โครงการอบรมมาตรฐานการบัญชีที่เปลี่ยนแปลงและบังคับใช้ปี 2562 (Section 2) (ประเด็นปัญหาและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 เรื่อง สินค้าคงเหลือ (TAS 2) (หลักสูตรใหม่ 2562)

รหัสหลักสูตร : 21/2415/2

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 5,136 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 5,885 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

1. คำนิยามของสินค้าคงเหลือตามมาตรฐานบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2561)

2. ประเภทและการรับรู้ต้นทุนของสินค้าคงเหลือตามลักษณะการประกอบธุรกิจ

3. เกณฑ์ในการวัดมูลค่าสินค้าคงเหลือ

- ต้นทุนของสินค้าคงเหลือ

- ต้นทุนในการซื้อ

- ต้นทุนแปลงสภาพ

- ต้นทุนอื่น ๆ

4. หลักเกณฑ์และการบันทึกบัญชีการตั้งค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ

- การตั้งค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (NRV)

- การตั้งค่าเผื่อสินค้าคงเหลือเสื่อมคุณภาพ (Provision)

5. วิธีปฏิบัติกรณีปรับปรุงบัญชีสินค้าคงเหลือให้ถูกต้องตามความเป็นจริง เพื่อไม่ให้เกิดประเด็นกับสรรพากร

- สินค้าคงเหลือที่มีสภาพชำรุด เสียหาย หรือเสื่อมคุณภาพ

- สินค้าขาดที่เกิดจากการตรวจนับ

- สินค้าเกินที่เกิดจากการตรวจนับ

- สินค้าสูญหายเนื่องจากถูกขโมย

6. รูปแบบรายงานสินค้าคงเหลือ (Stock card) ที่สรรพากรยอมรับ

7. กิจการเปลี่ยนวิธีการตีราคาสินค้าคงเหลือตามเกณฑ์ราคาทุนจากวิธีเข้าก่อน-ออกก่อนเป็นวิธีถัวเฉลี่ย ซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี กิจการจะทำอย่างไรให้สรรพากรยอมรับ

8. ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือที่ผู้สอบบัญชี / สรรพากร เกิดข้อคำถาม

- ที่มาของการกำหนดเกณฑ์การตั้งค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ

- การตั้งค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือไม่สอดคล้องกับอายุของสินค้าคงเหลือ

- สินค้าขาด (เกิน) มีจำนวนเงินที่สูง และเกิดขึ้นเป็นประจำ

- ต้นทุนสินค้าสูงผิดปกติ

- ส่วนสูญเสียในการผลิตสูงเกินกว่าธุรกิจประเภทเดียวกัน

- บริษัทในเครือขายวัตถุดิบให้แก่กิจการในราคาที่สูงกว่าราคาตลาด (Transfer Pricing)

- กิจการขายสินค้าให้แก่บริษัทในเครือในราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาด (Transfer Pricing)

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
6 0 6 0 0 0

วิทยากร

อาจารย์สุวิมล เที่ยงแท้

สถานที่

โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพ
138 Sukhumvit Soi 4, Sukhumvit Road, Bangkok 10110
โทรศัพท์ :
02 254 0404
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba