดหรือรับรู้เมื่อส่งมอบเครื่องจักร
- กิจการขายสินค้าให้ลูกค้าที่จังหวัดยะลาเมื่อวันที่ 31 ต.ค โดยใช้บริการรถขนส่ง สินค้าไปถึงลูกค้าวันที่ 3 พ.ย
กิจการต้องบันทึกรับรู้รายได้วันไหน
- กิจการก่อสร้างคอนโด ราคาขาย 3 ล้านบาท/ห้อง โดยเก็บเงินล่วงหน้าจากลูกค้าในวันทำสัญญา 100,000 บาท
และให้ผ่อนชำระ 20 งวด ๆ ละ 10,000 บาท เงินที่เหลือ 2.7 ล้านบาท ชำระในวันโอน กิจการต้องบันทึกรับรู้รายได้
อย่างไร
- กิจการรับเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงานสูง 10 ชั้น ในพื้นที่ดินของลูกค้า ราคารับเหมาก่อสร้าง 100 ล้านบาท ระยะ
เวลาในการก่อสร้าง 2 ปี โดยแผนการก่อสร้างปีแรก 4 ชั้น ที่เหลือ 6 ชั้น สร้างเสร็จในปีที่ 2 กิจการต้องบันทึกรับรู้
รายได้อย่างไร
- กิจการจำหน่ายแอร์พร้อมติดตั้ง ราคา 40,000 บาท และล้างแอร์ฟรี 4 ครั้ง ใน 4 ปี กิจการต้องบันทึกรับรู้รายได้
อย่างไร

3. สาระสำคัญของสัญญาเช่า การจัดการงานด้านบัญชี การวัดมูลค่า และการรับรู้รายการสำหรับกิจการ

4. วิธีการของการรับรู้รายการสัญญาเช่าในส่วนของผู้เช่าและผู้ให้เช่า แตกต่างไปจากเดิมหรือไม่ และจะ
จำแนกสัญญาอย่างไรให้ถูกต้องตามที่มาตรฐานกำหนด

5. การปฏิบัติเกี่ยวกับการคิดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า วิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องตามมาตรฐาน

6. การปฏิบัติงานที่สำคัญสำหรับเรื่องสัญญาเช่าสำหรับกิจการ และประเด็นภาษีเงินได้ ที่เกี่ยวกับสินทรัพย์และ
หนี้สินของกิจการ


นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
6 0 6 0 0 0

วิทยากร

ดร.วรกร แช่มเมืองปัก

สถานที่

โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพ
138 Sukhumvit Soi 4, Sukhumvit Road, Bangkok 10110
โทรศัพท์ :
02 254 0404
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba