โครงการอบรมมาตรฐานการบัญชีที่เปลี่ยนแปลงและบังคับใช้ปี 2562 (Section 5)(ประเด็นปัญหาแนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้อง) (หลักสูตรใหม่ 2562)

รหัสหลักสูตร : 21/2415/5

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 5,136 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,885 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


โครงการอบรมมาตรฐานการบัญชีที่เปลี่ยนแปลงและบังคับใช้ปี 2562 (Section 5)(ประเด็นปัญหาแนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับ
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้อง)


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 6 ชม.

 

วิทยากรโดย ดร.มนตรี ช่วยชู

หัวข้อสัมมนา

1. ประเด็นปัญหาและแนวปฏิบัติทางการบัญชีเกี่ยวกับการซื้อสินค้าจากต่างประเทศ ให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี
- กิจการจ่ายเงินล่วงหน้าค่าสินค้าให้แก่ผู้ขายควรบันทึกบัญชีอย่างไร
- ทุกสิ้นเดือน / สิ้นปี จะต้องปรับปรุงรายการเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้าอย่างไร
- กิจการจะบันทึกรับรู้ต้นทุนสินค้าเมื่อเข้าเงื่อนไขใดบ้าง และใช้อัตราแลกเปลี่ยนอย่างไร

2. กิจการมีเจ้าหนี้การค้าเป็นเงินตราต่างประเทศ จะต้องบันทึกรับรู้รายการอย่างไรให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี
- กิจการจะบันทึกรับรู้บัญชีเจ้าหนี้การค้าเมื่อใด และใช้อัตราแลกเปลี่ยนอย่างไร
- ทุกสิ้นเดือน / สิ้นปี จะต้องปรับปรุงรายการเจ้าหนี้การค้าอย่างไร
- เมื่อกิจการจ่ายชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้การค้า จะบันทึกบัญชีอย่างไรให้ถูกต้อง

3. กิจการมีลูกหนี้การค้าเป็นเงินตราต่างประเทศ จะต้องบันทึกรับรู้รายการอย่างไรให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี
- กิจการจะบันทึกรับรู้บัญชีลูกหนี้การค้าเมื่อใด และใช้อัตราแลกเปลี่ยนอย่างไร
- ทุกสิ้นเดือน / สิ้นปี จะต้องปรับปรุงรายการลูกหนี้การค้าอย่างไร
- เมื่อกิจการรับชำระหนี้จากลูกหนี้การค้า จะบันทึกบัญชีอย่างไรให้ถูกต้อง

4. แนวทางในการจัดทำรายงานภาษีขายสินค้าไปต่างประเทศให้ถูกต้องและสรรพากรยอมรับ
- ความรู้ความเข้าใจ Status ของใบขนสินค้าที่นำมาใช้ในรายงานภาษีขายที่ถูกต้อง
- ราคาหรือมูลค่าที่ใช้ในการบันทึกรายงานภาษีขาย
- อัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้ในการบันทึกรายงานภาษีขาย

5. แนวทางในการจัดทำรายงานภาษีซื้อสินค้าจากต่างประเทศให้ถูกต้องและสรรพากรยอมรับ
- ฐานภาษีมูลค่าเพิ่มใช้อัตราแลกเปลี่ยนอย่างไร
- ใบเสร็จรับเงินที่กรมศุลกากรเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มถือเป็นใบกำกับภาษีได้หรือไม่
- ประเด็นใดบ้างที่กรมศุลกากรไม่เรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากกิจการ

6. ประเด็นปัญหาที่นักบัญชีมักสับสนว่าอะไรคือ การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณ
การทางการบัญชี และการเกิดข้อผิดพลาด

7. เมื่อกิจการต้องการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี จะต้องทำอย่างไรให้ถูกต้องเพื่อไม่ให้เป็นประเด็น
กับสรรพากร

8. นักบัญชีต้องปฏิบัติอย่างไร กรณีไม่สามารถระบุผลกระทบที่เกิดจาก การนำนโยบายการบัญชีใหม่มาถือ
ปฏิบัติย้อนหลังหรือปรับงบการเงินย้อนหลังได้

9. ประเด็นการเปลี่ยนแปลงใดบ้างที่กิจการต้องปรับงบย้อนหลัง

10. จะต้องแก้ปัญหาอย่างไรเมื่อเกิดข้อผิดพลาดจากการทุจริตและส่งผลต่องบการเงิน

11. จะต้องแก้ปัญหาอย่างไรเมื่อเกิดข้อผิดพลาดโดยขาดความรู้หรือผิดพลาดโดยไม่ตั้งใจและส่งผลต่องบการเงิน

12. กิจการปฏิบัติถูกหรือไม่ กรณีที่เปลี่ยนแปลงอายุการใช้งานทรัพย์สินถาวรจาก 5 ปี เป็น 10 ปี ทั้งทรัพย์สินเดิม
และที่ได้มาใหม่ โดยการคำนวณค่าเสื่อมย้อนหลังตั้งแต่วันที่ได้ทรัพย์สินมา พร้อมปรับปรุงงบย้อนหลัง

13. เตรียมพร้อมกับการเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินประเด็นที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการบัญชี
การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด

14. กรณีศึกษา วันที่ 31 ต.ค 61 กิจการประสบปัญหาน้ำท่วมโรงงาน ทำให้เครื่องจักรเสียหายทั้งหมด โดย
เครื่องจักรมีราคาทุน 100 ล้านบาท ค่าเสื่อมราคาสะสม 70 ล้านบาท  Book Value 30 ล้านบาท กิจการทำประกัน
เครื่องจักรไว้ 80 ล้านบาท กิจการจะต้องจัดการทางบัญชีอย่างไร (ณ 31 ธ.ค 61 ซึ่งเป็นวันปิดรอบบัญชี
บริษัทประกันยังอยู่ระหว่างการประเมิน)
- กิจการต้องบันทึกตัดบัญชีเครื่องจักร เพื่อรับรู้ขาดทุนในเหตุการณ์น้ำท่วมหรือไม่ถ้าบันทึกจะบันทึกเมื่อไหร่
- ระหว่างรอผลประเมินจากบริษัทประกัน กิจการสามารถบันทึกรับรู้เงินชดเชยตามสัญญาประกันได้เลยหรือไม่
- กิจการจะรับรู้เงินชดเชยจากการทำประกันในบัญชีได้เมื่อไหร่
- กิจการต้องประมาณการเงินชดเชยจากประกันหรือไม่อย่างไร
- กิจการจะต้องเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินอย่างไร
- จากเหตุการณ์ข้างต้น มีเหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงานใดบ้างที่กระทบต่องบการเงิน


นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
6 0 6 0 0 0

วิทยากร

ดร.มนตรี ช่วยชู

สถานที่

โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพ
138 Sukhumvit Soi 4, Sukhumvit Road, Bangkok 10110
โทรศัพท์ :
02 254 0404
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba