ก้าวทันกับผู้ทำบัญชียุคใหม่ Modern Accountant

รหัสหลักสูตร : 23/4088/3

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 1,284 บาท ( รวม VAT )
บุคลทั่วไป : 1,712 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

หัวข้อสัมมนา

1. ผู้ทำบัญชียุคใหม่ต้องทราบกฏหมายเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีและสิ่งสำคัญที่ผู้ทำบัญชีต้องปฏิบัติตามกฏหมายบัญชี
- ระยะเวลาการลงรายการทางบัญชีและการปิดบัญชี
- งบการเงินและรายงานบัญชีที่ต้องจัดทำ
- บทลงโทษนักบัญชีที่ไม่ปฏิบัติตามกฏหมาย

2. ผู้ทำบัญชียุคใหม่ต้องทราบด้านบัญชีและเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีที่ต้องจัดทำ
- วิธีการตรวจสอบเอกสารและปรับปรุงเอกสารหลักฐานให้เกิดข้อผิดพลาดน้อยที่สุด
- เทคนิคการตรวจสอบเพื่อลดข้อผิดพลาดในงบการเงิน

3. ผู้ทำบัญชียุคใหม่ต้องทราบแนวปฏิบัติในการวางระบบบัญชี ระบบเอกสารและระบบการควมคุมภายใน ให้เกิดประสิทธิภาพ
- การวางระบบบัญชีของธุรกิจที่นักบัญชีและผู้บริหารควรทราบ
- การจัดระบบและออกแบบเอกสารทางบัญชีให้ถูกต้อง
- การวางระบบการควบคุมภายในให้รัดกุมและป้องกันการทุจริต

4. ผู้ทำบัญชียุคใหม่ต้องทราบการจัดทำบัญชีและปัญหาในการบันทึกบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ล่าสุด
- การนำเสนองบการเงิน
- ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
- งบกระแสเงินสด
- การรับรู้รายได้
- ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

5. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
6:0 0:0 6.00 0.00 0.00 0.00

วิทยากร

อาจารย์คำนึง สาริสระ

สถานที่

โรงเเรม ไพร์ม เซ็นทรัล สเตชั่น กรุงเทพ
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

https://dst.co.th/
FaLang translation system by Faboba