เตรียมความพร้อมสำหรับสินทรัพย์ที่สำคัญเมื่อเปลี่ยนเเปลงมาตรฐาน NPAEs

รหัสหลักสูตร : 23/4121/6

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 1,284 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 1,712 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

หัวข้อสัมมนา

1. หลักการเตรียมพร้อมพร้อมเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบัญชี

2. ข้อกำหนดโดยรวมสำหรับมาตรฐาน NPAEs ที่ต้องระวังในปัจจุบัน

3. รายการทรัพย์สินที่ต้องแยกรายการในบัญชีแยกประเภทมีอะไรบ้าง

4. การทำความเข้าใจการตีราคาทรัพย์สินที่สำคัญ

5. มาตรฐานการบัญชี NPAEs ที่สำคัญและเกี่ยวข้องกับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

6. ข้อปฏิบัติสำหรับการปรับปรุงงบการเงินสำหรับกรณีการเปลี่ยนมาตรฐานจาก NPAEs สู่ PAEs สำหรับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

7. อสังหาริมทรีพย์เพื่อการลงทุน คืออะไร และมีผลอย่างไรกับ NPAEs และ PAEs

8. แนวทางสำหรับการเปลี่ยนแปลงในการรับรู้ค่าเช่า และประกาศ ท.ป. 1/2528

9. ข้อพิจารณาในอนาคตสำหรับสัญญาเช่าการเงินและสัญญาเช่าดำเนินงาน

10. การบัญชีที่ต้องปรับปรุงเกี่ยวกับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

11. ข้อกำหนดด้านภาษีอากรที่ต้องทราบในการปรับปรุงตามมาตรฐานการบัญชีภาษีเงินได้รอตัดบัญชีและภาษีเงินได้ค้างจ่าย

12. การพิจารณาประมาณการทางบัญชีและวิธีการทบทวน พร้อมตัวอย่างที่สำคัญสำหรับผลประโยชน์พนักงานปรับปรุงใหม่

13. ข้อพิจารณาที่สำคัญสำหรับลูกหนี้การค้า

14. การประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตาม NPAEs และระบบบัญชีที่เกี่ยวข้อง

15. การเปิดเผยรายการที่สำคัญสำหรับลูกหนี้การค้า

16. ข้อพิจารณาสำหรับการปรับปรุงทางบัญชีที่สำคัญกรณีบริษัทอยู่ในต่างประเทศหรือเตรียมพร้อมเข้าตลาดฯ

17. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี สอบบัญชี กฎหมาย อื่นๆ
6 0 6 0 0 0

วิทยากร

อาจารย์คำนึง สาริสระ

สถานที่

โรงแรมบางกอกเซ็นเตอร์
328 ถนน พระรามที่ 4 แขวง มหาพฤฒาราม เขต บางรัก กทม.
โทรศัพท์ :
02 238 4848-57
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba